הפרטים המלאים על החלטת קיצור שבוע העבודה/ מאת עוה”ד מיכל זהר נישטיין, פנינה ברודר מנור וטומי מנור

נוכח זמן ההתארגנות הקצר שניתן עד להחלת השינוי, אנו ממליצים להודיע לעובדים באופן מידי מהו יום העבודה הקצר, ובהמשך ניתן יהיה לשנות את היום הנבחר. בנוסף, ככל שלא ניתן לבצע את שינוי סדרי המשמרות עד לכניסתו לתוקף של השינוי, יש לשלם עבור שעה נוספת אחת בשבוע.

שעון בעבודה. תמונה: pixabay

בהתאם לצו הרחבה שנחתם ביום ה-15 במרץ 2018, החל מחודש אפריל 2018 יקוצר שבוע העבודה במשק בשעה ויעמוד על 42 שעות שבועיות. בהתאם, פורסם היתר לפיו ניתן להעסיק עובדים 16 שעות נוספות בשבוע. כמו כן, תוקן חוק שעות עבודה ומנוחה באופן שיאפשר העסקה בעבודת לילה של שבוע בתוך תקופה של שבועיים. להלן עיקרי העדכונים.

קיצור שבוע העבודה

עו"ד מיכל זהר נישטיין
עו”ד מיכל זהר נישטיין

ביום ה-19 במרץ 2018 פורסם צו הרחבה שהרחיב את הוראות ההסכם הקיבוצי בדבר קיצור שבוע העבודה במשק מיום ה-29 למרץ 2018. בהתאם לצו ההרחבה, שבוע העבודה יקוצר ל- 42 שעות (במקום 43), ללא הפחתה בשכר. קיצור שבוע העבודה יהיה על ידי הפחתת שעת עבודה אחת ביום מוגדר וקבוע במהלך השבוע. כלומר, קיצור שבוע העבודה לא יתפרס על כל ימות השבוע אלא יום אחד בשבוע מוגדר וקבוע (ככל הניתן בהתחשב בבקשות וצרכי העובדים) יהיה בן 7.36 שעות (נטו). אורך יתר ימי העבודה יישאר 8.36 שעות (נטו) כפי שהיה עד כה. ככל שצרכי העבודה יחייבו זאת בשבוע מסוים, יוכל המעסיק לקבוע יום קצר אחר באותו שבוע.

למרות האמור, בעבודה במשמרות המעסיק רשאי לקבוע את שעות העבודה של כל משמרת – כלומר בעבודה במשמרות ניתן יהיה לקצר כל יום באופן יחסי (או חלק מהימים) ולאו דווקא לקבוע יום אחד קצר.

טומי מנור. צילום יחצ.
עו”ד טומי מנור

תשלום עבור שעות נוספות יחויב ככל שהעובד עבד ביום המקוצר בשעה המקוצרת. בעבודה במשמרות, יעשה חישוב השעות הנוספות ברמה היומית. שכר השעה יחושב על בסיס של 182 שעות לחודש עבודה, ולכן ערך שעה לצורך חישוב גמול שעות נוספות ומשמרות יגדל וכפועל יוצא הגמול עצמו.

זכויות צבורות של עובדים (כגון: חופשה ומחלה) במקומות בהם החישוב נעשה על בסיס שעות עבודה יותאמו באופן יחסי לשיעור הצמצום בשעות העבודה.

שבוע העבודה של עובדים ששבוע העבודה שלהם כיום עולה על 42 שעות אך פחות מ-43 שעות, יקוצר ל-42 שעות. עובד המועסק בהיקף של פחות מ- 42 שעות שבועיות ימשיך לעבוד באותה המתכונת ולא יהיה זכאי להפחתת שעות העבודה או לתוספת שכר כלשהי. הסדרים מיטיבים ככל שקיימים במקום העבודה לא ייפגעו בעקבות קיצור שבוע העבודה כאמור.

נוכח הוראות צו ההרחבה כאמור, על המעסיקים לקבוע מהו יום העבודה המקוצר הרצוי להם ולהודיע על כך לעובדים. תתכן קביעה של יום עבודה מקוצר שונה לאוכלוסיות שונות במקום העבודה. יש לשים לב כי במקומות עבודה מאורגנים נדרש לכל הפחות לקיים היוועצות עם הוועד ולשמוע את עמדתו בנוגע לקביעת יום העבודה המקוצר.

