עתירה לפי חוק חופש המידע: המפקחת על הביטוח אינה מוסרת מידע הנדרש מהציבור

העותר טוען, כי על פי הוראות החוק על רשות ציבורית להעמיד לרשות הציבור את ההנחיות הכתובות שעל פיהן היא פועלת ויש להן נגיעה או חשיבות לציבור. לדבריו, על הרשות להשיב לפניות בתוך 15 יום. נטען, כי למרות שחלפו כשלושה חודשים מפנייתו הראשונה ועל אף שני מכתבי תזכורת נוספים שנשלחו, לא נתקבלה כל תגובה

בבית המשפט המחוזי בירושלים הוגשה עתירה על ידי דניס פולוביאנוב נגד המפקחת על הביטוח להורות לה למסור לו את המידע שהתבקש על ידו בפניותיה אליה, על פי חוק חופש המידע. [hide for="!logged"]

בעתירה שהוגשה נאמר, כי פולוביאנוב מנהל הליך משפטי במסגרתו הגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד כלל ביטוח.

במסגרת המחלוקות שעלו בין הצדדים עלתה שאלה – מהי רמת הבטוחות בהון העצמי שחברת ביטוח צריכה לשמור בפוליסות מבטיחות תשואה, ביחס לכספים שמשקיעה החברה, ככל שתחליט לבצע השקעה זו בתעודות סל המדורגות בדירוג מקומי A.

לדברי פולוביאנוב הוא פנה למפקחת על הביטוח שלוש פעמים לצורך קבלת הנחיותיה על פי תקנות סלובנסי 2, לעניין ההון העצמי הנדרש על ידה מתאגיד מבטח, לצורך השקעה באגרות חוב המדורגות על ידי סוכנות הדירוג בדירוג A.

עוד ביקש לדעת, מהי רמת הבטוחות, על פי עמדת הפיקוח על הביטוח, שצריכה לשמור חברת ביטוח במידה שהיא רוכשת תעודות סל אלו וכן, האם את כל הכספים הפנויים שאינם מושקעים באגרות חוב של המדינה מחליטה חברת הביטוח להשקיע באגרות חוב בדירוג A.

בעתירה שהוגשה באמצעות עו"ד אילן מוריאנו נאמר, כי על פי הוראות חוק חופש המידע, על רשות ציבורית להעמיד לרשות הציבור את ההנחיות הכתובות שעל פיהן היא פועלת ויש להן נגיעה או חשיבות לציבור, וכי על פי הוראות החוק על הרשות להשיב לפניות אליה בתוך 15 יום.

לטענת פולוביאנוב, למרות שחלפו מפנייתו הראשונה למפקחת על הביטוח כשלושה חודשים ועל אף שני מכתבי תזכורת נוספים שנשלחו אליה על ידו, לא נתקבלה כל תגובה לפניותיו.

לדבריו, בשל העובדה שהמפקחת על הביטוח אינה פועלת על פי הוראות החוק, מתבקש בית המשפט להורות לה לספק לו את המידע המבוקש על ידו.

כלל ביטוח בחרה שלא להתייחס.

תגובת הפיקוח לא התקבלה עד כה.

[/hide][hide for="logged"]


אתר משאבים חסום בחלקו למשתמשים רשומים בלבד.ניתן להרשם לתקופת היכרות בחינם[ultimatemember form_id=1276].[/hide]

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply