שתי הצעות חוק: תוקדם חובת ביטוח פנסיוני לחיילים משוחררים

על פי הצעות החוק תוקדם חובת הביטוח הפנסיוני מחצי שנה ל-45 יום. בדברי ההסבר להצעות של ח"כ מיקי לוי נכתב, כי מטרתן היא להבטיח כיסוי ביטוחי מפני נכות ומוות לחיילים משוחררים מתחילת עבודתם אצל מעסיק וכן להבטיח את תחילת החיסכון לגיל פרישה מוקדם ככל האפשר, באמצעות ביטוח פנסיוני מקיף

ח"כ מיקי לוי. צילום: יח"צ
ח"כ מיקי לוי. צילום: יח"צ

שתי הצעות חוק לתיקון חוק קליטת חיילים משוחררים הונחו אתמול (יום ב’) על שולחן הכנסת על ידי ח”כ מיקי לוי (יש עתיד): תיקון ביטוח פנסיוני לחייל משוחרר ותיקון ביטוח מפני אובדן כושר עבודה ומוות.

מוצע לעדכן את סעיף 20א’ בחוק קליטת חיילים משוחררים – מועד תחילת החובה לביטוח פנסיוני עם כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות ומוות:

סעיף 20 א’ (א’): “על אף הוראות צו הרחבה לעניין ביטוח פנסיוני מקיף במשק, מעסיק של חייל משוחרר, שבמועד תחילת עבודתו אצלו טרם חלפו שנתיים ממועד שחרורו משירות סדיר, חייב לבטחו בביטוח פנסיוני בקופת ביטוח או קופת גמל לקצבה, שתכלול גם כיסויים למקרי מוות ונכות באותה קופה או בקופה אחרת, שאושרה על ידי הממונה כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס”ה–2005, והכול מתום 45 ימים מיום תחילת עבודתו של החייל המשוחרר אצל המעסיק ואף אם טרם מלאו לו 21 שנים.

ב. חייל משוחרר יודיע בכתב למעסיקו, בתוך 21 ימים מיום תחילת עבודתו, על בחירתו בקופת הביטוח או קופת הגמל כהגדרתן בחוק קופות גמל, שבה יהיה מבוטח החל מהמועד כאמור בסעיף קטן (א’).

ג. שיעורי הביטוח הפנסיוני ואופן חישוב שיעורי ההפקדות יהיו כאמור בצו ההרחבה לעניין ביטוח פנסיוני מקיף במשק, לפי חוק הסכמים קיבוציים”.

בדברי ההסבר נכתב, כי מטרת ההצעות היא להבטיח כיסוי ביטוחי מפני נכות ומוות לחייל משוחרר מתחילת עבודתו אצל מעסיק וכן להבטיח את תחילת החיסכון לגיל פרישה מוקדם ככל הניתן, באמצעות ביטוח פנסיוני מקיף.

עוד נכתב, כי לחיסכון פנסיוני שיחל בגיל מוקדם ישנה השפעה גדולה יחסית על קצבת הפנסיה בשל אפקט הריבית דריבית. כך, ככל שהחיסכון הפנסיוני מתחיל מוקדם יותר, כך יחס התחלופה הפנסיוני, היחס בין קצבת הפנסיה להכנסה הפנויה מלפני הפרישה, יהיה הולם יותר ויפחית את הירידה באיכות החיים לאחר גיל הפרישה.

צו הרחבה לפנסיה חובה לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי”ז–1957, קבע כי עובד המתחיל לעבוד אצל מעסיק והוא אינו מבוטח בביטוח פנסיוני זכאי לביטוח פנסיוני רק כעבור שישה חודשי עבודה. בתקופה זו של שישה חודשים מתחילת עבודתו, החייל המשוחרר לא זכאי לביטוח מפני אובדן כושר עבודה או מוות, בהתאם להוראות צו ההרחבה לפנסיה חובה. אם החייל המשוחרר ייפגע בתקופה זו, הוא עלול להימצא בפני שוקת שבורה, שכן למרות שאיבד את כושרו לעבוד בהיותו צעיר הוא אינו מבוטח בביטוח בשוק הביטוח הפרטי כמו יתר העובדים במשק. אם כך יקרה, החייל המשוחרר ייאלץ להסתפק רק בגמלאות הביטוח הלאומי.

גם קצבת הזקנה מקרן הפנסיה עלולה להיפגע שעה שהחייל המשוחרר לא מתחיל את החיסכון הפנסיוני מוקדם ובהיעדר זכאות לביטוח פנסיוני לא יהא זכאי החייל להפקדות לחיסכון בעת מצב של אובדן כושר עבודה.

מטרת התיקון לצמצם למינימום האפשרי את חשיפת החייל המשוחרר למצב שבו לא יהיה מכוסה בביטוח המכסה אירוע של מוות ונכות (ביטוח ריסק) בקופת הגמל או קופת הביטוח וכן שלא יאבד את מניין תקופת האכשרה, ככל שזו קבועה בתקנון או פוליסה. יתרה מכך, באמצעות קיצור תקופת ההמתנה תובטח לחייל המשוחרר תקופה ארוכה יותר של צבירה לפנסיה.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי ח”כ יעקב פרי וח”כ מיקי לוי.

 

 

Be the first to comment