ארגון מעלה: אחוז תחלופת העובדים ב-4 השנים האחרונות נותר יציב ובשיעור של 20%

דירוג מעלה 2020 חושף קריטריונים חדשים ונתונים עיקריים על מתווה העבודה בענפים חדשים במשק

דירוג מעלה 2020 קריטריונים חדשים ונתונים עיקריים

רקע

דירוג 2020 נערך על שאלון חדש הכולל בין השאר נושאים אשר קיבלו משנה תוקף על רקע משבר הקורונה, ביניהם: פיתוח תכניות להשקעה בכישורי עובדים, דגש על פיתוח כישורים אישיים וראייה למקצועות העתיד, אוריינות דיגיטלית, תעסוקה לאחר גיל פרישה וכן תכניות המציעות חלופות הגעה לעבודה ברכב פרטי ועוד. לצד זאת הוצג פרק ממשל תאגידי מחודש המתייחס לחיזוק עצמאות הדירקטוריון ואיכות עבודתו כגוף מפקח.

דירוג מעלה מהווה מערכת ניהול לאחריות חברתית בעסקים ובוחן כ- 120 קריטריונים תחת תשעה נושאי גג (איכות סביבה, ממשל תאגידי, היבטים אתיים בתהליכים עסקיים, ניהול ודיווח, יחסי עבודה, אחריות ברכש, גיוון והכלה בתעסוקה, תרומה לקהילה ומעורבות חברתית של עובדים). השאלון, שנקבע על ידי ועדה ציבורית, נשלח לכל אחת מהחברות ומבוסס על דיווח החברה באישור המנכ”ל ובקרב 60% מהחברות גם על ידי בקרה חיצונית.

בדירוג 2020 משתתפות חברות מסקטורים שונים ובהם: תעשייה, מזון, נותני שירותים, היי טק, תעשיות כבדות, בנקאות ופיננסים, תעשיות ביטחוניות, פרמצבטיקה, תשתיות ועוד. מחזורן הכספי של החברות המדורגות עומד על כ- 480 מיליארד שקלים והן מעסיקות יחד למעלה מ – 350,000 עובדים. על בסיס הדירוג נקבע הרכב החברות במדדי מעלה בבורסה לניירות ערך הכולל חברות המהוות כ- 40% מסך השווי המצרפי של החברות הנסחרות בבורסה.  

ניתוח התוצאות לפי פרקים בדירוג 2020 | תוצאות בולטות

פרק עובדים

 1. שאלה חדשה: סקרי עובדים: 81% מהחברות ביצעו בשנתיים האחרונות סקרי עובדים על תפיסות העובדים ושביעות רצון מהארגון, ופרסמו את תוצאותיו לעובדים. (שאלה 24 א)
 2. שאלה חדשה: בחינת תוצאות סקר שביעות רצון עובדים גם על  פי פילוחים של מגדר וגיל העובדים: 55% מהחברות העורכות סקרים שכאלה. זאת על רקע המודעות הגוברת לצורך ביצירת סביבת עבודה המעודדת שוויון הזדמנויות על פי מגדר והבדלי תפיסות בין קבוצות גיל שונות של עובדים. (שאלה 24 ב)
 3. התארגנות עובדים: ב-67% מהחברות קיימת בחברה התארגנות עובדים.ב-67% מהחברות בהן אין התארגנות עובדים יש נהלים והנחיות המנחים את המנהלים הבכירים ובדרגי הביניים בדבר הפסיקה והחקיקה המסדירים את מרחב הפעולה של המעביד ביחס להתארגנות עובדים בשלבים השונים של התהליך. (שאלה 25)
 4. שאלה חדשה: מניעת הטרדה מינית: 100% מהחברות מינו ממונה להטרדה מינית אשר השלכותיה במקום העבודה מהדהדות במעגלים רחבים בארגון. חברות אלו פועלות להבטחת סביבת עבודה בטוחה וחופשית מהטרדות מיניות ע”י הפעולות הבאות: (שאלה 26)

הפעולות

אחוז חברות שענו בחיוב

קביעת תקנון למניעה ולטיפול הטרדה מינית בארגון המתייחס למאפיינים הייחודיים של הארגון

96%

שילוב הנושא בימי אוריינטציה והדרכות לעובדים חדשים ומתן הודעה בכתב באשר לאמצעים למניעת הטרדה מינית

88%

“קו חם” להגשת תלונות

86%

תקשור שוטף לעובדים והמנהלים

74%

במסגרת ההדרכות – מתן דגשים למנהלים בארגון באשר לאחריותם לקחת חלק פעיל ומוביל במניעת הטרדה מינית

74%

השתתפות כל עובדי החברה בפעולות הדרכה של לפחות שעה אחת בדבר איסור הטרדה מינית ומניעתה במהלך השנה החולפת

