עובד או עצמאי – כיצד בית הדין בוחן את מהות היחסים? / מאת עוה”ד ג’ון גבע ושלומי הדר

התובע גורס כי מילא חלק אינטגרלי בנתבעת הן מבחינה ארגונית והן מבחינה מנהלית, והוא למעשה היה הגורם שביצע את התחייבויות הנתבעת כלפי לקוחותיה. מנגד טענה הנתבעת, כי מהות היחסים בינה לבין התובע הייתה על בסיס של יחסי קבלנות למתן שירותי ייעוץ, כאשר התובע מודע היטב לאופי היחסים ואופן ההתקשרות

עו"ד שלומי הדר ועו"ד ג'ון גבע
עו"ד שלומי הדר ועו"ד ג'ון גבע

בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב נדונה תביעתו של פלוני (“התובע”), שיוצג על ידי עו”ד אייל נון, כנגד חברת גולדרט קונסלטינג בע”מ (“הנתבעת”), שיוצגה על ידי עו”ד עינת כרמי ברק. פסק הדין ניתן בדצמבר 2017, בהיעדר הצדדים מפי, השופט אורן שגב ומפי נציגי הציבור הרצל גבע וברוך גולדצוויג.

הליך זה עיקרו בשאלה האם התקיימו יחסי עבודה בין התובע לבין הנתבעת.

הנתבעת היא חברה הפועלת בתחום הייעוץ העסקי והארגוני הבינלאומי. באחד הימים החל התובע לשמש כיועץ עסקי אצל הנתבעת, ובמהלך תקופת עבודתו עם הנתבעת הוא קיבל תמורה בגין שירותי ייעוץ כנגד הוצאת חשבונית.

עו"ד ג'ון גבע | זוית אחרת
עו”ד ג’ון גבע | זוית אחרת

התובע טען, כי אופן תשלום שכרו (חשבוניות) בוצע על פי דרישת הנתבעת. לשיטתו, הוא מילא חלק אינטגרלי בנתבעת הן מבחינה ארגונית והן מבחינה מנהלית, והוא למעשה היה הגורם שביצע את התחייבויות הנתבעת כלפי לקוחותיה. עוד נטען, כי בתחילת הדרך, עבד התובע 10 ימי עבודה בחודש, כאשר בהמשך הדרך סוכם עם הנתבעת, כי מתכונת עבודתו תתרחב לחודש עבודה מלא. התובע הוסיף, כי מתכונת עבודתו הייתה כשל עובד מן המניין, הואיל ובין היתר, הנתבעת היא שקבעה את סדר יומו, ואף אסרה עליו לעבוד בכל עבודה נוספת.

התובע סיים את עבודתו לאחר שהממונה עליו מסר לו, כי מנכ”ל הנתבעת החליט לפטרו לאלתר. נטען, כי התובע נדרש לארוז את חפציו ולעזוב באופן מיידי, מבלי שנמסרו לו הנימוקים על ההחלטה לפטרו. לאחר מכן התובע נדרש לחתום על מסמך היעדר תביעות לשם קבלת התשלומים להם הוא היה זכאי עבור עבודתו. לשיטת התובע, הוא נדחק לפינה ונאלץ לחתום על המסמך מבלי שהייתה לו ברירה.

לאחר פיטוריו של התובע הוגשה התביעה לבית הדין, במסגרתה נטען, כי בין הצדדים התקיימו יחסי עבודה ולכן התובע זכאי לפיצויי פיטורים, פיצויים בגין היעדר שימוע, פדיון דמי הבראה ועוד.

מנגד טענה הנתבעת, כי מהות היחסים בינה לבין התובע הייתה על בסיס של יחסי קבלנות למתן שירותי ייעוץ, כאשר התובע מודע היטב לאופי היחסים ואופן ההתקשרות. הנתבעת הוסיפה, כי היא נוהגת להתקשר עם יועציה במסגרת יחסי קבלנות, ויחסי עבודה מתקיימים רק עם עובדי המנהלה. לשיטת הנתבעת, בשל חוסר שביעות רצונה מהתנהלות התובע, בין היתר לאור תלונות מלקוחות ואי עמידה בציפיות, נערכה פגישה בין התובע לבין נציג הנתבעת, במהלכה נדונו התנאים לסיום ההתקשרות בין הצדדים. בסיום הפגישה חתם התובע מרצונו המלא על מסמך היעדר תביעות, וזאת לאחר שהוא ביצע בו שינויים ותיקונים. על כן, לא התקיימו יחסי עבודה בין הצדדים ויש לדחות את התביעה כנגד הנתבעת.

מהם המבחנים לקיומם של יחסי עבודה?

בית הדין ציין תחילה, כי על פי ההלכה, אדם ייחשב כעובד על סמך אופי היחסים שנוצרו בינו לבין הגורם שהעסיק אותו, ומעמד זה אינו נקבע על ידי הגדרות הצדדים. אופי היחסים נקבע על פי ה”מבחן המעורב”. מבחן זה בנוי משילובם של מספר מבחני משנה, כאשר המרכזי בהם הוא מבחן ההשתלבות. על פי מבחן ההשתלבות, יש לבדוק שני מרכיבים. המרכיב הראשון בוחן האם מבצע העבודה השתלב במפעל (בעסק) של מזמין העבודה. ככל שהתשובה לכך חיובית יש לבחון האם מבצע העבודה ביצע את העבודה במסגרת עסק עצמאי כגורם חיצוני.

מבחנים נוספים, המרכיבים את המבחן המעורב הם: מבחן הקשר האישי, כפיפות ופיקוח, תלות כלכלית של מבצע העבודה במזמין, מי הגורם שמספק את כלי העבודה, אופן תשלום השכר, אופן הצגת ההתקשרות בפני צדדים שלישיים ועוד. נדגיש, כי אין בכוחו של אחד המבחנים כדי להכריע בשאלת קיומם או אי קיומם של יחסי עבודה אלא יש לבחון את התמונה בכללותה.

בית הדין יישם את המבחנים הללו על מערכת היחסים שהתקיימה בין התובע לנתבעת. לאחר התרשמות מעדויות הצדדים נקבע, כי התובע לא הוכיח את התשתית העובדתית בדבר קיומם של יחסי עבודה בינו לבין הנתבעת. לפיכך, בהיעדר יחסים כאמור, התובע אינו זכאי לפיצויי פיטורים או לזכויות סוציאליות אחרות.

הכרעתו של בית הדין התבססה על מספר פרמטרים. ראשית, התובע התקשר עם הנתבעת בהסכם למתן שירותי ייעוץ כקבלן והתמורה שולמה כנגד חשבונית. בנוסף, התובע נמנע מלזמן לעדות את ה”ממונה” עליו במסגרת עבודתו מול הנתבעת ויש לזקוף זאת לחובתו. כמו כן, התובע לא הוכיח, כי שעות עבודתו היו תחת פיקוח. זאת ועוד, במהלך תקופת ההתקשרות שילם התובע לרשויות המס בעצמו ואף הפריש הפרשות פנסיוניות עבור עצמו.

בית הדין דחה את התביעה כנגד הנתבעת וחייב את התובע בתשלום הוצאות הנתבעת לרבות שכר טרחת עורך דין.

עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם הוגש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה.

Be the first to comment