רשות שוק ההון מסדירה את אופן משיכת הכספים מקופות גמל

לאור העובדה שהליך משיכת כספים מקופת גמל, לרבות המסמכים הדרושים לצורך הגשת בקשה למשיכת כספים ומשך הטיפול בבקשה, שונה מקופה לקופה ובהוראות הדין לא קבועות הוראות אחידות, החליט משרד האוצר להסדיר את הנושא ולכן פרסם טיוטת חוזר בנושא, במסגרת העדכון הרגולטורי לחודש מרץ 2017.

ההסדרה כוללת בין היתר: טפסים אחידים, קביעה מהם הטפסים הנלווים הנדרשים בכל מקרה, הוראות לעניין אימות פרטי חשבון העו”ש של העמית, הוראות לעניין משיכה לחשבונות בחו”ל, הוראות לעניין טיפול בבקשות לא תקינות, הודעות לעמיתים, אופן הגשת בקשות משיכה, מידע ופעולות באתר הגוף המוסדי ועוד.
ההוראות חלות על כל המוצרים, למעט קרן פנסיה ותיקה וקופת גמל מרכזית לקצבה. להלן עיקריהן, כפי שהביא אייל סיאני, מנהל מקצועי וממונה ציות ואכיפה פנימית, בהלמן-אלדובי קופות גמל ופנסיה.

משיכת כספים מקרן פנסיה, קופת ביטוח או קופת גמל: לצורך משיכת כספים, יש לצרף את המסמכים הבאים: טופס משיכה (בהתאם לנספח שנקבע בחוזר) והעתק ת.ז. או דרכון. במקרה משיכה של סכום הצבירה המזערי יש לצרף הצהרה כי העמית עומד בתנאים הקבועים בחוק. במקרה של מיעוט הכנסות – יש לצרף הצהרה לגבי הכנסות העמית ובן זוגו. במקרה של הוצאות רפואיות/נכות צמיתה – אישור פקיד שומה במשיכת כספי פיצויים, מסמך המעיד על זכאות העובד לכספי הפיצויים (לרבות טופס 161) והוראה לחיוב/פטור ממס.

משיכת כספים מקופת גמל להשקעה וקרן השתלמות: לצורך משיכת כספים, יש לצרף את המסמכים הבאים: טופס משיכה (בהתאם לנספח שנקבע בחוזר), העתק ת.ז./דרכון ופרטים או מסמכים נוספים לצורך אימות פרטי תשלום של העמית.

משיכה מחשבון עמית שנפטר: על מנת לבצע משיכה מחשבון נפטר, על המוטב לצרף את המסמכים הבאים: טופס בקשה (בהתאם לנספח שנקבע בחוזר), העתק ת.ז./דרכון, פרטים או מסמכים נוספים לצורך אימות פרטי תשלום של העמית, מסמך הצהרה לפי צו איסור הלבנת הון (ככל ונדרש), תעודת פטירה של העמית, במקרה שלעמית אין מוטבים/שאירים – צוואה + צו קיום צוואה או צו ירושה.
משיכת כספים בידי אפוטרופוס/מיופה כוח: לבקשת כספים על ידי מיופה כוח/אפוטרופוס, יש לצרף בנוסף את המסמכים הבאים: טופסי פרטי אפוטרופוס/מיופה כוח (בהתאם לנספח שנקבע בחוזר), צו בית משפט מקורי/ נאמן למקור המורה על מינוי האפוטרופוס(למעט הורה של קטין), ייפוי כוח מקורי/נאמן למקור של מיופה הכוח המתייחס באופן ברור למשיכת כספים והעתק ת.ז./דרכון של האפוטרופוס/מיופה הכוח. במקרה של הורה של קטין – יש לצרף בנוסף נספח לת.ז. המעיד כי האפוטרופוס הוא הורה הקטין.

יודגש כי הכספים יועברו אך ורק לחשבון העמית/מוטב (למעט במקרה של הורה של קטין). עוד מוגדרים בחוזר אופן אימות פרטי תשלום, אופן משיכת כספים לחשבונות בחו”ל, טיפול בבקשה תקינה ובקשה לא תקינה של משיכת כספים.

החוזר מחייב את הגופים המוסדיים לאפשר להגיש הגשת בקשות משיכה וכל פעולה נלווית לפחות באחת מהדרכים הבאות: פקס ייעודי, דוא”ל ייעודי או באופן מקוון באמצעות החשבון האישי המקוון באתר האינטרנט של החברה.

על הגוף המוסדי לקבוע נוהל לזיהוי עמית ומוטב שיגישו בקשת משיכה מקוונת או יבצעו פעולה אחרת. עוד כולל החוזר פרטים על המידע והפעולות באתר האינטרנט שהגוף המוסדי צריך לאפשר.

Be the first to comment