פירוק קופות גמל מרכזיות לפיצויים

המדינה עודדה את המעסיקים להפקיד לקופת גמל, אם על שם העובד ואם על שם המעסיק, בקופה מרכזית לפיצויים, כדי שיצור עתודה לצורך תשלום פיצויים במועד שיידרש לו בעתיד

איציק אסטרייכר זרקור לעולם הפנסיוני
איציק אסטרייכר

מאת איציק אסטרייכר

עובד, שכיר, המסיים עבודה בנסיבות המזכות אותו בפיצויי פיטורים, זכאי לקבל פיצויים בגובה שכרו האחרון כפול מספר שנות העבודה שלו. זכות זו נובעת לעובדים שכירים בישראל זה עשרות שנים, על פי חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג, 1963.

 

[hide for="!logged"]

מעסיקים אשר נדרשו לשלם פיצויים עשו זאת במשך שנים מתוך תזרים המזומנים שלהם או מתוך חיסכון ייעודי שעשו לצורך כך מבעוד מועד. החיסכון הייעודי לצורך תשלום פיצויים עתידי לעובדים נעשה בחשבון על שם המעסיק בקופה מרכזית לפיצויים או בחלק פיצויים בחשבון קופת גמל או קרן פנסיה על שם העובד.

המדינה עודדה את המעסיקים  להפקיד לקופת גמל, אם על שם העובד ואם על שם המעסיק, בקופה מרכזית לפיצויים, כדי שיצור עתודה לצורך תשלום פיצויים במועד שיידרש לו בעתיד. עידוד זה בא לידי ביטוי בהכרה בהוצאה כבר במועד ההפקדה בקופה ולאו דווקא במועד התשלום בפועל לעובד. בראשית שנת 2008 נעשו שני מהלכים ביוזמת הרגולטור, ששינו את המצב ששרר עד אז. ראשית, במסגרת צו ההרחבה לפנסיה חובה לכל השכירים במשק נקבע שיש להפקיד למרכיב פיצויים בקופה על שם העובד. אומנם שיעור מזערי תחילה, אבל שיעור שהלך וגדל עד 6% כיום. שיעור ההפקדה על חשבון פיצויים בקופת גמל ע"ש העובד (קופת גמל, משמע, קופת גמל לקצבה מסוג קרן פנסיה או ביטוח מנהלים או קופת גמל לחיסכון).

שנית, נאסר על הצטרפות מעסיקים חדשים לקופות מרכזיות לפיצויים ואלו שהיו עמיתים בקופה מרכזית לפיצויים ב-31 בדצמבר 2007 זכאים היו להמשיך להפקיד בקופה בגין עובדים שהיו מועסקים אז על ידם וזאת עד סוף 2010.

מאז 2011 אסור למעסיק להפקיד כספים בקופה מרכזית לפיצויים וכמובן אין לו אפשרות לפתוח חשבון בקופה מסוג זה. בסוף 2016 נצברו בקופות מרכזיות לפיצויים יותר מ-16 מיליארד שקל בחשבונות של אלפי מעסיקים, שמיועדים להשלים פיצויי פיטורים לעובדים שהחלו לעבוד אצל אותם מעסיקים לפני 2008.

במהלך השנים מעסיק אשר צבר כספים בקופה מרכזית לפיצויים יכול היה לעשות שימוש באותם כספים כדי לשלם פיצויים לעובדים שהיו זכאים לקבל פיצויים בעת סיום עבודתם.

בכפוף לאישור רשות המיסים, יכול היה המעסיק למשוך כספים שצבר בקופה מרכזית לפיצויים ולהפקיד אותם במרכיב פיצויים בחשבונות על שם עובדיו.

אם בקופה מרכזית לפיצויים נצברו סכומים עודפים, מעבר לסכומים שהיו אמורים להשתלם לעובדים כפיצויי פיטורים, רשאי המעביד, באישור בית דין לעבודה, למשוך את הכספים לזכותו וזאת בכפוף לתשלום מס בשיעור של 40%.

