עמלות הפצה, שירותי שיווק פנסיוני ומה שביניהם

פתאום, לאחר יותר מעשור, גילו עבודות ביקורת שערכו אנשי רשות שוק ההון בחברות לניהול קופות גמל, שאלו משלמות עמלות הפצה לבעלי רישיון גם כאשר אלה לא מעניקים כל שירות פנסיוני ללקוח. מדוע יש להבהיר את המובן מאליו?

איציק אסטרייכר
איציק אסטרייכר

מאת איציק אסטרייכר

בשנת 2005 נחקקו שני חוקים שיצקו את היסודות לפעילות השחקנים בשוק החיסכון הפנסיוני ויחסי הגומלין בין החברות המנהלות מוצרים פנסיוניים לבין היועצים הפנסיוניים, המשווקים הפנסיוניים ובין החוסכים עצמם.

במסגרת סעיף 32 (ה)(1) בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) נקבע, שחברה המנהלת קופת גמל, קרן פנסיה או קרן השתלמות יכולה לשלם עמלה או כל תמורה – “עמלת הפצה” עבור הצטרפות עמית לקופת גמל או המשך חברות בקופת גמל, עבור הפקדת כספים בקופת גמל או משיכת כספים או העברתם ממנה, לבעל רישיון יועץ פנסיוני או בעל רישיון סוכן ביטוח בענף ביטוח פנסיוני.

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס”ה 2005, במסגרת סעיפים 2 ו-3, קובע שעיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני מותר רק לבעל רישיון. סעיף 13 (א) לחוק זה קובע שביצוע עסקה לגבי מוצר פנסיוני עבור לקוח תיעשה רק כחלק מייעוץ פנסיוני או משיווק פנסיוני ובהמשך לו.

זאת אומרת שכבר בשנת 2005, בעקבות אימוץ מסקנות ועדת בכר, יזם משרד האוצר וכנסת ישראל חוקקה חוקים אשר קובעים:

* הצטרפות למוצר פנסיוני מוגדרת כעסקה במוצר פנסיוני.

* עסקה עבור לקוח תעשה רק כחלק מתהליך יעוץ פנסיוני או מתהליך שיווק פנסיוני.

* תהליך של יעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני יכול שייעשה רק בידי בעל רישיון פנסיוני מתאים.

* חברה מנהלת מוצר פנסיוני רשאית לשלם עבור הצטרפות לקוח למוצר פנסיוני רק לבעל רישיון יועץ פנסיוני או בעל רישיון סוכן ביטוח בענף ביטוח פנסיוני.

משמע, המחוקק מצא לנכון שהצטרפות לקוח למוצר פנסיוני, אשר נעשית בעקבות מתן שירות ללקוח על ידי בעל רישיון, תזכה את בעל הרישיון בתגמול מן הגוף המנהל את המוצר הפנסיוני אליו מצטרף הלקוח.

פשוט וברור.

בעל מקצוע מסייע ללקוח לבחור לחסוך במוצר פנסיוני. החברה המנהלת את המוצר הפנסיוני מקבלת לקוח, צפויה להגדיל את הכנסותיה אז ראוי שהיא תוכל לשלם תמורה לבעל הרישיון. להבדיל אולי ממקרים אחרים בנושא זה, החוק ברור, הגיוני ומתקבל על הדעת. אבל מתברר שכוחות השוק מרחיבים את הגבולות ומאפשרים יצירתיות.

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון מפרסמת הבהרה בראשית חודש אוקטובר וממנה עולה ש”פתאום”, לאחר יותר מעשור, גילו עבודות ביקורת אשר ערכו אנשי רשות שוק ההון בחברות לניהול קופות גמל, שאלו משלמות עמלות הפצה לבעלי רישיון גם כאשר אלה לא מעניקים כל שירות פנסיוני ללקוח.

מדוע תריסר שנים לאחר חקיקת החוק נדרשת הבהרה? לא ברור שבעל רישיון ראוי לתגמול על עבודתו? לא ברור שאם בעל רישיון לא נתן שירות ללקוח אין הוא ראוי לקבלת תגמול? מדוע חברות לניהול קופות גמל מתנדבות לשלם עמלת הפצה לבעל רישיון פנסיוני גם כאשר זה לא מעניק שירותים פנסיוניים ללקוח? האם יש פרשנות אשר אומצה על ידי שחקנים בשוק, אשר קובעת שחברה מנהלת מוצרים פנסיוניים יכולה לשלם לבעל רישיון ותו לא, ואין עליה חובה לוודא שהלקוח זכה לשירותי שיווק פנסיוני? הכיצד בעלי רישיון פנסיוני סבורים שמגיעה להם תמורה עבור שירות שלא העניקו? או שעצם אחזקת הרישיון מקנה להם זכות לקבל כספים מחברות לניהול קופות גמל? האם פרסום טיוטת הבהרה יש בה כדי לנקות את השטח? האם לקוחות, חוסכים בתכניות פנסיוניות, נפגעו מן הסיטואציה?

שורה ארוכה של שאלות שמציגות את כל הנוגעים בדבר באור לא חיובי, בלשון המעטה.

בעשור האחרון פעלו רבים בשוק על פי הוראות החוק. בעלי רישיון קיבלו תמורה עבור שירותים שהעניקו. גופים מוסדיים אשר שילמו עמלות הפצה למשווקים פנסיוניים רק עבור פעילות שיווק פנסיוני שעשו. אך היו גם כאלה שפעלו אחרת.

רשות שוק ההון עושה נכון כשהיא קובעת שבעל רישיון פנסיוני זכאי לתגמול על עבודתו. נכון הוא שבעל רישיון לא יהיה זכאי לתגמול גם אם לא נתן שירות ללקוח. הרי לא סביר שרק מעצם אחזקת הרישיון יהיה זכאי לתמורה.

אך בפרסום הנייר מציפה הרשות סוגיה בעייתית. מדוע את המובן מאליו יש להבהיר?

טיוטת ההבהרה של רשות שוק ההון “מלבינה” את פעילות הסוררים. אם החוק ברור, על הרשות לפקח ולאכוף. אם הוא לא ברור, עליה לתקן את החקיקה ולעשותה ברורה לכול. “השיטה” שבה פעילות שאיננה תואמת לחוק נמחלת איננה ראויה ומהווה סימפטום לשיטת “יהיה בסדר”. חבל שכך הוא.

______

הכותב הוא יו”ר אינטרגמל, יועץ ומרצה בתחום החיסכון הפנסיוני.

Be the first to comment