נוכח זמן ההתארגנות הקצר שניתן עד להחלת השינוי, אנו ממליצים להודיע לעובדים באופן מידי מהו יום העבודה הקצר, ובהמשך ניתן יהיה לשנות את היום הנבחר. בנוסף, ככל שלא ניתן לבצע את שינוי סדרי המשמרות עד לכניסתו לתוקף של השינוי, יש לשלם עבור שעה נוספת אחת בשבוע.

נציין כי עובדים הזכאים לעבוד בימים קצרים מכוח הסדר קיבוצי או אחר במקום העבודה או מכוח חוק (כגון שעת הורות), לא יהנו מקיצור שבוע העבודה אלא ככל שנקבע אחרת בחוק או בהסדר האמור.

האמור בצו ההרחבה חל אף על עובדים המקבלים תגמול גלובלי בגין עבודה בשעות נוספות ולא בהתאם לביצוע בפועל. עם זאת מאחר והתעריף השעתי לצורך חישוב שעות נוספות גדל בעקבות קיצור שבוע העבודה, הרי שהתגמול הגלובלי יהווה תשלום על מספר נמוך יותר של שעות עבודה נוספות. לפיכך, מומלץ לבצע בדיקה של שעות העבודה בפועל של עובדים אלה אל מול התגמול המשולם להם (בדיקה שממילא רצוי לבצע מעת לעת) וככל הנדרש לבצע התאמות.

פנינה ברודר מנור. צילום: יחצ.
עו”ד פנינה ברודר מנור

אין צורך למסור הודעה על שינוי בתנאי העסקה לעובדים, מאחר ומדובר בשינוי הנובע משינוי בדין. עם זאת, בתלושי השכר יש לציין את התעריף השעתי המעודכן.

היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות  

ביום ה-14 במרץ 2018 פורסם היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות. בהתאם להיתרים הקיימים כיום ניתן להעסיק עובד לכל היותר 15 שעות נוספות בשבוע לעובדי 5 ימים בשבוע ו-12 שעות נוספות בשבוע לעובדים המועסקים 6 ימים. בכל מקרה לא ניתן להעסיק עובד יותר מ- 12 שעות ביום. בהתאם להיתר החדש המבטל את ההיתרים הקיימים בנושא זה, ניתן להעסיק מעתה עובד עד 16 שעות נוספות בשבוע. זאת על רקע קיצור שבוע העבודה ל- 42 שעות. האמור חל גם על עובדים המועסקים 6 ימים בשבוע ואשר עד למתן ההיתר ניתן היה להעסיקם 12 שעות נוספות בשבוע בלבד.

עוד נקבע כי בשבוע במהלכו מועסק העובד בעבודת לילה, אורך שבוע העבודה לא יעלה על 58 שעות (כולל שעות נוספות). זאת בניגוד למצב הקיים עד לפרסום ההיתר לפיו ניתן היה להעסיק עובד בעבודת לילה לא יותר מ- 50 שעות בשבוע (כולל שעות נוספות). המגבלה על העסקה של לא יותר מ-12 שעות עבודה ביום, נותרה בעינה.

עבודת לילה

ביום ה-13 במרץ 2018 פורסם תיקון לחוק שעות עבודה ומנוחה. בין היתר, תוקן סעיף 22 לחוק הדן בעבודת לילה. בהתאם לתיקון, במפעל בו עובדים במשמרות ניתן להעסיק עובד בעבודת לילה לא יותר משבוע אחד בתוך תקופה של שבועיים. תיקון זה מאפשר למעסיקים להעסיק עובדים לסירוגין שבוע ביום ושבוע בלילה, מתכונת שלא היתה אפשרית עד לתיקון לחוק, אשר אפשר העסקה בעבודת לילה של שבוע בתוך תקופה של שלושה שבועות.


הכותבים הם עורכי דין במשרד נשיץ ברנדס אמיר

Be the first to comment