בית הדין דחה בקשה להקפיא החלטה לפיה לא יאוישו משרות פנויות של עוזרים משפטיים עד להודעה חדשה

משמעות ההחלטה, לטענת המבקשים, היא פיטוריהם המידיים של עוזרים משפטיים, שמספרם רק יילך ויגדל ככל שההחלטה תישאר על כנה. בית הדין קבע, כי נוכח ההבהרות של המדינה והצהרתה כי המדובר בהנחיות לפרק זמן קצר, יש מקום לדחות את הבקשה לסעדים זמניים

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב דחה את הבקשה למתן סעד ארעי שהוגשה על ידי ההסתדרות וועד העוזרים המשפטיים הארצי להורות על הקפאת החלטת הנהלת בתי המשפט ונציבות שירות המדינה, לפיה עד להודעה חדשה לא יאוישו משרות פנויות של עוזרים משפטיים. משמעות ההחלטה, לטענת המבקשים, היא פיטוריהם המידיים של עוזרים משפטיים שמספרם רק יילך ויגדל ככל שההחלטה תישאר על כנה.

[hide for="!logged"]

בפנייה לבית הדין נטען, כי המדינה קיבלה שוב החלטה בלתי סבירה ובלתי מידתית ובאופן חד צדדי להקפיא קליטה של עוזרים משפטיים חדשים הן למשרות פנויות והן למשרות מילוי מקום, וכי להחלטה זו שיש לה השפעה מכרעת על עתידם התעסוקתי של כלל העוזרים המשפטיים, וכי ההחלטה נתקבלה תוך התעלמותה של המדינה מחובתה לניהול משא ומתן קיבוצי עם נציגות העובדים.

בתגובה נטען על ידי המדינה, כי מדובר בהחלטה שהינה במסגרת הפררוגטיבה שלה כמעסיקה, וכי לאחר שתכלכל את צעדיה בעקבות פסקי הדין בסוגיית הזכאות של העוזרים המשפטיים לתשלום על עבודה בשעות נוספות, סוגיית מילוי מקום וכן בסוגיית קציבת כהונה של עוזרים משפטיים, היא תקיים היוועצות עם נציגות העובדים.

בתום ההפסקה שהתקיימה במהלך הדיון בבקשה בבית הדין לעבודה, בראשות סגנית הנשיאה השופטת הדס יהלום, נמסרה הצהרה מפי בא כוח הנהלת בתי המשפט ונציבות שרות המדינה עו"ד דורון יפת ולפיה עוזרים משפטיים קבועים הצפויים לסיים את העסקתם עד ה-30 ביוני 2017, וזאת בשל פרישתו של השופט או מעברו לערכאה אחרת (לא כולל סיום העסקה מחמת אי התאמה), תסייע בידם המערכת באיתור מקום עבודה פנוי חדש. מאידך גיסא, לא יפורסמו משרות מילוי מקום בעת הקרובה עד להחלטה אחרת, ועוזרים משפטיים המועסקים במשרה זמנית – יוקפאו המשרות שלהם לפרק זמן קצר לצרכי הערכות והם יישארו במאגר לתקופה נוספת בהתאמה למשך תקופת ההקפאה עד ליום ה-30 ביוני (המועד בו יגיעו לידי סיום החוזים האישיים של כלל העוזרים המשפטיים), ועם ביטול ההקפאה יוכלו להתמודד על משרות פנויות או משרות מילוי מקום.

בית הדין ציין בהחלטתו, כי פסקי הדין שניתנו בעניינם של העוזרים המשפטיים אכן משנים סדרי בראשית בכל הנוגע להעסקתם במערכת בתי המשפט ועל כן הם דורשים הערכות מטעם המדינה כמעסיקה. לדעת בית הדין, לגיטימי במקרה הנדון שהמדינה נטלה פרק זמן שבו היא לומדת את פסקי הדין, בוחנת את הדברים, ומגבשת את מסקנותיה, אם כי מן הראוי היה ליידע את נציגות העובדים בדבר ההנחיה בטרם הופצה לכלל המערכת, אולם לאור הבהרת המדינה כי מדובר בתקופת ביניים לצורך הערכות, הרי שאי קיום היוועצות בעניין עם נציגות העובדים אין בה כדי להביא לביטול ההנחיה.

בית הדין ציין עוד בהחלטתו כי המדינה הבהירה כי היא אינה מתכוונת לנקוט בצעדים חד צדדיים והביעה נכונות להיכנס למשא ומתן עם העוזרים המשפטיים על תנאי העסקתם. לסיכום קבע בית הדין, כי נוכח ההבהרות של המדינה והצהרתה כי המדובר בהנחיות לפרק זמן קצר, יש מקום לדחות את הבקשה לסעדים זמניים, וכי ככל שהנחיית המדינה תמשיך לעמוד בתוקפה לקראת סוף חודש יוני, רשאים המבקשים לחזור על הבקשה.

[/hide][hide for="logged"]


אתר משאבים חסום בחלקו למשתמשים רשומים בלבד.ניתן להרשם לתקופת היכרות בחינם[ultimatemember form_id=1276].[/hide]

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply