השינויים הצפויים בחיסכון הפנסיוני: מכרז חדש לקרן ברירת מחדל ומהלך נוסף לאיחוד חשבונות

אחרי מספר שינויים בניהול החסכונות הפנסיוניים שנכנסו לתוקף במהלך השנה האחרונה, גם השנה החדשה - תשע"ח, מביאה עמה לא מעט שינויים שצפויים להשפיע על שוק הפנסיה. אייל סיאני, סמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי קופת גמל ופנסיה, ממפה את עיקרי השינויים

אייל סיאני, סמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי קופת גמל ופנסיה
אייל סיאני, סמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי קופת גמל ופנסיה

שוק הפנסיה עומד בפני שינויים דרמטיים עם כניסתה של שנת תשע”ח. אייל סיאני, סמנכ”ל מקצועי בהלמן אלדובי קופת גמל ופנסיה, ממפה את עיקרי השינויים הצפויים, מתי הם ייכנסו לתוקף ומה תהיה השפעתם על השוק.

* מי תהיה קרן הפנסיה של המדינה?
לאחר שנמצא כי קיימים מאות אלפי חשבונות בקרנות הפנסיה שנגבים מהם דמי ניהול מקסימליים (6% מכל הפקדה ו-0.5% מהצבירה השנתית), פרסם משרד האוצר בשנת 2016 מכרז דרמטי בו זכו שתי חברות – הלמןאלדובי ומיטב דש, אשר הציעו דמי ניהול נמוכים במיוחד של 1.49% מכל הפקדה + 0.001% מהצבירה ו-1.31% מההפקדה +0.01%  מהצבירה, בהתאמה. דמי הניהול הללו מוצעים לכל חוסך שיצטרף לאחת מקרנות הפנסיה האלה ולמשך עשר שנים. כמו כן, כל מעסיק בישראל אשר מחויב להפקיד עבור עובד חדש שלא בחר מוצר פנסיוני, יהיה חייב להפקיד את הכספים לאחת מ-2 קרנות הפנסיה הזוכות כאמור (במידה ולא ערך מכרז מיוחד(. מדובר ברפורמה גדולה במיוחד, אשר צפויה להגדיל את פנסיית החוסכים בעשרות אחוזים.
סטטוס: תוקף הזכייה של קרנות ברירת המחדל כאמור הוא עד ה-1 בנובמבר 2018. רשות שוק ההון צפויה לפרסם במהלך החודשים הקרובים תנאי מכרז חדשים בו יזכו שתי קרנות פנסיה אשר יהיו קרנות ברירת המחדל לתקופה של שלוש שנים.

* איחוד חשבונות פנסיההולכים לסבב נוסף
לאחר שנמצא כי מחצית (כ-2.3 מיליון) מהחשבונות בקרנות הפנסיה החדשות מוגדרת כחשבונות לא פעילים וכי דמי הניהול הנגבים מהם גבוהים כמעט כפליים מהחשבונות הפעילים, החליט משרד האוצר בשנה שעברה להוביל מהלך אשר יאחד את החשבונות הפעילים והלא פעילים. זאת,  במטרה להוזיל את עלויות דמי הניהול של החוסכים, ליצור רצף לכיסוי הביטוחי ולמנוע תופעות של “כספים אבודים”. המהלך הסתיים לפני כחודש. אולם בבדיקה שערך משרד האוצר נמצא כי עדיין נותרו כ-2 מיליון חשבונות לא פעילים.

סטטוס: בעוד כחודש, יחל מהלך נוסף לאיחוד חשבונות. לחוסכים תינתן הזכות לסרב להעברת הכספים כאמור. איחוד החשבונות בפועל יהיה בפעימה אחת במהלך מרץ 2018.