70%

פרסום נהלי הליך בירור תלונה

65%

מינוי נאמנים למניעת הטרדה מינית העונה לצרכים של ארגונים גדולים ומבוזרים

61%

מנגנון להגשת תלונות לעובדי מיקור חוץ ושירותים הנמצאים במתקני החברה ושאינם עובדי החברה

48%

“קו חם” להגשת תלונות בשפות נוספות בהתאם למאפייני עובדי החברה

35%

קיום דיון הנהלה שנתי בנושא

25%


 • שאלה חדשה: מניעת התעמרות בעבודה: פעולות אשר החברה מקיימת להבטחת תרבות ארגונית מכבדת לכלל העובדים ובעיקר ביחסי ממונים, אשר מטרתן הפחתת אירועי התעמרות בעבודה התעמרות במקום העבודה הנה התנהגות מטרידה ומשפילה שאינה פיזית, המופנית כלפי עובדים באופן חוזר ונשנה ושמייצר סביבת עבודה עוינת. (שאלה 27)

הפעולות

אחוז חברות שענו בחיוב

“קו חם” להגשת תלונות

72%

במסגרת ההדרכות – מתן דגשים למנהלים בארגון באשר לאחריותם לקחת חלק פעיל ומוביל במניעת התעמרות בעבודה

54%

מינוי ממונה למניעת התעמרות בעבודה

46%

קביעת תקנון למניעה ולטיפול בהתעמרות בארגון המתייחס למאפיינים הייחודיים של הארגון

36%

מנגנון להגשת תלונות לעובדי מיקור חוץ ושירותים הנמצאים במתקני החברה ושאינם עובדי החברה

30%

השתתפות כל עובדי החברה בפעולות הדרכה או הסברה בדבר איסור התעמרות בעבודה ומניעתה בשנתיים האחרונות

29%

שילוב הנושא בימי אוריינטציה והדרכות לעובדים חדשים באשר לאמצעים למניעת התעמרות בעבודה

