העובדת התפטרה עקב נישואים – האם היא זכאית לפיצויי פיטורים?

תקנה 12(א) לתקנות קובעת כך: "רואים התפטרותו של עובד כפיטורים לפי פסקה (1) לסעיף 8 לחוק אם המרחק בין מקום מגוריו החדש לבין מקום מגוריו הקודם הוא 40 ק"מ לפחות, ומקום מגוריו החדש רחוק יותר ממקום עבודתו מאשר מקום מגוריו הקודם...".

עו"ד שלומי הדר ועו"ד ג'ון גבע
עו"ד שלומי הדר ועו"ד ג'ון גבע

מאת עו”ד ג’ון גבע ושלומי הדר

בבית הדין האזורי לעבודה בחיפה נדונה תביעתה של פלונית (“התובעת”), שיוצגה על ידי עו”ד אגליק, כנגד מעסיקתה לשעבר, לייף אנד פיטנס נהריה (“המעסיקה”), שיוצגה על ידי עו”ד אולשביצקי. פסק הדין ניתן באוגוסט 2017, בהיעדר הצדדים מפי, כבוד השופטת הרשמת שגית דרוקר.

התובעת הועסקה בשירות המעסיקה בתפקיד של פקידת קבלה, במשך כחמש שנים. באותה תקופה התגוררה התובעת בעיר מעלות. באחד הימים, בסמוך לתום תקופת העסקת התובעת, היא שלחה מכתב למעסיקה במסגרתו היא הודיעה על סיום עבודתה בשל העתקת מקום מגוריה למרחק העולה על 40 ק”מ ממקום מגוריה הנוכחי. כמו כן, התובעת ביקשה במכתבה לקבל את מלוא הזכויות המגיעות לה מכוח החוק, לרבות פיצויי פיטורים, בטענה של התפטרות בדין מפוטר. בשלב מאוחר יותר התברר, כי התובעת נישאה לבחיר ליבה ומכוח זאת היא העתיקה את מקום מגוריה. הואיל והסכומים הללו לא שולמו לה, הוגשה התביעה לבית הדין האזורי לעבודה.

עו"ד ג'ון גבע | זוית אחרת
עו”ד ג’ון גבע | זוית אחרת

לטענת התובעת, היא זכאית לפיצויי פיטורים מכוח הוראות חוק פיצויי פיטורים (“החוק”) ומכוח תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים) (“התקנות”). לשיטתה, מלוא התנאים הקבועים בחוק ובתקנות התקיימו ולפיכך היא זכאית לפיצויי פיטורים לרגל נישואיה. אין מחלוקת, שהתובעת לא מסרה הודעה למעסיקה, כי היא נאלצת לסיים את עבודתה עקב הנישואים.

המעסיקה טענה להגנתה, כי התובעת לא הוכיחה, שהיא התפטרה עקב העתקת מקום מגוריה לרגל הנישואים. במכתב ששלחה התובעת למעסיקה לא צויין ולו ברמז קל, כי ההתפטרות נעשית לאור כוונת התובעת להתחתן. לשיטת המעסיקה, במעמד קבלת המכתב מהתובעת, נישואיה כלל לא עמדו על הפרק. המעסיקה הוסיפה, כי התנאים הקבועים בחוק ובתקנות לא התקיימו ועל כן התובעת אינה זכאית לפיצויי פיטורים בנסיבות הללו.

מה הם התנאים המזכים עובד, אשר מתפטר לרגל נישואים בפיצויי פיטורים?

בפתח פסק הדין צויין, כי סעיף 8(1) לחוק קובע, כי יש לראות עובד המתפטר עקב העתקת מקום מגורים לרגל נישואים, כמפוטר הזכאי לפיצויי פיטורים, כאשר העובד מעתיק את מקום מגוריו לישוב בישראל בו היה גר בן הזוג שלו, בהתאם לתנאים שנקבעו בתקנות.

תקנה 12(א) לתקנות קובעת כך: “רואים התפטרותו של עובד כפיטורים לפי פסקה (1) לסעיף 8 לחוק אם המרחק בין מקום מגוריו החדש לבין מקום מגוריו הקודם הוא 40 ק”מ לפחות, ומקום מגוריו החדש רחוק יותר ממקום עבודתו מאשר מקום מגוריו הקודם…”.

בית הדין ציין, כי הוראות החוק והתקנות למעשה מונות ארבעה תנאים מצטברים, אשר בהתקיימות כולם תינתן הזכאות. התנאי הראשון – העתקת מקום מגורים למקום בישראל. התנאי השני – מקום המגורים החדש הוא מקום שבו התגורר בן הזוג בטרם הנישואים. התנאי השלישי – המרחק בין מקומות המגורים הוא 40 ק”מ ומעלה. התנאי הרביעי – המרחק ממקום המגורים החדש למקום העבודה גדל. עוד צויין, כי בהתאם לפסיקה, הנטל להוכיח את מלוא התנאים מוטל על העובד.

ב הדין בחן את הראיות וקבע, כי קושי לתת אמון בגרסת התובעת, לפיה הסיבה להודעת ההתפטרות במועד מתן ההודעה הייתה העתקת מקום מגורים לרגל נישואיה. התובעת טענה, כי לא הייתה כל חובה לפרט את הנסיבות בפני המעסיק, אולם בית הדין קבע אחרת כלשונו: “סבורני כי בניגוד לנטען על ידי התובעת אספקת המידע הינה הכרחית להוכחת טענתה בדבר זכאותה לפיצויי פיטורים ולעמידה בנטל המוטל עליה מכוח הוראות חוק פיצויי פיטורים ולהוכחת טענתה כי הסיבה בעטיה התפטרה מעבודתה העתקת מגורים לרגל נישואין פעלה כבר במועד מסירת ההודעה”.

בית הדין הוסיף, כי אין לבחון את התוצאה אם העובד לבסוף אכן נישא לבחיר ליבו. פרשנות זו, שהתובעת ביקשה להחיל, אינה מתיישבת עם מדיניות משפטית ראויה ועם הצורך בוודאות משפטית במועד סיום יחסי העבודה, הואיל ועל המעסיק לדעת מיד בסיום יחסי העבודה, או במועד סמוך לכך, האם מוטל עליו לשאת בתשלום פיצויי פיטורים או לא.

בית הדין דחה את התביעה במלואה וחייב את התובעת לשלם למעסיקה עבור הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסך של 1,500 שקל.

*את תגובתו של עו”ד אגליק לא היה ניתן להשיג עד לפרסום המאמר

** עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם הוגשה בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה.

Be the first to comment