* עצמאיים-לא הפקדתם? – היזהרו מקנסות!
החל משנת 2017 כל עצמאי מחויב להפקיד לחיסכון פנסיוני עד גובה השכר הממוצע במשק (שמ”ב) לפי השיעורים הבאים: 4.45% בגין מחצית שמ”ב + 12.55% בגין החלק מעל מחצית השמ”ב ועד לשמ”ב. בתמורה לכך, הופחתו שיעורי הביטוח הלאומי לרוב העצמאיים ושופרו הטבות המס הניתנות לעצמאי בגין הפקדה לחיסכון פנסיוני ולקרן השתלמות. בנוסף, קבע החוק כי רשות המיסים תעביר לרשות האכיפה והגבייה, אחת לשנה, רשימה של עצמאים שלא הפקידו לחיסכון פנסיוני. עצמאי שלא יפקיד לחיסכון פנסיוני כאמור ייקנס על ידי רשות האכיפה והגבייה בחמש מאות שקל.
סטטוס: על מנת לתת זמן היערכות לציבור העצמאיים ועל אף שחובת ההפקדות החלה ב-2017, קבע החוק כי קנסות יוטלו על עצמאיים שלא הפקידו החל משנת 2018.

* הגירעון המובנה בקרנות הפנסיה יבוטלהמבוגרים יוכלו להצטרף
על פי חישובים אקטואריים הנובעים ממבנה קרן פנסיה חדשה, במקרה של מבוטח אשר מתחיל לקבל קצבה, חישוב הקצבה החודשית מתבסס, בין היתר, על הנחת תשואה של כ-4% בשנה, כאשר בפועל התשואה במשק בשנים האחרונות הייתה נמוכה משמעותית. פער תשואות זה גרם בשנים האחרונות לגרעון אקטוארי מובנה בקרנות הפנסיה. מצב זה הביא את הקרנות לסרב לקבל מבוטחים הקרובים לגיל פרישה. בקרוב ייכנסו לתוקף הוראות חדשות של רשות שוק ההון, אשר משנות את אופן החישוב כאמור ויבטלו למעשה את הגירעון המובנה שיוצר כל מקבל קצבה לקרן הפנסיה כיום.
סטטוס: ההוראות החדשות ייכנסו לתוקף ב-1 בינואר 2018. הוראות אלו יוכלו לאפשר לקרנות הפנסיה לצרף מבוטחים הקרובים לגיל הפרישה.

* מעבר מקבלי קצבאות בין גופיםשחרור הלקוחות השבויים
כיום, מקבלי קצבאות בקרנות הפנסיה ובביטוחי המנהלים אינם יכולים לנייד את הכספים בין חברות שונות והם למעשה לקוח שבוי. כחלק מעידוד התחרות בשוק הפנסיוני ובמטרה “לשחרר” לקוחות שבויים אלו, רשות שוק ההון מנסה להוביל מהלך אשר יאפשר למקבלי קצבאות בקרנות הפנסיה ובביטוחי המנהלים לנייד את כספיהם בין הגופים ובין אותם סוגי מוצרים, כך שיוכלו להמשיך לקבל קצבה מכל חברה בה יחפצו. מהלך זה ייתן כוח מיקוח למקבלי הקצבאות, אשר יאפשר להם להוריד את דמי הניהול שהם משלמים מחד גיסא ולהגדיל את הקצבה מאידך גיסא.
סטטוס: משרד האוצר פרסם טיוטת תקנות לפני כשנה. ההערכות הן כי התקנות יאושרו בשנה הקרובה.

 * תקנות תשלומים – החלת חובה על כלל המעסיקים במשק
על מנת ליעל את אופן ההפקדות של המעסיקים עבור החיסכון הפנסיוני של עובדיהם, קבעה רשות שוק ההון הוראות חדשות המטילות חובה על כל המעסיקים במשק לדווח את ההפקדות החודשיות לקופות הגמל בקובץ במבנה אחיד. חובה זו חלה היום על מעסיקים להם יש יותר מחמישים עובדים ואילו מעסיקים שיש להם עד חמישים עובדים יהיו חייבים לדווח כאמור החל מ-2018. יודגש כי משרד האוצר רשאי להטיל עיצום כספי גבוה על מעסיקים אשר לא יעמדו בהוראות אלו.
בהקשר זה  יצוין, כי רק לאחרונה פרסם הפיקוח טיוטת הוראות חדשה הקובעת, בין היתר, איסור על המעסיקים להפקיד לקופות הגמל באמצעות שיקים, שליחת דיווח חודשי ב-SMS לכל עובד על אודות סטטוס שיוך הפקדות המעסיק לחשבונו ועוד.
סטטוס: ההוראות החדשות יחולו על מעסיקים של עד חמישים עובדים (על פי ההערכות, כ-260 אלף מעסיקים) החל מה-1 לפברואר 2018.

