תביעה נגד מזרחי טפחות: הבנק מתנכל לעובדים שנקטו בשביתה אשתקד

מקור צילום מסך :HR/Management: NES - Workplace bullying
מקור צילום מסך :HR/Management: NES - Workplace bullying

ארגון עובדי מזרחי טפחות מאשים את הנהלת הבנק בהתנהלות מפרת חוק המתנכלת לעובדים בבנק שנטלו חלק בשביתה החוקית בת השבועיים שהתקיימה בחודש אוגוסט אשתקד. הארגון מאשים כי ההנהלה פוגעת בקידומם, והכול בניגוד לדין ולהסכמות מפורשות בין הצדדים.

לדברי הארגון לא יבשה הדיו על ההסכם הקיבוצי המיוחד בין הצדדים שנחתם בשלהי שנת 2017 לאחר מאבק ארגוני ומשפטי ממושך וכבר נאלץ ארגון העובדים לפנות לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב בשל הפרתו ועקיפתו על ידי הבנק ובשל הפרת דין בוטה וחמורה.

לדברי הארגון, במרכזה של בקשת צד בסכסוך קיבוצי שהוגשה עתה על ידו לבית הדי,ן עומדות התנכלויות ו”חיסול חשבונות” חמורות וחסרות תקדים כלפי עובדים אשר “העזו” לקחת חלק בשביתה חוקית שהתקיימה בבנק מכוח סכסוך עבודה שהוכרז כדין. בפנייה לבית הדין נאמר כי כעת לאחר החתימה על ההסכם הקיבוצי החדש בבנק ולאחר שהבנק התחייב שחור על גבי לבן שלא להביא בחשבון את השתתפותו או אי השתתפותו של עובד בשביתה בעת קבלת החלטות בעניינו, בוחר הבנק להפר את התחייבותו ברגל גסה. כך עיון ברשימת 164 העובדים המצטיינים העלה כי למעלה מ-97% מהמצטיינים שנבחרו על ידי מנכ”ל הבנק לא השתתפו בשביתה וכ-80% ממצטייני החטיבות לא השתתפו בשביתה.

בבקשה נאמר כי הבנק לא הסתפק בכך ובמהלך הדרגות הראשון שבוצע בבנק לאחר השביתה בחר הבנק להעניש עובדים שלקחו חק פעיל בשביתה ובהם עובדים מצטיינים שלפתע פתאום ולראשונה מזה שנים ארוכות בהן הם עובדים בבנק, הוחלט שלא להעניק להם דרגות.

הבנק, נטען בבקשה, לא בחל באמצעים להגשמת מטרתו זו: בניגוד להתחייבותו המפורשת לבצע מהלך דרגות זהה למהלכי הדרגות שבוצעו בשנים האחרונות בבנק בהם חולקו דרגות בהיקף של 90%-95% מעובדי הבנק, בפועל מספר הדרגות שחולקו לעובדים לגביהם לא סוכם אחרת בהסכם הקיבוצי היה נמוך באופן משמעותי.

בבקשה נאמר כי 14 מנהלי תחום בבנק שהשתתפו בשביתה קיבלו יחד 6 דרגות בשנת 2017 ובשנת 2016 קיבלו אותם מנהלי התחום 20 דרגות. לעומתם 32 מנהלי תחום שלא השתתפו בשביתה ובחרו להגיע לעבודה למרות השביתה שהתקיימה בנק זכו לקבל 51 דרגות יחד, זאת לעומת 49 דרגות אותן קיבלו בשנה שעברה.

עוד נטען בבקשה כי יועצי ההשקעות בבנק שהשתתפו כולם בשביתה קיבלו יחד 5 דרגות בשנת 2017 בעוד בשנת 2016 קיבלו אותם יועצי השקעות 20 דרגות יחד. בסניף מרום נוה שבמרחב דן של הבנק חולקו בשנת 2017 מספר של 5 דרגות ל-4 עובדים שלא קיבלו דרגות במסגרת דרגות השלמה לשכר מינימום. כל הדרגות חולקו בין שלושת העובדים שלא השתתפו בשביתה (שניים מתוכם קיבלו שתי דרגות האחד) ואילו העובד הרביעי שהשתתף בשביתה לא קיבל דרגה במהלך הדרגות לשנת 2017.

אלדד פרשר בכנס מנהלים מנכ"ל. בנק מזרחי טפחות בע"מ. תמונה: Michellerr
אלדד פרשר בכנס מנהלים מנכ”ל. בנק מזרחי טפחות בע”מ. תמונה: Michellerr

בנוסף עובדת ותיקה ומוערכת מצטיינת חטיבה לשנת 2016 שבהערכותיה השנתיות הוגדרה תרומתה לבנק פעם אחר פעם כתרומה “יוצאת מן הכלל”, לא קיבלה דרגה בשנת 2017, בפעם הראשונה ב-19 השנים בהן היא עובדת בבנק.

כך גם יועץ השקעות שדורג במקום הראשון בביצועי היועצים לשנת 2017 לא זכה לקבל דרגה במהלך הדרגות האחרון שהתנהל בבנק.

לטענת ארגון העובדים, התנהלות זו של הנהלת הבנק באה בהמשך להתנהלותו החמורה והבלתי חוקית בזמן השביתה והיא חלק ממסכת נמשכת של דיכוי והפחדת העובדים במטרה לייצר אווירה מסרסת ומאיימת ולהרתיע אותם.

גם לאחר השביתה טוען הארגון העובדים, המשיך הבנק באמצעות מנהליו הבכירים להתנכל לעובדים ש”העזו” לקחת חלק בשביתה תוך בחירת מקרים “לדוגמא” למעם יראו וייראו: שינוי תנאי עבודה הקיימים מזה שנים באופן חד צדדי, והתנהגות באופן מבזה ומשפיל בפומבי היו מנת חלקם של עובדים בבנק, הכול כאשר סכסוך העבודה עוד פעיל, ובמטרה להרתיע את ארגון העובדים ואת העובדים לבל יפעילו מחדש את סכסוך העבודה.

וכך פעל הבנק במהלך הדרגות עת בחר וברר היטב מבין קבוצות עובדים שונות וסניפים שונים מי הם העובדים שהענשתם תעביר את המסר בצורה הבררה ביותר. לסיכום נטען בבקשה כי פעולותיו של הבנק פוגעות פגיעה קשה בעבודה המאורגנת בבנק ומהוות פגיעה רבתי בזכות ההתאגדות, וכי ההתנהלות כלפי עובדים ששבתו מהווה הפרה בוטה של ההוראה בחוק ההסכמים הקיבוציים שעניינה איסור פגיעה בעובד לעניין חברותו או פעילותו בוועד עובדים.

לדברי הארגון כל פניותיו אל הבנק על מנת שיחדל מהתנכלויות אלו נענו בהתעלמות והכחשה מיתממת, ועל כן מתבקש בית הדין בנסיבות אלה לשים סוף להתנהלותו החד צדדית, הבלתי חוקית, והפוגענית של הבנק, ובנוסף לפסוק לארגון העובדים פיצוי בסך מיליון שקלים בגין הפגיעה האסורה בהתארגנות.

לא התקבלה תגובה עד כה.

 

Be the first to comment