ב-25 בדצמבר 2016 פרסמה רשות המיסים הוראות חדשות בנושא יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים וב-11 ביוני 2017 פורסם חוזר מעודכן שמחייב כל מעסיק שצבר כספים בקופה מרכזית לפיצויים לפעול באופן הבא:

תחילה על המעסיק לסווג את הכספים שצבר בקופה מרכזית לפיצויים נכון ל-31 בדצמבר 2016 לפי שלוש קטגוריות.

היה ויש תביעות כנגד המעסיק מעובדים שהועסקו על ידו לפני 2008 בקשר לפיצויים שהם תובעים ממנו, יש לייעד מתוך היתרה בקופה כספים עבור תביעות אלו תחת הכותרת "סכום במחלוקת".

במקביל, יש לבחון את היקף זכאותם של העובדים אשר מועסקים אצל המעסיק מלפני שנת 2008 לפיצויים ואת יתרות הפיצויים של אותם עובדים כפי שנצברו בקופות אישיות לפיצויים על שמם. היה וסכום הפיצויים לו זכאים אותם עובדים עולה על הסכומים שנצברו על שמם בקופות אישיות, ייעד המעסיק את הסכום החסר מתוך הכספים שצבר בקופה המרכזית לפיצויים, תחת הכותרת "סכום לעובדי 2007".

היה והיתרה בקופה מרכזית לפיצויים גבוהה ביותר מ-110% מה"סכום במחלוקת" ועוד "הסכום לעובדי 2007" תראה רשות המיסים בהפרש כ"עודף" בקופה מרכזית.

היה ולמעסיק כספים עודפים בקופה מרכזית לפיצויים הוא נדרש למשוך את הכספים כאמור כנגד הפקדת כספים למרכיב הפיצויים של כל עובדיו (לא דווקא אלו המועסקים אצלו לפני 2007 אלא כל העובדים).

בדרך זו מבקשת רשות המיסים להקטין את היקף הכספים העודפים בקופות מרכזיות לפיצויים ולאפשר למעסיק למשוך את אותם עודפים ולממן עם כספים אלו את ביצוע ההפרשות השוטפות שאליהן הוא נדרש, אבל בקופות אישיות על שם העובד.

משיכת הכספים בידי המעסיק מקופה מרכזית לפיצויים תיחשב אמנם כהכנסה בידיו על פי פקודת מס הכנסה, אך מצד שני ההפקדה השוטפת למרכיב הפיצויים מותרת בניכוי לפי הפקודה.

מעסיק שלא יבצע את ההוראה, לא תותר הוצאה לתשלום מרכיב פיצויים עבור עובדיו, עד לגובה העודף שלא מנוצל.

את הפעולה כאמור חובה על המעסיק לבצע עד ל-31 במרץ של השנה העוקבת מול החברה המנהלת את הקופה המרכזית לפיצויים שעל שמו.

הקופה המרכזית לפיצויים נדרשת למשוך את הכספים העודפים כאמור לזכותו של המעסיק, בכפוף לקבלת אישור רו"ח או עו"ד של המעסיק כי הופקדו לחשבונות העובדים כספים למרכיב הפיצויים בקופות אישיות, וקבלת תחשיב על העודף בקופה המרכזית לפיצויים.

אם המעסיק יפעל בדרך זו, הוא לא יידרש להמציא כל אישור נוסף מרשות המיסים לצורך משיכת כספים מקופה מרכזית לפיצויים לזכותו. אין ספק שיש בהוראות החדשות בשורה למעסיקים שצברו כספים עודפים בקופות מרכזיות לפיצויים, ומתן אפשרות נוחה וקלה לשימוש בכספים אלו כדי לבצע הפקדות שוטפות לזכות העובדים, כמתחייב בחוק, למרכיב הפיצויים בקופות אישיות.

[/hide][hide for="logged"]


אתר משאבים חסום בחלקו למשתמשים רשומים בלבד.ניתן להרשם לתקופת היכרות בחינם[ultimatemember form_id=1276].[/hide]

 

___________________________

הכותב הוא יו"ר אינטרגמל, יועץ ומרצה בתחום החיסכון הפנסיוני.

 

Be the first to comment

Leave a Reply