המפקחת על הביטוח בטיוטת עמדה: הערמת קשיים על עובדים בבחירת סוכן – מנוגדת לחוק

עוד כוללת טיוטת העמדה התייחסות לחובת האמון של סוכן הביטוח ללקוח: קשר עסקי בין המעסיק לסוכן הביטוח מהווה ניגוד עניינים – ועל סוכן הביטוח מוטלת חובה לגלות לעובד על ניגוד העניינים ולקבל את הסכמתו

המפקחת על הביטוח דורית סלינגר ממשיכה לפעול על מנת למגר את התופעה במסגרתה מעסיקים פוגעים בזכותו של העובד לבחור לעצמו את סוכן הביטוח. בטיוטת עמדה שכותרתה “חובות בעל רישיון” היא מבהירה שוב כי הערמת קשיים על עובדים בבחירת בעל רישיון מנוגדת לחוק.

זאת, על רקע פניות ציבור שהתקבלו בפיקוח בעקבות מקרים בהם, בין היתר, מעסיקים או מנהלי הסדר הקשו על עובדים לבחור בבעל רישיון מטעמם או לממש את זכותם לבצע פעולות שלא כחלק מייעוץ או שיווק פנסיוני, באמצעות החתמה על מסמכים שונים שאינם חלק מהליך הצירוף למוצר הפנסיוני, סירוב לשיתוף פעולה עם בעל הרישיון שנבחר על ידי העובד ועוד.

סלינגר הבהירה, כי הערמת קשיים על עובדים בבחירת בעל רישיון וכן חוסר שיתוף פעולה מצד המעסיק תוך החתמת העובד על טפסים שונים שמסירים מהמעסיק או ממנהל ההסדר אחריות כלפי תפעול המוצר הפנסיוני שבחר העובד – מנוגדת לסעיף 20 לחוק הפיקוח (קופות גמל).

סלינגר: “תכלית הסעיף האמור היא לאפשר לעובד לבחור את בעל הרישיון שיעניק לו שירותי שיווק או ייעוץ פנסיוני, מבלי שמעבידו יוכל להגביל אותו בעניין זה”. הסנקציה הקבועה בחוק: שנת מאסר או תשלום קנס.

חובת אמון וניגוד עניינים

עוד הבהירה סלינגר במסגרת טיוטת העמדה, כי הגיעו לידיעתה מקרים של ניגוד עניינים – בהם מעסיקים שנמצאים בשותפות עסקית עם בעל רישיון ועובדיהם של המעסיקים הם לקוחותיו של בעל הרישיון. לדבריה, “קשר עסקי זה מעמיד את בעל הרישיון בניגוד עניינים כלפי הלקוחות, שכן כיוון שהמעסיק מצוי בקשר עסקי עם בעל הרישיון ונהנה מרווחיו, יש לו אינטרס מובהק לשלוח את עובדיו לקבלת שירות אצל בעל הרישיון”.

סלינגר מבהירה כי במצב זה, קטן האינטרס של בעל הרישיון לתת תנאים מיטביים ללקוחות, שהופנו אליו על ידי המעסיק, ויתרה מכך, גדל הסיכוי שהוא ימכור ללקוחות מוצרים שמזכים אותו בעמלות גבוהות.

בטיוטה מודגש כי בהתאם לחוק – מחויב בעל הרישיון לגלות לעובד על ניגוד העניינים. כמו כן, אם מתקיים ניגוד עניינים, מחויב בעל הרישיון לקבל את הסכמתו של העובד, טרם ביצוע עסקה במוצר פנסיוני.

סלינגר מביאה את סעיף 15 לחוק הפיקוח (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), שקובע: “בעל רישיון יפעל לטובת לקוחותיו באמונה ובשקידה, לא יעדיף את ענייניו האישיים או ענייניו של אחר על פני טובת לקוחותיו, ולא יעדיף עניינו של לקוח אחד על פני לקוח אחר”.

לדבריה, תכלית הסעיף האמור היא לקבוע את חובת האמון שחייב בעל רישיון ללקוחותיו ולהבטיח שכל פעילותו של בעל הרישיון היא לטובת הלקוח בלבד. על פי החוק, אם הסוכן לא הודיע ללקוח על קיום ניגוד העניינים בינו או בין התאגיד שבו הוא מועסק או שותף, לבין הלקוח, או ביצע פעולה שיש בה ניגוד עניינים, דינו מאסר שנה או קנס.

עוד מביאה סלינגר את סעיף 17(א) לחוק הייעוץ, שתכליתו לקבוע את חובת הגילוי של בעל הרישיון ביחס לניגוד עניינים בינו לבין הלקוח ואת מחויבותו של בעל הרישיון להימנע מכל פעולה שיש בה משום חשש לניגוד עניינים, אלא אם ניתנה לכך הסכמה מראש ובכתב של הלקוח.

Be the first to comment