אושר סופית: עמיתי קרנות הפנסיה הוותיקות יקבלו כרית ביטחון מפני סיכוני ירידת הריבית

בעקבות המלצות ועדת ברנע אושר כי תינתן כרית ביטחון (התחייבות של המדינה לכיסוי גירעונות) לקרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר, עד לתקרה של 11.32 מיליארד שקלים, או 11.8%, הנמוך מביניהם, אם תחול ירידה בשיעורי הריבית לפיה מחושבת התחייבות הקרנות לעמיתים

מליאת הכנסת אישרה ביום ב’ השבוע בקריאה שנייה ושלישית מתן כרית ביטחון לקרנות הפנסיה הוותיקות מפני סיכוני ירידת הריבית, בעקבות המלצת ועדת ברנע. בכך קיבלה הכנסת את הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון מס’ 33), התשע”ז-2017. 51 חברי כנסת תמכו בהצעה, ללא מתנגדים.

הצעת החוק מציעה להעמיד לקרנות הפנסיה הוותיקות כרית ביטחון לשם הגנה מפני סיכוני ירידת הריבית. לגבי הקרנות הוותיקות שבהסדר מוענקת כרית בטחון כללית לכל הקרנות, ולגבי הקרנות שאינן בהסדר – מיועד סכום לכרית ביטחון לגבי כל אחת מהקרנות שערכה בתקנונה שינויים נדרשים כאמור בהצעת החוק לשם הפחתת התחייבויותיה.

בהצעת החוק מפורטות הדרכים לחישוב סכומי כרית הביטחון והוראות לעניין תקרת כרית הביטחון ואופן מימושה, ולגבי קרנות שאינן בהסדר – גם השינויים שנדרשת הקרן לבצע בתקנון.

ההצעה קובעת, בעקבות המלצות ועדת ברנע, כי תינתן “כרית ביטחון” (התחייבות של המדינה לכיסוי גירעונות) לקרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר, עד לתקרה של 11.32 מיליארד שקלים, או 11.8%, הנמוך מביניהם. זאת לצורך הגנה על עמיתי הקרנות מפני פגיעה בזכויותיהם, אם תחול ירידה בשיעורי הריבית, לפיה מחושבת התחייבות הקרנות לעמיתים. הקרנות שבהסדר יהיו זכאיות לכרית הביטחון בנוסף לסיוע הממשלתי בסך של כ-78 מיליארד שקל שניתן להן בשנת 2003.

קרנות שלא נכללו בהסדר הסיוע מ-2003 יוכלו לבחור ולקבל כרית ביטחון בגובה של עד כ-2.5 מיליארד שקל סך הכול (תלוי בקרן), בתנאי שיעלו את גיל הזכאות לקבלת כספי הקרן ויפחיתו את התשלומים לעמיתים בגובה 1.75%, כפי שעשו הקרנות הנכללות בהסדר.

Be the first to comment

Leave a Reply