ארגון מקבלי גמלה מקג"מ: לחייב את הראל לקיים פוליסת ביטוח קבוצתי שביטלה ב-1 בינואר 2017

בתביעה נאמר, כי בדצמבר 2015 הודיעה הראל לארגון, כי לנוכח הכרעה של הפיקוח, לפיה לחברות הביטוח צריכה להיות היכולת להציג בכל עת הסכמה של מבוטח להצטרפותו לביטוח במקרה בו דמי הביטוח או חלקם משולמים בידי המבוטח, לא תחודש הפוליסה. נטען כי אי חידוש הפוליסה באמתלה של אי קיום טפסי הסכמה הוא בניגוד לדין ולמוסכם בין הצדדים

ארגון מקבלי גמלה מקרן הגמלאות המרכזית הגיש תביעה למתן צו עשה נגד הראל לחייב אותה לקיים פוליסת ביטוח קבוצתי אשר בוטלה על ידה שלא כדין ב-1 בינואר 2017. עוד מתבקש בית המשפט המחוזי בתל אביב להורות כי הפוליסה תעמוד בתוקף מה-1 בינואר ואילך, וכי הראל תמשיך בגביית דמי הביטוח כפי המצוין בפוליסה, וכי הרצף הביטוחי של המבוטחים בפוליסה יישמר, ומבוטחים אשר נשללה זכאותם לקבלת תגמולי ביטוח החל מיום זה יזכו לקבל את תגמולי הביטוח לפי הוראות הפוליסה טרם ביטולה.

במבוא לתביעה נאמר, כי עניינה הוא בביטול שרירותי של פוליסת ביטוח קולקטיבי, אשר נכרתה בין הצדדים החל משנת 2007 וחודשה בתחילה כל חמש שנים ולאחר מכן כל שנה, מאז ועד ל-31 בדצמבר 2016. בתביעה מצוין, כי פוליסה זו הייתה ייחודית שכן מראש נקבע בה כי היא מיועדת לגמלאי מוסדות ההסתדרות הכללית ומשכך, גיל המצטרפים אליה היה לא פחות מגיל פנסיה לנשים וגברים, ומשום כך גם לא נקבע בה מועד לפקיעה.
[hide for="!logged"]

בתביעה מצוין, כי הארגון מאגד גמלאים המקבלים קצבה מידי עמיתים – קרן הגמלאות המרכזית בה מאוגדים גמלאי מוסדות ההסתדרות, והוא אמון על רווחתם וייצוגם במגוון עניינים, וכי הראל ביטחה את חברי הארגון בביטוח חיים קולקטיבי ללא רכיב חיסכון, וכי כיום מבוטחים כ-2,015 גמלאים, והפרמיה החודשית נכון לשנת 2016 הסתכמה בכ-60 שקל בחודש.

בתביעה נאמר, כי במהלך דצמבר 2015 הודיעה הראל לארגון, כי לנוכח הכרעה עקרונית כלשונה מאת המפקח על הביטוח, שנשלחה לכל חברות הביטוח, לפיה לחברות הביטוח צריכה להיות היכולת להציג בכל עת הסכמה של מבוטח להצטרפותו לביטוח חיים קבוצתי במקרה בו דמי הביטוח או חלקם משולמים בידי המבוטח, לא תחודש פוליסת הביטוח הקבוצתי על ידי הראל.

הראל הסכימה להאריך בשנה נוספת את הביטוח לשם השגת טפסי הסכמה של המבוטחים, ובמהלך שנה זו פעל הארגון בצורה נרחבת ומקיפה אצל חבריו על מנת לקבל בחזרה את טפסי ההסכמה לביטוח, דבר המהווה תנאי להמשך קיום הפוליסה, והוא הצליח להשיג טפסי הסכמה מאת כ-800 מבוטחים מתוך יותר מ-2,000 מבוטחים.

לפי התביעה, נציגי הארגון לא שיערו בנפשם כי לאחר המאמץ הכביר להשגת טפסי ההסכמה תודיע הראל באורח שרירותי, חד צדדי וללא כל נימוק, כי היא מבטלת את הפוליסה לכל המבוטחים באופן גורף ומקיף, ללא אבחנה אם יש או אין טופס הסכמה להצטרפות לביטוח חיים קבוצתי. דברי התובע, טפסי הסכמה של מבוטחי הראל היו כולם באחריותה, שכן בעת הקמת הפוליסה לראשונה והעברת תיק הביטוח מידי מגדל לידיה, הועברו אליה טפסי הסכמה של המבוטחים כנדרש על פי דין, וכיום, עקב חלוף השנים, בלתי אפשרי לשחזר ולמצוא מסמכים אלה ויש להשיגם מחדש.

בתביעה נטען, כי לא יעלה על הדעת כי המבוטחים, שהם פנסיונרים קשישים, יצאו נפסדים מדווקנותה הפתאומית של הראל בתקנות – דווקנות אשר קשה להתעלם מהעובדה לפיה היא מהווה אמצעי לעשיית רווח כלכלי רב לטובתה בהיקף מיליוני שקלים תוך כדי התנערותה מחובתה כלפי אלפי הקשישים שייוותרו עתה ללא כיסוי ביטוחי.

כעת, נאמר בתביעה שהוגשה באמצעות עו"ד יורם אברהמי, שעה שהמבוטחים מתקרבים בגילם המופלג יותר ויותר למועד בו תיאלץ הראל לשלם למוטבים את דמי הביטוח, ושעה שאין זה כלכלי להמשיך ולבטחם, מחליטה הראל באופן חד צדדי, שרירותי, בלתי מוסרי, ובלתי הוגן להפסיק את הביטוח לאלתר.

לסיכום נטען בתביעה, כי אי חידושה של פוליסת ביטוח חיים קבוצתי באמתלה של אי קיום טפסי הסכמה מאת המבוטחים הינו בניגוד לדין ולמוסכם בין הצדדים, וכי תוצאת אי חידוש הפוליסה הקבוצתית הינה התעשרות שלא כדין של הראל, אשר גבתה משך שנים רבות פרמיות נדיבות מידי המבוטחים וכשגילם הלך והתקדם ובאופן טבעי תגמולי הביטוח עלו בהתאם, מצאה הראל אמתלה כלשהי והתנערה מחובתה על פי הפוליסה.

בהראל בחרו לא להגיב.
[/hide]
[hide for="logged"]


אתר משאבים חסום בחלקו למשתמשים רשומים בלבד.
ניתן להרשם לקבלת כניסה מיידית ומלאה לתכני האתר
[ultimatemember form_id=1276].[/hide]

Be the first to comment

Leave a Reply