נמשכת מגמת הירידה החריפה בדמי הניהול בכל המכשירים הפנסיוניים

דוח הפיקוח על הביטוח ל-2016: חושף פערים גדולים מאוד, של עד מאות אחוזים, בין שיעור דמי הניהול שמשלמים החוסכים של המעסיקים הגדולים לעומת יתר החוסכים. למרות הקצאת האג"ח המיועדות: פוליסות ביטוח החיים המשתתפות ברווחים רשמו תשואה ממוצעת של 7.4% כאשר קרנות הפנסיה החדשות רשמו תשואה של 7.1%. תשואת מדד המניות הכללי באותה תקופה: 9.6%

דוח הפיקוח על הביטוח ל-2016
דוח הפיקוח על הביטוח ל-2016

הדוח השנתי של הפיקוח על הביטוח לשנת 2016, שפורסם השבוע, מציג באופן ברור את מגמת הירידה החריפה בדמי הניהול בכל המכשירים הפנסיוניים – קופת גמל, קרן פנסיה וביטוח מנהלים. הירידה החריפה ביותר היא בביטוח מנהלים – בעיקר מההפקדות, אך גם מהצבירה. דמי הניהול הממוצעים מההפקדות ירדו מ-3.57% ב-2015 ל-3.21% – ירידה של 10% (לעומת 5.13% ב-2011), ובכך מתקרבים דמי הניהול מההפקדות בביטוח מנהלים לדמי ניהול מההפקדות בקרנות הפנסיה החדשות. דמי הניהול מהצבירה ירדו ל-1.05% לעומת 1.23% ב-2011 – ירידה מתונה אך עקבית.

בקרנות הפנסיה החדשות נרשמת ירידה משמעותית בדמי הניהול מההפקדות, וירידה מינורית  בדמי ניהול מהנכסים. דמי הניהול הממוצעים מההפקדות ירדו מ-3.17% ב-2015 ל-2.85% ב-2016 – ירידה של 10%. זאת בהשוואה ל-4.07% ב-2011. דמי הניהול מהצבירה יורדים בקצב מתון יותר, מ-0.28% ב-2015 ל-0.26% ב-2016 (ירידה של 8%).

דוח הפיקוח חושף פערים גדולים מאוד, של עד מאות אחוזים, בין שיעור דמי הניהול שמשלמים החוסכים של המעסיקים הגדולים לעומת יתר החוסכים. כך למשל – באיילון פסגה משלמים החוסכים בעסקים הגדולים 1.54% מההפקדות לעומת 4.47% שמשלמים כלל החוסכים. במקפת משלמים החוסכים מהמעסיקים הגדולים דמי ניהול מצבירה של 0.19% לעומת 0.29% שמשלמים כלל החוסכים.

ברשות מציינים כי “כי לרוב קיים פער של עשרות ואף מאות אחוזים בין שיעור דמי הניהול שמשלמים עמיתי חמשת המעסיקים הגדולים ובין השיעור שמשלמים כלל העמיתים בקרן. בקרנות של כלל ביטוחאיילון ומקפת קיימים הפערים הגבוהים ביותר בדמי הניהול מההפקדות; ובקרנות של הראלהפניקס ומנורה מבטחים קיימים הפערים הגבוהים ביותר בדמי הניהול מהנכסים”.

ביטוחי המנהלים רשמו בשנים 2005-2016 תשואות גבוהות יותר מקרנות הפנסיה

הדוח שפורסם כאמור השבוע חושף נתונים מפתיעים על אודות התשואה שרשמו המכשירים הפנסיוניים השונים בשנים 2005-2016. בניגוד לציפיות – ביטוחי המנהלים רשמו תשואה גבוה יותר מקרנות הפנסיה החדשות. זאת – למרות היתרון המובנה של קרנות הפנסיה החדשות, שנהנות מהקצאת אג”ח מיועדות בתשואה מובטחת של 4.86% עבור 30% מהנכסים.

פוליסות ביטוח החיים המשתתפות ברווחים רשמו תשואה ממוצעת של7.4% כאשר קרנות הפנסיה החדשות רשמו תשואה ממוצעת של 7.1% באותה תקופה. קופות הגמל רשמו תשואה של 6.3% וקרנות ההשתלמות – 6.1%. מדד המניות הכללי עלה באותה תקופה ב-9.6% בכל שנה בממוצע, ומדד האג”ח הכללי – 5.2%.

דוח הפיקוח על הביטוח לשנת 2016

זינוק בהלוואות לעמיתי קופות הגמל

בתוך כך – הדוח חושף זינוק חד במספר ההלוואות לעמיתי קופות הגמל, שניתנו כנגד כספי החיסכון הפנסיוני. על פי הדוח, מספר ההלוואות עמד ב-2016 על 7,596 הלוואות. זאת לעומת 1,471 הלוואות שניתנו לעמיתי קרנות הפנסיה ו-477 הלוואות שניתנו למבוטחי חברות הביטוח.

יצוין כי תחום פעילות זה אינו נחשב לרווחי במיוחד עבור המוסדיים, והתועלת המרכזית עבורם היא השימור, שכן מבוטח שלקח הלוואה אינו יכול לנייד את כספו לגוף אחר.

עוד מוצג בדוח שיעור העודף או הגירעון האקטוארי בקרנות הפנסיה החדשות בין השנים 2012-2016. על פי הדוח, בשנת 2016 קרן הפנסיה שרשמה את הגרעון האקטוארי הגבוה ביותר היא מיטבית עתודות של כלל ביטוח – 0.85%-. קרנות הפנסיה שרשמו את הגירעון השני בגובהו הן מבטחים החדשה ומקפת – 0.47%-, והראל – 0.46%-. קרנות שרשמו ב-2016 עודף אקטוארי הן פסגות – 0.37% ואלטשולר שחם – 0.28%.

דוח הפיקוח על הביטוח לשנת 2016

 

 

 

 

 

Be the first to comment