סוף סוף פנסיה חובה לעצמאים

חשוב לזכור, שהפקדות לתכנית פנסיונית מניבות למפקיד הטבות מס, שמשמעותן היא כי חלק מסכום ההפקדה בעצם ממומן על ידי המדינה, ובאופן אפקטיבי, הפקדת החוסך עצמו היא חלקית בלבד

איציק אסטרייכר זרקור לעולם הפנסיוני
איציק אסטרייכר

מאת איציק אסטרייכר

בראשית שנת 2008 נפל דבר במדינת ישראל. לראשונה הוטלה חובה על כל השכירים לחסוך כספים אשר ישמשו אותם בתקופה שלאחר שיפרשו מעבודה, לתקופה שיהיו בפנסיה.

עד אותה עת, במשך עשרות שנים, פעלה המדינה בדרך של הנעת הציבור לפעולה תוך התבססות על מניעים רציונליים וכלכליים לחסוך לפנסיה.

המדינה עודדה את הציבור לחסוך כספים לתקופה שלאחר הפרישה מעבודה – עידוד שבא לידי ביטוי במתן הטבות מס ויצירת מוטיבציה לביצוע הפרשות כספים באופן שוטף לחיסכון עתידי.

בחודש ינואר 2008 נכנס לתוקפו צו הרחבה לפנסיית חובה במשק, אשר קבע לראשונה את החובה להפקיד כספים לחיסכון פנסיוני – חיסכון אשר יאפשר לקבל קצבת זקנה לאחר שעובד יפרוש מעבודה בגיל הפרישה, ובמקביל, אותה תכנית מייצרת לחוסך ביטוח למקרה מוות וביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה, אם חלילה וחס יתרחשו במהלך שנות העבודה של החוסך.

גם עצמאים פורשים:

לאחר תשע שנים הוטלה חובה גם על עצמאים לחסוך לפנסיה. פתאום התברר שעצמאים, בדומה לשכירים, מגיעים לגיל שבו הם פורשים מעבודה ואז מקור ההכנסה שלהם מתנתק ואם לא נערכו מראש ליציאה לפנסיה, הם מצויים בפני שוקת שבורה.

החל מינואר 2017 גם עצמאים, המהווים כ-12.5% מכלל המועסקים במשק, חייבים להפקיד כספים לקופת גמל לקצבה.

עצמאי, משמע כזה שרשום כעוסק מורשה, נדרש להפקיד לפנסיה החל מינואר השנה. עצמאי שחצה את גיל 55 בינואר 2017 פטור מחובת ההפקדה לקרן פנסיה. עצמאי, אשר גילו בתום שנת המס הוא 21 ומעלה, חייב בביצוע ההפקדות וזאת עד הגיעו לגיל 60, ואדם אשר נרשם כעוסק מורשה נדרש להתחיל בהפקדות בחלוף שישה חודשים מן המועד בו נרשם לראשונה כעוסק.

עצמאי נדרש להפקיד לקופת גמל לקצבה בשל הכנסתו ולאחר הניכויים המותרים מתוך הכנסה שהוגדרה כ”הכנסה חייבת בהפקדה”.

על חלק ה”הכנסה החייבת בהפקדה” ועד מחצית השכר הממוצע במשק נדרש עצמאי להפקיד 4.45%, ועל חלק ההכנסה החייבת בהפקדה שמעל למחצית השכר הממוצע במשק ועד השכר הממוצע במשק נדרש עצמאי להפקיד שיעור של 12.55%. בגין הכנסה העולה על השכר הממוצע במשק אין חובה על העצמאי להפקיד לפנסיה, אבל אין ספק שעצמאי אשר רמת חייו משקפת הכנסות העולות על השכר הממוצע במשק, אשר בחר להפקיד לפנסיה את השיעורים המינימליים הנדרשים ממנו, יצבור בקרן הפנסיה סכומים אשר יבטיחו לו קצבת פנסיה-קצבת זקנה הנמוכה באופן משמעותי מן ההכנסה לה הורגל במהלך שנות העבודה.

חשוב לזכור, שהפקדות לתכנית פנסיונית מניבות למפקיד / לחוסך הטבות מס אשר משמעותן שחלק מסכום ההפקדה בעצם ממומן על ידי המדינה, ובאופן אפקטיבי, הפקדת החוסך עצמו היא חלקית בלבד.

שני סוגים של הטבות מס:

עצמאי המפקיד לקרן פנסיה נהנה משני סוגי הטבות מס. הטבה אחת מסכום אחד שמופקד לפנסיה והטבה שניה מסכום נוסף שמופקד לפנסיה.

החוסך בקרן פנסיה נהנה מהטבת זיכוי, אשר משמעותה החזר מס בשיעור 35% מחלק מסכום ההפקדה של החוסך לקרן הפנסיה, ומהטבת ניכוי שמשמעותה הקטנת ההכנסה החייבת במס בגובה חלק מסכום ההפקדה לקרן הפנסיה.

ראוי לשים לב, שעצמאי אשר לא יפקיד את הסכומים הנדרשים ממנן בקרן פנסיה על שמו צפוי לקנס.

אין ספק שמדובר בצעד משמעותי להבטחת הכנסה גם לעצמאים לאחר שיפרשו מעבודה, אך ברור שחיסכון בשיעורים המינימליים אשר נדרשים מעצמאים לא יספיק לרובם כדי לחיות בכבוד לאחר שיפרוש לפנסיה. ראוי שכל עצמאי יבחן את רמות ההכנסה שלו במהלך שנות העבודה ויתכנן את התקציב לו יידרש גם לאחר שיפרוש מעבודה. תכנון מוקדם וביצוע מתאים יאפשר לו לצאת לפנסיה, אבל גם לחיות בכבוד.

 

הכותב הוא יו”ר “אינטרגמל“, יועץ ומרצה בתחום החיסכון הפנסיוני.

Be the first to comment