ייצוגית: מגדל מחשבת את הקצבה המשולמת לעמיתים שלא על פי המקדמים בנספח הפוליסה

לטענת המבקש, שבוטח בביטוח מנהלים מאז 1979, הקצבה המשולמת לו חושבה לפי מקדמים הגבוהים מאלו המפורטים בנספח הפוליסה. לדבריו, הפוליסות שהוצאו לו היו פוליסות הוניות שכונו בשם "ביטוח מעורב", המזכות את המבוטח בסכום הוני חד פעמי או בתשלום קצבה חודשית מובטחת, אם המבוטח רכש נספח מיוחד

בית מגדל
בית מגדל

בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד מגדל, בטענה לפיה שילמה למבוטח בביטוח מנהלים קצבה חלקית, שחושבה לפי מקדמים השונים מאלו המפורטים בפוליסה.

לטענת המבקש, שבוטח בחברה מאז שנת 1979, הקצבה או חלקה חושבה לפי מקדמים הגבוהים מאלו המפורטים בנספח הפוליסה ו/או מן המקדמים הנגזרים מאלה הנקובים בנספח. לדבריו על מגדל לשלם לו ולחברי הקבוצה המיוצגת פיצוי בגובה ההפרש בין הקצבה ששולמה לו בפועל לבין הקצבה שצריכה הייתה להיות משולמת לו אילו חושבה לפי המקדמים הנקובים בנספח ו/או בהתאמה להם (בהתאם לגיל המבוטח במועד ההמרה).

בבקשה נטען, כי בשנים 1979-1980 בוטח המבקש אצל מגדל במסגרת עבודתו כעובד שכיר בחברת גרילוז מפעלי טקסטיל בביטוחי מנהלים להבטחת עתידו. לדבריו, כפי שנהוג היה ומקובל באותן שנים בביטוח מנהלים, הפוליסות שהוצאו לו היו פוליסות הוניות שכונו בשם “ביטוח מעורב”, דהיינו בקרות מקרה הביטוח זכאי המבוטח לתגמולי ביטוח בסכום הוני חד פעמי. עם זאת נטען, כי מגדל אפשרה למבוטחיה לרכוש נספח לפיו היא מתחייבת להמיר בבוא העת את סכום הביטוח ההוני בקצבה (גמלה) חודשית ששיעורה מובטח, כדי שזו תשולם למבוטח לאחר שיפרוש מעבודתו החל מתום תקופת הביטוח.

לדברי המבקש, עת התקרב המועד למימוש זכויותיו בחלוף כ-32 שנה, התברר לו כי מגדל כופרת בהתחייבותה ואין בדעתה להעניק לו את אותה קצבה מובטחת, אלא קצבה נמוכה בהרבה. עוד לדבריו, רק בחלוף חמש שנים ממועד פנייתו אליה נימקה מגדל את התנהלותה בכך שהיא פועלת לפי המוסכם ואולם עד היום לא הצביעה מהו והיכן נמצא אותו סעיף המתיר לה לנהוג כפי שנהגה.

המבקש מדגיש, כי מדובר בעניין הנוגע לעמיתים רבים המחזיקים בהסכם דומה, וכי עמדתה של מגדל היא פרי מדיניותה ביחס לאופן בו היא מקיימת את תנאי הנספח וההסכם להבטחת הקצבה. המבקש מציין, כי מדובר בקיצוץ זכויותיהם הסוציאליות של עמיתי מגדל בקופת גמל (“קופת ביטוח” בלשון החוק) שנועדו להבטיחם ולקיימם בכבוד לעת פרישה מעבודה.

בבקשה שהוגשה באמצעות עוה”ד עופר לוי ושמואל אהרנסון נטען עוד, כי מגדל קיצצה את הגמלה החודשית שחברי הקבוצה המיוצגת עתידים לקבל ממנה, תוך הימנעותה מלהצביע על הוראה חוזית בפוליסות וההסכמים כפי שהוצאו בזמן אמת המתירה לה לעשות כן.

בית הדין לעבודה מתבקש להורות למגדל לשלם לעמיתים את הקצבה במלואה לפי המקדמים המפורטים או המותאמים למקדמים הנקובים בנספח, דהיינו, להמיר את מלוא ההון הצבור בפוליסה לקצבה בהתאם לתכנית הקצבה שבחר העמית ולפי המקדם הנקוב בנספח, כשהוא מותאם לגילו של העמית בעת ההמרה.

תגובת מגדל לא התקבלה עד כה.

 

Be the first to comment