התקופה המינימלית למתן הנחה בדמי ניהול לחיסכון פנסיוני תוארך ל-7 שנים, כדי למנוע “בחירה לא מושכלת”

עוד מוצע בטיוטת תיקון לחוזר דמי ניהול בחיסכון פנסיוני, כי הנחה לעמית תחול על כל ההפקדות ועל כל היתרות שלו, גם אם מדובר במספר חשבונות שונים. עזיבת מקום עבודה - המקרה שהותר בנוסח הקודם של החוזר להעלאת דמי ניהול, נאסר בנוסח החדש

המפקחת על הביטוח, דורית סלינגר
המפקחת על הביטוח, דורית סלינגר

“מאחר שחיסכון פנסיוני הוא חיסכון ארוך טווח, המנוהל לרוב עשרות שנים, דומה כי הצעה למתן הטבות כלכליות לתקופות קצרות עשויה להשפיע על בחירה לא מושכלת של המוצר”, כך טוענת המפקחת על הביטוח, דורית סלינגר, בפתח טיוטת תיקון לחוזר דמי ניהול במכשיר לחיסכון פנסיוני, שפורסמה השבוע. “כדי למנוע הטיה כזו, יש מקום לקבוע תקופה מזערית למתן הטבות והוראות להגברת השקיפות בנוגע לדמי ניהול הנגבים מעמית” –  נקבע.

על פי הטיוטה, גוף מוסדי יהיה רשאי להציע לעמית דמי ניהול נמוכים ובלבד שההצעה האמורה תהיה תקפה במהלך תקופה של שבע שנים או יותר מהיום שבו החלו להיגבות דמי ניהול בשיעור המוצע (להלן: “תקופת ההנחה”). על פי המצב הנוכחי, התקופה המינימלית היא שנתיים.

עם זאת, החוזר מאפשר העלאת דמי הניהול לפני תום שבע השנים, במקרים הבאים:

• חצי שנה לאחר הפסקת הפקדת כספים למכשיר.

• העברת כספים לקופה אחרת או מסלול השקעה אחר.

• העלאה בדמי ניהול בהתאם למנגנון קבוע בהסכם או בתנאי תכנית הביטוח, בהתאם ליתרה הצבורה או משתנה אחר אשר אושר על ידי הממונה, למעט מנגנון המבוסס על ותק העמית.

המקרה שהותר בנוסח הקודם של החוזר – עזיבת מקום עבודה – נאסר בנוסח החדש של החוזר.

עוד מוצע בטיוטת התיקון, כי הנחה לעמית תחול על כל ההפקדות ועל כל היתרות שלו – גם אם מדובר במספר חשבונות שונים. הטיוטה אף אוסרת על גוף מוסדי להעניק הטבות כספיות שלא באמצעות הנחה בדמי הניהול.

בעת העלאת דמי הניהול נדרשים המוסדיים לשלוח הודעה לעמית – לא יותר מארבעה חודשים לפני מועד ההעלאה – באמצעות דואר אלקטרוני אם העמית הסכים לכך, ואם לא הסכים לקבל הודעות בדואר אלקטרוני – במכתב, כאשר על המעטפה יודפס באופן בולט: “לתשומת לבך – דמי הניהול בחיסכון הפנסיוני שלך משתנים”.

כן נדרש הגוף המוסדי לשלוח לעמית מסרון 30 ימים לפני מועד ההעלאה הצפוי. נוסח המסרון נקבע אף הוא בחוזר:

“עמית יקר, החל מתאריך ____ ישתנו דמי הניהול בחשבון החיסכון הפנסיוני שלך. לפירוט על דמי הניהול החדשים כנס לאיזור האישי [קישור לאיזור האישי] לבחינת הוזלת דמי הניהול שלך היכנס למחשבון דמי הניהול של רשות שוק ההון: http://nihul.cma.gov.il“.

Be the first to comment