* סוף להבדלים בין תקנוני קרנות הפנסיה

כיום יש 9 קרנות פנסיה מקיפות, המנהלות כ-280 מיליארד שקל לכ-4.4 מיליון מבוטחים. כל קרן מתנהלת על פי התקנון שלה שאושר לה על ידי רשות שוק ההון, במסגרתו נקבעים, בין היתר, זכויות המבוטחים. במהלך השנים נוצרו הבדלים בין תקנוני קרנות הפנסיה החדשות. שוני זה הקשה על החוסך בבחירת קרן הפנסיה ופגע בתחרות, כי הוא הסיח את המיקוד בבחירת קרן הפנסיה מהפרמטרים המרכזיים.
לאור זאת, החליטה רשות שוק ההון לפשט ולהנגיש את הזכויות והחובות של העמיתים הקבועות בתקנוני קרנות הפנסיה, על מנת להגביר את המודעות של החוסכים בדבר זכויותיהם בקרנות הפנסיה, להגדיל את כוח המיקוח שלהם ולהביא להגברת התחרות בענף קרנות הפנסיה. לכן קבעה הרשות נוסח של תקנון תקני, לפיו תנוהל כל קרן פנסיה, אשר יצמצם באופן משמעותי מאוד את ההבדלים בין הקרנות.

סטטוס: התקנון ייכנס לתוקף ב-1 בינואר 2018.
* הנחה בדמי ניהול לחמש שנים לפחות!
כיום, כאשר עמית מקבל הנחה בדמי ניהול, ההנחה צריכה להיות תקפה לשנתיים לכל הפחות. כמו כן, ישנם מקרים בהם קופת הגמל יכולה להעלות את דמי הניהול גם לפני שעברו שנתיים כגון עובד שקיבל הנחה בדמי ניהול בשל מקום עבודה שבו הועסק, ועזב מקום עבודה זה. הוראות חדשות שפרסמה רשות שוק ההון קובעות שההנחה בדמי ניהול תהיה בתוקף לתקופה של חמש שנים לפחות. במסגרת הוראות אלו נקבעו כללים נוספים כגון איסור העלאת דמי ניהול לעובד שעזב מקום עבודה כאמור, הודעות ללקוחות על מתן הנחות ו/או העלאות דמי ניהול ועוד.
סטטוס: ההוראות ייכנסו לתוקף ב-1 לאפריל 2018 ויחולו על מצטרפים חדשים או כאלו שמחדשים/מאריכים את ההטבה בדמי הניהול.

* מושכים כספים? הדרך אל הכסף תתקצר
כיום, קרוב ל-50% מהפניות של החוסכים לקופות הגמל הן בנושא משיכת כספים. למרות שמדובר באירוע נפוץ ובמיוחד – אירוע שלשמו חוסכים במשך שנים רבות, מסתבר שאין כיום הוראות המסדירות באופן מקיף את הליך הטיפול בבקשה למשיכת כספים שלא בדרך של קצבה, לרבות טפסים ומסמכים נדרשים, משך הטיפול בבקשה ועוד. עובדה זו גרמה לשוני רב בהליך משיכת כספים בין קופות הגמל, לרבות מקרים בהם הלקוחות נתקלים בשלל דרישות ועיכובים שנמשכים אף חודשים רבים.
מתוך כך החליטה רשות שוק ההון להסדיר את הנושא באופן מקיף, לרבות טפסים אחידים לכל הקופות, אלו מסמכים נלווים הקופות רשאיות לדרוש, כיצד הגופים נדרשים לטפל בבקשות לא תקינות ועוד.
סטטוס: טיוטת חוזר פורסמה בחודש מרס 2017. חוזר סופי צפוי להתפרסם בתקופה הקרובה.

 

Be the first to comment