בית הדין דחה את בקשת מצילי דור ב' לצו מניעה שימנע לערוך להם בדיקות רפואיות תקופתיות

הבדיקות נערכות בהתאם להסכם הקיבוצי. המצילים העלו טענות של פולשנות הבדיקות, אי מידתיות, העדר רלבנטיות לתפקידם כמצילים ופגיעה בפרטיות

צילום: נעמן פרנקל

[hide for="!logged"][/hide][hide for="logged"]


אתר משאבים חסום בחלקו למשתמשים רשומים בלבד.ניתן להרשם לתקופת היכרות בחינם[ultimatemember form_id=1276].[/hide]

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב דחה בקשה שהוגשה על ידי קבוצת מצילים המועסקים בתנאי דור ב', למתן צו מניעה זמני שימנע לערוך להם בדיקות רפואיות תקופתיות בהתאם להסכם הקיבוצי שנחתם לפני כ-7 חודשים.

[hide for="!logged"]

המצילים שקיבלו לאחרונה זימונים לבדיקות הרפואיות, העלו טענות של פולשנות הבדיקות, אי מידתיות, העדר רלבנטיות לתפקידם כמצילים ופגיעה בפרטיות בעקבות המסירה השנתית האוטומטית למעסיקים של ממצאיהם הרפואיים.

לטענתם טרם החתימה על ההסכם הקיבוצי, מכוחו זומנו לבדיקות הרפואיות, נאמר להם בתגובה למחאתם על הכללת חובת הבדיקות בהסכם, כי הסעיף האמור לא ימומש וכי במידה רבה המדובר בסעיף מהפה אל החוץ שחייבים לכלול בהסכם הקיבוצי. לדבריהם היו להם אינדיקציות לכך שההסכם לא ייאכף ככתבו וכלשונו ביחס אליהם.

בא כוח ההסתדרות ציין, כי הכבאים אינם נדרשים לבדיקות רפואיות כל כך מחמירות על אף שהם עוסקים בהצלת חיים לא פחותה מזו של המצילים העוברים את בדיקת הכשירות בתחילת דרכם וכי ההסתדרות תסכים להחלטה של בית הדין על ריכוך הדרישות של הבדיקות הרפואיות הנדרשות עתה מהמצילים.

בא כוח המרכז השלטון המקומי טען, כי מדובר בבדיקות מידתיות והדגיש כי מדובר בעובדים העוסקים בהצלת חיי אדם וכי עד היום אין בדיקות רפואיות, הנוגעות לעובדים המצילים חיי אדם, שהם אינם מסוגלים לעשות. לדבריו מרכז השלטון המקומי היה שמח להחיל את הבדיקות הרפואיות גם על המצילים המועסקים בתנאי דור א', אולם הדבר לא עלה בידו.

בית הדין בראשות השופטת כרמית פלד ציין בראשית החלטתו, כי בשלב זה לא ניתן לומר כי למבקשים סיכויי תביעה גבוהים שיביאו לביטול סעיפים מסוימים בהסכם הקיבוצי מכוחו קיבלו לכאורה הטבות שונות וכי נטיית בתי הדין היא שלא להתערב בתוכנם של הסכמים קיבוציים.

לדברי בית הדין אין חולק, כי המבקשים מבצעים תפקיד שבמהותו הוא הצלת חיי אדם ושמטבע הדברים דורש כשירות בריאותית ולכן על פניו הדרישה לביצוע בדיקות רפואיות תקופתיות בהתייחס לתפקיד שכזה אינה כשלעצמה בלתי סבירה. לדבריו, הדברים מקבלים משנה תוקף שעה שהדרישה לביצוע הבדיקות הרפואיות מעוגנת בהסכם קיבוצי חתום כדין.

באשר לטענה בדבר אפליה לכאורה, בין מצילי דור א' למצילי דור ב', קבע בית הדין, כי אין מקום להידרש לטענה זו במסגרת הצו הזמני וכי מכל מקום אין בטענה זו כדי להצדיק את קבלת הבקשה לצו זמני, בין היתר מאחר ואין בכך כדי לשנות את מאזן הנזקים בין הצדדים הרלבנטיים לעניינו.

לדברי בית הדין לא הוכח כי הבדיקות או חלקן אינן רלבנטיות לתפקיד אותו מבצעים המבקשים, וכי במאזן הנוחות והנזקים ידם של המבקשים על התחתונה מאחר ונזק רב צפוי להיגרם מאי ביצוע הבדיקות במועדן טרם תחילת עונת הרחצה, בהשוואה לנזק העלול להיגרם להם מביצוע הבדיקות.

אשר על כן קבע בית הדין, כי אין מקום למתן צו מניעה זמני שימנע את עצם עריכת הבדיקות הרפואיות אליהם זומנו המבקשים מכוח ההסכם הקיבוצי. זאת בכפוף לכך שבכל הנוגע לבדיקות הדם והשתן הרי שיבוצעו רק בדיקות רלבנטיות לבחינת כשירותם של המבקשים לתפקידם וזאת בהתאם לחוות דעתו של רופא תעסוקתי של המעסיק. בנוסף תוצאות הבדיקות לא יימסרו למעסיק ובכך הפגיעה לכאורה במבקשים היא מידתית וסבירה, וכל שימסר למעסיק היא החלטת הרופא שיעיין בבדיקות ויקבע האם כל מבקש כשיר לביצוע עבודתו כמציל אם לאו.

[/hide][hide for="logged"]


אתר משאבים חסום בחלקו למשתמשים רשומים בלבד.ניתן להרשם לתקופת היכרות בחינם[ultimatemember form_id=1276].[/hide]

 

Be the first to comment

Leave a Reply