אי.די.בי חתמה על מזכר הבנות למכירת השליטה בכלל ביטוח ב-4.88 מיליארד שקל

הרוכשת היא הואבנג פייננשל, חברה סינית שמאוגדת באיי קיימן. מכירת המניות עדיין תלויה בבדיקת נאותות של 60 יום ובאישור הממונה על רשות שוק ההון

אדוארדו אלשטיין

הנהלת אי.די.בי. פתוח מדווחת היום (ג’), כי דירקטוריון החברה אישר אתמול את ההתקשרות בהסכם עקרונות בלתי מחייב (מזכר הבנות) בנוגע למכירת כל המניות של כלל ביטוח שברשותה. שיעור האחזקות של אי.די.בי במניות החברה הינו 44.9%.

רוכשת המניות היא חברת Huabang Financial Holdings Limited, המאוגדת באיי קיימן וניירות הערך שלה נסחרות בבורסה לני”ע בהונג קונג. Huabang תרכוש את מניות אי.די.בי פתוח במחיר של 4.88 מיליארד שקל. מחיר מניות אי.די.בי פתוח נקבע על פי סך ההון שלה כפי שהשתקף מדוחותיה הכספיים לרבעון השני של 2017, כשהוא מוכפל בשיעור ההחזקה שתהוונה המניות הנמכרות מהונה המונפק של החברה במועד השלמת העסקה.

התמורה הכוללת תותאם לסך ההון של החברה על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים, שיפורסמו לפני מועד השלמת העסקה, וכן תותאם לחלוקת דיבידנד או לאירועים הוניים אחרים קודם למועד השלמת העסקה.

ההתקשרות בעסקה כפופה לביצוע הליך בדיקת נאותות על ידי הקונה במשך תקופה של 60 יום שהחלה עם החתימה על מזכר הבנות. הארכתה של הבדיקה כפופה להסכמת הצדדים. כמו כן, השלמת העסקה כפופה להתקיימות מספר תנאים מתלים, הכוללים אישורים רגולטוריים הדרושים לביצוע העסקה, לרבות אישור הממונה על רשות שוק ההון דורית סלינגר, וכן אישורי צדדים שלישיים.

במסגרת מזכר ההבנות התחייבה אי.די.בי, כי במהלך תקופת בדיקת הנאותות היא לא תתקשר או תחתום על כל הסכם למכירת המניות הנמכרות (כולן או חלקן) לצד ג’. באי.די.בי ביקשו להבהיר כי מזכר ההבנות אינו מחייב את הצדדים, מלבד ההתחייבות לבלעדיות למשך תקופה קצובה כמפורט לעיל והוראות מקובלות בדבר בדיקת נאותות וסודיות והדין החל. בתוך כך, אין כל ודאות כי המו”מ אכן יבשיל לידי הסכם מחייב ושהעסקה תושלם.

כלל ביטוח. צילום: יח"צ
כלל ביטוח. צילום: יח”צ

Be the first to comment

Leave a Reply