ללא התייצבות ורישום בלשכה התעסוקה לא תתאפשר קבלת דמי אבטלה / מאת עו”ד ג’ון גבע

לטענת התובע, הוא היה ודרש עבודה במהלך שנת 2013 ובמהלך שנת 2015. בשתי התקופות מצא עבודה וחתם על חוזה עבודה והחל לעבוד מספר שבועות לאחר חתימת החוזה. לטענת המלל, תביעתו הראשונה של התובע התיישנה ותביעתו השנייה נדחתה מאחר ולא התייצב כדורש עבודה בשירות התעסוקה

משיכת פיצויים - למי הכסף שייך?
משיכת פיצויים - למי הכסף שייך?

בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב-יפו נדונה תביעתו של אייל רוזנברג (“התובע”), על ידי עו”ד מור סטולר כנגד המוסד לביטוח לאומי (“הנתבע 1″ – ה”מל”ל”) ושירות התעסוקה הישראלי (“הנתבע 2” – “שירות התעסוקה”) על ידי עו”ד לירון דגון. פסק הדין ניתן במרץ 2018, בהיעדר הצדדים, מפי סגנית הנשיאה, השופטת רוית צדיק.

עובדות המקרה:  תביעת התובע לתשלום דמי אבטלה בגין חודש יוני 2013 נדחתה על ידי המל”ל מן הטעם, כי התובע לא התייצב בחודש זה בלשכת שירות התעסוקה כנדרש בהתאם לדין, ומכאן תביעתו.

טענות הצדדים: לטענת התובע, הוא היה ודרש עבודה במהלך שנת 2013 ובמהלך שנת 2015. בשתי התקופות מצא עבודה וחתם על חוזה עבודה והחל לעבוד מספר שבועות לאחר חתימת החוזה. לטענת המלל, תביעתו הראשונה של התובע התיישנה ותביעתו השנייה נדחתה מאחר ולא התייצב כדורש עבודה בשירות התעסוקה. לצורך קבלת דמי אבטלה מחויב התובע בהתייצבות מלאה בשירותה תעסוקה גם במקרה בו עתיד הוא לעבוד במקום אחר, ופרשנותו המשפטית של התובע לסעיפי החוק מנוגדת להלכה הנהוגה בבית הדין הארצי לעבודה ולכן יש לדחות את תביעתו.

פסק הדין: בית הדין קבע, כי הוא נעדר סמכות להארכת מועד שנקבע בחוק/בתקנות להגשת תובענה. כפי שנפסק, ביטוח סוציאלי מחייב זכות המבוטח תמומש מהר ככל האפשר. כשם שנדרש מהמוסד שיפעל במהירות סבירה למתן הגמלה, כן מצופה מהמבוטח שלא יתמהמה למימוש זכותו, לרבות במה שנוגע לפניה לערכאה שיפוטית. איחר מבוטח בהגשת התובענה, ללא צידוק מהצידוקים המנויים בחוק ההתיישנות, אין לתובענה תקומה.

עו"ד ג'ון גבע | זוית אחרת
עו”ד ג’ון גבע | זוית אחרת

בין הדין פסק, כי מועדים שנקבעו בתקנות בדבר מועדים להגשת תובענות וערעורים כפופים להוראות חוק ההתיישנות, הקובע עילות להארכת ההתיישנות או להפסקת מרוצה, או מניח מחסום נגד עצם טענת ההתיישנות. נוסף על כך, מניין התקופה להגשת ערעור לבית הדין מתחיל עם מסירת ההחלטה למבוטח. במקרה הנדון, בהיעדר נסיבות כלשהן המפרטות את הסיבה לאיחור בהגשת התביעה, יש לקבל את טענת הנתבע, על פיה עילת התביעה התיישנה משהוגשה בחלוף התקופה הקבועה בדין, שעה שאין בהתכתבות עם הנתבע כדי להאריך את  תקופת ההתיישנות או ליצור מחסום מהעלאת טענת התיישנות.

בית הדין ציין, כי סעיף 163 לחוק הביטוח הלאומי מגדיר אדם כמובטל אם הוא רשום בלשכת שירות התעסוקה כמחוסר עבודה לפי תנאים שקבע השר באישור ועדת העבודה והרווחה, והוא מוכן ומסוגל לעבודה במקצועו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו ולשכת שירות התעסוקה לא הציעה לו עבודה כאמור. בסעיף 166 נקבעו סייגים לזכאות מובטל, ובין היתר נקבע התאני בדבר סירוב לקבל הצעה מתאימה שהוצעה על ידי שירותה תעסוקה. סירוב לקבל עבודה יכול לבוא לידי ביטוי הן בסירוב מפורש או בהתנהגות שיפרשוה כסירוב. יש לבחון האם המובטל נהג כמי שמחפש עבודה ולא כמי שסומך על כך שבאין עבודה יקבל דמי אבטלה.

בית הדין פסק, כי אין חולק, כי לתובע לא הוצעה הצעה אליה סירב, וזאת מאחר, והוא בחר לעשות דין לעצמו וכלל לא התייצב בחודש הנדון בלשכת שירות התעסוקה, משסבר, כי חתימה על הסכם עבודה מאיינת חובתו להתייצב כדורש עבודה. התנהלות התובע  מנוגדת ללשון החוק, על פיו עליו להיות רשום בלשכה כמחוסר עבודה, ולגלות נכונות לעבוד בעבודה מתאימה. אי התייצבותו בלשכת התעסוקה מובילה למסקנה, כי לא קוים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק לצורך בחינת הזכאות ובדיקת השאלה האם עובד התובע בעבודה כלשהי, וזאת לאור תכלית החוק לאפשר הכנסה הולמת למי שהתפרנס מעבודתו בעבר וכיום מובטל הוא.

בית הדין קבע, כי אין לקבל את הטענה, לפיה, משמצא התובע מקום עבודה, הוא אינו נדרש להתייצב בשירות התעסוקה בתקופת הביניים, עד למועד תחילת עבודתו בפועל. החוק אינו מאבחן תקופות ביניים וקובע, כי על דורש עבודה להירשם בלשכה ולהתייצב לעבודה המוצעת לו. יתרה מכך, קבלת עמדת התובע באופן המוצע יוצרת אי בהירות, שכן לגישתו, בכל מעוד בו יוצג חוזה עבודה גם אם בפועל העבודה תחל כחודשיים לאחר מכן, יהא זכאי הוא לתשלום הגמלה אף ללא התייצבות וללא צורך בניסיון מציאת  מקום עבודה ולו באופן זמני, כל זאת כאשר בתקופת הביניים כלל לא ברור האם עבד התובע בעבודה כלשהי אם לאו.

לסיכום, בית הדין קבע, כי בהעדר הוראה מפורשת בחוק המאפשרת קבלת הגמלה ללא התייצבות ורישום בלשכת התעסוקה – דין טענות התובע להידחות. בית הדין דחה את התביעה ללא צו להוצאות.

Be the first to comment