ההסתדרות נגד אלביט (2): טוענת שהחברה מפרה הסכמים בנוגע לנטל המס על חסכונות העובדים

הטענה נוגעת לחלוקת הסיכון/חבות במס בין הצדדים ונקבע בה כי נטל המס על הפקדות שוטפות לפנסיה ולפיצויים יהיה על המעסיק, ואילו נטל המס על מימוש הזכויות לפנסיה ולפיצויים יהיה על העובד. על פי טענת ההסתדרות, הנהלת החברה מתכחשת להסכמה האמורה בעקבות סיכונים שהתממשו בחברה

ההסתדרות וועד עובדי חברת אלביט מערכות יבשה ותקשוב מחולון (חברה בת של אלביט מערכות) פנו לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב בבקשת צד בסכסוך קיבוצי כנגד החברה. זאת בטענה להפרה בוטה של הוראה ברורה וחד משמעית ובלתי משתמעת לשתי פנים בתוספת להסכם הקיבוצי המחייב החל ביחסי הצדדים והמופר בידי החברה.

בשבוע שעבר דיווחנו על כך שההסתדרות תובעת את

בבקשה נאמר כי ההוראה האמורה נוגעת לחלוקת הסיכון/חבות במס בין הצדדים ונקבע בה כי נטל המס על הפקדות שוטפות לפנסיה ולפיצויים יהיה על המעסיק, ואילו נטל המס על מימוש הזכויות לפנסיה ו/או לפיצויים יהיה על העובד. על פי טענת ההסתדרות, ועד העובדים לאחר שלאחרונה התממש “הסיכון” שצפו הצדדים ובעקבות שינויים בחקיקה מוטלת במקרים מסוימים חבות במס הכנסה בגין הפקדות שוטפות על חשבון מרכיב פיצויי פיטורים ועל חשבון מרכיב תגמולים, הנהלת החברה מתכחשת להסכמה האמורה והחלה בכל זאת לנכות משכר העובדים מס בגין הפקדות שוטפות של תגמולים ופיצויים, כאילו לא נקבע בין הצדדים בהסכמה כי תשלומים אלו יחולו על החברה.

בבקשה נטען כי הנהלת החברה טוענת כי שינוי החקיקה מחייב תשלום מס בידי העובד, הצדדים לא התכוונו להעביר חבות במס של העובד אל כתפי המעסיק, החלת התוספת להסכם הקיבוצי כלומר גילום המס בגין הפקדות שוטפות תביא למצב “אבסורדי” בו העובדים ייהנו למעשה מהקלות במס, וכי פרשנות נציגות העובדים את הוראות התוספת להסכם הקיבוצי שנחתמה בחודש יולי 1980 אינה סבירה.

ואולם לטענת נציגות העובדים בפנייתה לבית הדין עמדת החברה אינה יכולה לעמוד, הדברים אינם מצריכים פרשנות והם ברורים וחדים, ועל החברה לשאת בנטל המס הנובע מההפקדות השוטפות לפנסיה ולפיצויים.

בבקשה נטען כי העובדה לפיה במשך שנים ארוכות לא התממש הסיכון שחזו הצדדים ולא הייתה חבות במס על הפקדות שוטפות, אין פירושה כי המעסיק יכול להשתחרר מהתחייבותו עת התממש הסיכון אותו צפו הצדדים בעת חתימת ההסכם.

לדברי נציגות העובדים, גם טענת החברה כביכול נוכח הוראות התוספת להסכם הקיבוצי, עשויים העובדים ליהנות כעת משינוי החקיקה (עקב העברת נטל המס באופן חלקי ממועד מימוש הזכויות למועד ביצוע ההפקדות השוטפות) אינה צריכה להוות שיקול לעניין זה. בדיוק כפי העובדה שאימוץ שיטת החברה ומיסוי ההפקדות השוטפות ללא גילומן, פוגעת בעובדים ומגדילה את סכומי המס שישולמו על ידם לעומת המצב טרם שינוי החקיקה.

בית הדין מתבקש לחייב את החברה לשאת בעלות המס הנובע מהפקדות שוטפות לפנסיה ולפיצויים, ולקבוע כי הדבר יהיה למפרע מהמועד בו החלה החברה לנכות מס במקור בגין ההפקדות השוטפות, כך שבמידת הצורך ישולמו הפרשים לעובדים.

באלביט בחרו שלא להגיב.

Be the first to comment