נפגעת במהלך טיול גיבוש של העבודה – ייתכן כי מדובר בתאונת עבודה / מאת עו”ד ג’ון גבע

לטענת התובעת, פגיעתה בקרסול התרחשה במהלך טיול שאורגן על ידי החברה במהלך שעות העבודה באמצע השבוע ועל חשבון יום השתלמות בשכר. המל"ל טען, כי לא מדובר בפעולה נלווית לעבודה בהתאם למבחנים שנקבעו בפסיקה של בתי המשפט

מאת עו”ד ג’ון גבע: בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב נדונה תביעתה של אילנית אבדר (“התובעת”), שיוצגה על יד עו”ד אלינור לוי מאיר, נגד המוסד לביטוח לאומי (“המל”ל”), שיוצג על ידי עו”ד אירנה פישר. פסק הדין ניתן בפברואר 2017, בהעדר הצדדים, מפי השופטת מירב קליימן ומפי נציגת הציבור רונית עזר.

התובעת היא מהנדסת במקצועה, שמועסקת בתעשייה האווירית (“החברה”). באחד הימים השתתפה התובעת בטיול של החברה לשמורת הבניאס (“הטיול”). במסגרת הטיול נערך מסלול הליכה והתובעת נקעה את קרסולה במהלכו (“האירוע”). בעקבות האירוע הגישה התובעת דרישה למל”ל לקבל דמי פגיעה. התובעת ביקשה מהמל”ל שיכיר באירוע כתאונת עבודה. המל”ל דחה את פנייתה של התובעת וזו החליטה להגיש כתב תביעה לבית הדין.

עו"ד ג'ון גבע
עו”ד ג’ון גבע

התובעת טענה, כי פגיעתה התרחשה במהלך טיול גיבוש שאורגן על ידי החברה בה היא מועסקת ואשר בו נכחו עובדים ומנהלים. הטיול נערך ביוזמת החברה ואילולא הארגון המלא על ידה, הטיול כלל לא היה מתקיים. כמו כן, אם הטיול לא היה מתקיים, התובעת הייתה מגיעה כמו יתר העובדים ליום עבודה רגיל בחברה.

עוד נטען, כי הטיול התקיים במהלך שעות העבודה המקובלות באמצע השבוע ועל חשבון יום השתלמות בשכר. החברה הגדירה את הטיול כיום עיון בתשלום ולא כיום חופש על חשבון העובדים. כמו כן, החברה עודדה את העובדים לצאת לטיול, שנועד במטרה לגבש את העובדים. צוין, כי רוב חברי ההנהלה של החברה השתתפו בטיול גם כן.

המל”ל טען, כי לא מדובר בפעולה נלווית לעבודה בהתאם למבחנים שנקבעו בפסיקה של בתי המשפט. נטען, כי הנטל להראות שאירוע מסוים הוא כזה הנלווה לעבודה מוטל על הטוען לכך. במקרה דנן, התובעת נפגעה במהלך טיול שאורגן על ידי ועד העובדים ולא על ידי החברה עצמה. עוד נטען, כי עיקר עלות הטיול מומנה על ידי העובדים כאשר לא חלה חובת השתתפות ואף לא שולם שכר על חשבון ימי השתלמות. כמו כן, מטרת הטיול הייתה חברתית ולא הועברו במסגרתו הרצאות כלשהן או תכנים הקשורים לעבודה וכן לא נרשמה חובת נוכחות ומשכך אין לראות בטיול כפעילות הנלווית לעבודה. המל”ל ביקש מבית הדין לדחות את התביעה.

האם הטיול בו נפצעה התובעת מהווה פעילות נלווית לעבודה אשר מזכה בדמי פגיעה? – (עו”ד ג’ון גבע)

בית הדין ציין, כי על פי סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי (“החוק”) תאונת עבודה היא “תאונה שאירעה תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו”. יש לבחון סעיף זה בבחינה מהותית ולכן עצם התרחשות תאונה כלשהי מחוץ למקום העבודה או למהלך העבודה השגרתי, אינה שוללת הכרה באותה תאונה כפגיעה בעבודה. במהלך השנים בתי הדין פסקו, כי כל עוד ניתן לראות קשר סביר בין הפעילות ובין העבודה – גם פעילויות כגון רווחה, נופש, ספורט, תרבות או השתלמות יוכרו כפעילות נלווית לעבודה.

בית הדין הארצי לעבודה קבע בפרשה אחרת מבחן דו שלבי לבחינת פעולה נלווית. בשלב הראשון יש לבחון את מהות האירוע כפעולה נלווית לעבודה, כאשר המונח עבודה יפורש בהקשר ל”מפעל” ולפעולותיו. בשלב השני, לאחר שהאירוע יוכר כפעולה נלווית, יש לבחון, בין השאר, את הפעילות בה היה העובד מעורב כאשר נפגע באותו אירוע, וכן תיבחן מידת הקשר של אותה פעילות לאותו אירוע. על בית הדין לבחון בנוסף את מידת הרלוונטיות של אותה הפעילות לאירוע בכללותו ועד כמה הפעילות מהווה חלק בלתי נפרד מן אותו אירוע. כל אלה ייקבעו על פי מבחן הסבירות ובכפוף למכלול הנסיבות של המקרה.

בית הדין ציין, כי במהלך השנים נקבעו בפסיקה מבחני עזר, שייתנו מענה לשאלה האם הפעילות היא אכן פעילות נלווית לעבודה. מבחנים העזר הם: מי מימן את עלות האירוע, מי ארגן את ההסעה לאירוע, האם המעסיק עודד את העובדים להשתתף באירוע, האם המעסיק מפיק תועלת מהאירוע וכן האם ההשתתפות באירוע הייתה על חשבון ימי חופשה של העובד או במהלך שעות העבודה. נדגיש, כי מבחנים אלה אינם מהווים רשימה סגורה והם ייבחנו תוך התרשמות כללית ולא במצטבר.

בית הדין קבע, כי בהתאם לנסיבות המקרה, הטיול בו השתתפה התובעת עונה על המאפיינים שנקבעו בפסיקה להכרה בו כפעילות נלווית לעבודה. כתוצאה מכך, כל עוד אירוע הפגיעה היה חלק בלתי נפרד מהפעילות עצמה, יש להכיר בתאונה שאירעה לתובעת כתאונת עבודה.

בית הדין נימק את הכרעתו תוך שציין כך: “התמונה הכללית המצטיירת מעדותה של התובעת ומהראיות שהובאו בפנינו היא, כי הוכחה זיקה סבירה בין הטיול לעבודתה – טיול גיבוש לעובדים בלבד, בשעות העבודה, היעדרות העובדים מומנה על ידי המעסיק כיום השתלמות בשכר – על כן יש להכיר בו כ’פעילות נלוות לעבודה’ בהתאם לפסיקה”.

כאמור, בית הדין קיבל את התביעה של התובעת.

עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם הוגש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה.

 

לעוד ידיעות מאת עו”ד ג’ון גבע באתר פוליסה

Be the first to comment