קרנות הפנסיה הוותיקות מבטחים ונתיב מתבקשות לחשב את הקצבה בהתאם להסכם רציפות זכויות

לדברי התובע, חל עליו הסכם רציפות זכויות המבטיח את זכויותיו הפנסיוניות, במעבר בין תקופת עבודתו, בה היה מבוטח במבטחים, לקרן הפנסיה של נתיב. התובע דרש את תיקון חישוב קצבת הזקנה בהתאם לקביעת בג"ץ קוריצקי. נתיב טענה, כי פסק הדין אינו חל על הסכם הרציפות בין קרנות הפנסיה הוותיקות, אלא רק על הסכם בין קרנות הפנסיה לבין המדינה

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב. צילום: נעמן פרנקל
בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, צילום: פוליסה

בקשה לאישור תביעה ייצוגית בהיקף של כ-140 מיליון שקל הוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב נגד קרנות הפנסיה הוותיקות מבטחים ונתיב. בית הדין מתבקש לקבוע, כי יש לחשב את פנסיית הזקנה למבוטחים בקרנות הפנסיה הוותיקות, שחל עליהם הסכם רציפות זכויות בין קרנות הפנסיה, בהתאם לשכרם הקובע במועד פרישתם ולא באופן יחסי לתקופות הביטוח בקרנות השונות. בהתאם לאמור, מתבקש בית הדין לחייב את מבטחים ונתיב בתשלום הפרשי קצבה לחברי הקבוצה המיוצגת ממועד פרישתם לגמלאות ועד היום ולעדכן את קצבת הזקנה שלהם.

לדברי התובע, חל עליו הסכם רציפות זכויות המבטיח את זכויותיו הפנסיוניות, במעבר בין תקופת עבודתו, בה היה מבוטח במבטחים, לקרן הפנסיה של נתיב. התובע דרש את תיקון חישוב קצבת הזקנה בהתאם לקביעת בג"ץ קוריצקי. נתיב טענה, כי פסק הדין אינו חל על הסכם הרציפות בין קרנות הפנסיה הוותיקות, אלא רק על הסכם בין קרנות הפנסיה לבין המדינה

המבקש בית אל אלפרדו מציין, כי היה מבוטח בקרן הפנסיה מבטחים משך תקופה של כ-15 שנה ולאחר מכן הועבר להיות מבוטח בנתיב משך תקופה של כ-20 שנים נוספות. לטענתו, חל עליו הסכם רציפות זכויות שנחתם בין קרנות הפנסיה של ההסתדרות, המבטיח את זכויותיו הפנסיוניות במעבר בין תקופת עבודתו בה היה מבוטח במבטחים לקרן פנסיה של נתיב, בגינה הוא זכאי לפנסיית זקנה.

בבקשה נאמר, כי מבטחים ונתיב חישבו את קצבת הזקנה של המבקש בהתאם לשכר קובע שנקבע בגין כל תקופה בנפרד ואולם בג”ץ קבע בפסק הדין בעניינו של אברהם קוריצקי מאוקטובר 2015, כי שיטת חישוב זו אינה נכונה וכי יש לחשב את הפנסיה המגיעה לקוריצקי בהתאם לשכרו הקובע במועד פרישתו.

לאור קביעה זו, שלח המבקש מכתב דרישה לנתיב ובו דרש את תיקון חישוב קצבת הזקנה שלו בהתאם לבג”ץ קוריצקי ובתוך כך לשלם לו הפרשי קצבה ולעדכן את סכום קצבתו החודשית מכאן ואילך. אולם לטענתו, התשובה לה זכה ושמבטאת גם את עמדתה של מבטחים ומשקפת את עמדת כל קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר הייתה, כי פסק הדין בעניינו של קוריצקי אינו חל על הסכם הרציפות בין קרנות הפנסיה הוותיקות, אלא רק על הסכם הרציפות בין קרנות הפנסיה הוותיקות לבין המדינה.

לפיכך נטען בבקשה, כי זכויות כל עמיתי קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר המנוהלות על ידי עמיתים, שהוא הגוף המנהל את שמונה קרנות הפנסיה הוותיקות הגרעוניות, ביניהן מבטחים ונתיב ושחל עליהם הסכם הרציפות, מחושבות כפי שמחושבות זכויותיו שלו, כלומר שלא בהתאם לבג”ץ קוריצקי.

המבקש טוען, באמצעות עו”ד גל גורודיסקי, כי הסכם הרציפות חל על כל קרנות הפנסיה הוותיקות בהסדר שחל עליהם הסכם הרציפות בין קרנות הפנסיה של ההסתדרות ולפיכך זכאים כל העמיתים של קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר, שחל עליהם הסכם הרציפות, לחישוב זכויותיהם בגין כל תקופת הביטוח הפנסיוני, בהתאם לשכר הקובע בסיום תקופת העבודה ולתשלום הפרשי הקצבה המגיעים להם בהתאם לחישוב האמור החל ממועד פרישתם לפנסיה ועד היום.

המבקש מעריך, כי ישנם כ-5,000 עמיתי קרנות פנסיה ותיקות שחל עליהם הסכם הרציפות בין קרנות הפנסיה של ההסתדרות.

תגובת מבטחים ונתיב טרם התקבלה.

Be the first to comment