28%

תקשור שוטף לעובדים והמנהלים

25%

“קו חם” להגשת תלונות בשפות נוספות בהתאם למאפייני עובדי החברה

23%

פרסום נהלי הליך בירור תלונה

23%


 • קידום בריאות עובדים: (שאלה 31)
הפעולות אחוז חברות שענו בחיוב
הערכת בריאות העובדים: בדיקות/עזרה במימון בדיקות סיקור (כגון משקל, מדידת לחץ הדם, כולסטרול וכו’) 74%
עידוד פעילות גופנית, כגון: תשתיות (חדר כושר) ואפשרות להתאמן בזמן העבודה, הסדרים (סיוע במימון) למועדוני ספורט מחוץ למקום העבודה 70%
עידוד פעילות גופנית כגון: ימי ספורט, קבוצות ספורט והדרכות קבוצתיות בנושא 72%
עידוד תזונה בריאה כגון: התאמת התפריט במקום העבודה, במכונות המכירה, קורסי תזונה בריאה וייעוץ 78%
הנדסת אנוש/ארגונומיה בתחנות עבודה כגון: התאמה ארגונומית של תחנות העבודה לעובד לפי צרכיו, הצעת חלופות לאנשים עם צרכים ספציפיים 68%
מתן כלים ועזרה בהתמודדות עם מצבים נפשיים אישיים (לחץ, דכאון וכו’): הדרכות, סבסוד טיפולים בנושא וכו’ 62%
פעילות להעלאת מודעות בנושא חיסונים ו/או מתן חיסונים לעובדים במקום העבודה (למשל כנגד שפעת) 32%
עידוד גמילה מעישון כגון: פעילות העלאת מודעות, סיוע בקורס גמילה 28%
 1. שאלה חדשה: קידום רווחה אישית וכלכלית: (שאלה 32)
הפעולות אחוז עובדים זכאים אחוז מימוש
מתן הלוואות בתנאים נוחים 95% 29%
מימון / סבסוד ביטוח בריאות 90% 71%
שכר מינימום מוגדל 72%  
הנגשת שירותים פסיכולוגיים 69% 14%
קרן סיוע למצבי משבר 63% 11%
בונוסים ומענקים 57%  
קרן השתלמות 51%  
הקצאת אופציות/מניות 18%  
 1. שאלה חדשה: פיטורי עובדים: אלו פעולות החברה מבצעת או מממנת, בדגש על מצבי התייעלות, צמצומים, שינוי דרישות תפקיד וכו’ (שאלה 33)
פעולה אחוז החברות המבצעות   אחוז עובדים הזכאים להטבה זו מכלל עובדי החברה (מבין המדווחות)
מתן ייעוץ תעסוקתי 46% 66%
המשך תשלום שכר למשך תקופה נוספת מעבר לקבוע בחוק 41% 22%
מימון שירותי השמה 19% 72%
מימון הכשרה מקצועית 12% 5%
 1. שאלה חדשה: מדדי הדרכה ופיתוח: (שאלה 34)
נושא ביצועי השנה החולפת יעד ארגוני
מספר שעות הדרכה ממוצע לעובד (כלל עובדי החברה) 24 22
מספר שעות הדרכה ממוצע לעובד בדרגות השכר הנמוכות בארגון (או למי שאינו מוגדר כדרג ניהולי) 24 18
אחוז משרות בארגון אשר אויש על ידי מועמדים מקרב דרגות השכר הנמוכות בארגון (או למי שאינו מוגדר כדרג ניהולי) 36% אחוז דיווח נמוך
יעד ארגוני באחוזים לאיוש משרות על ידי מועמדים מקרב דרגות השכר הנמוכות בארגון (או למי שאינו מוגדר כדרג ניהולי) אחוז דיווח נמוך אחוז דיווח נמוך
 1. שאלה חדשה: תחלופת עובדים: מהו אחוז תחלופת העובדים ב-4 השנים האחרונות (שאלה 37)
דרג עובדים/שנה 2016 2017 2018 2019
דרגים זוטרים (או למי שאינו מוגדר כדרג ניהולי) 20% 20% 18% 20%
דרג ניהולי 6% 7% 7% 7%
 1. שאלה חדשה: טיפול בעובדים לקראת ולאחר פרישה: (שאלה 38)
פעולה אחוז עובדים הזכאים להטבה זו מכלל עובדי החברה אחוז הפורשים אשר נהנו מהטבה זו בשנה החולפת מסך פורשים
מימון קורסי הכנה לפרישה 74% 79%
ייעוץ למיצוי זכויות בביטוח לאומי, זכויות פנסיה והיבטים של מיסוי 73% 72%
קישור לארגוני התנדבות, לימודים  ופנאי, היבטים פסיכולוגים ודרכי התמודדות במקרה של משבר מעבר ועוד. 76% 65%
פעילויות פנאי לגמלאים / הזמנה להשתתפות בפעילויות הפנאי של החברה 86% 71%
הקמת / תמיכה בפורום גמלאים אחוז דיווח נמוך אחוז דיווח נמוך
המשך זכאות להטבות רווחה של הארגון 81% 91%
קורסים והכשרות לפיתוח יכולות וכישורים כגון הכשרות דיגיטליות אחוז דיווח נמוך  
 1. שאלה חדשה: תעסוקת נשים בגילאי 62-67: 45% מהחברות קיימות תכניות לעידוד המשך עבודת נשים בתקופה זו בחברה. שאלה זו נוספה לאור החשיבות של עידוד המשך תעסוקת נשים בתקופת גיל זו. (שאלה 39 ב).
 2. שאלה חדשה: Skilling, upskilling, reskilling: בין הפעולות:
פעולה/אחוז ביצוע בשנה החולפת אחוז עובדים הזכאים מכלל הארגון אחוז הזכאים מקרב דרגות השכר הנמוכות אחוז שלקחו חלק בשנה החולפת אחוז מקרב דרגות השכר הנמוכות אחוז העובדים מעל גיל 50 שלקחו חלק
הכשרות דיגיטליות 73% 53% 18% 18% 7%
בניית מסלולי קריירה 63% 59% 19% 19% 11%
מתן הכשרות חדשות (re skilling) 63% 45% 14% 15% 6%
קורסי שפה 59% 43% 4% 9% 9%
מלגות לימודים (אקדמי ומקצועי) 53% 40% 6% 9% 1%
הצעת מסלולי careering re- 28% 3% 3% 3% 1%
תכניות מנטורינג 25% 6% 5% 6% 5%
 1. שאלה חדשה: תמיכה בתכנון פנסיוני: (שאלה 41)
פעולה אחוז החברות  אשר ענו כן אחוז העובדים אשר נהנה מהפעולה
ייעוץ לתכנון פנסיוני 61% 38%
הדרכות וכלים לתכנון פנסיוני 35% 25%
אזור ייעודי בפורטל הארגוני 30% 49%
הכשרת מומחי תוכן לנושא בארגון מקרב משאבי אנוש או גורמים רלוונטיים אחרים 25%

פרק גיוון והכלה

 1. אחוז הנשים בין מקבלי השכר הגבוה: 28%. הנתון דומה לשנת 2019 (30%) אך מייצג עלייה לעומת השנים 2014-16 בהן האחוז החציוני היה 23%. בחינת עומק מעניינת יותר היא בניתוח אחוזי הנשים לפי ענפים עסקיים: (שאלה 43)
 • אחוז החברות אשר קובעות יעד לשיעור הנשים בדרגי ניהול: 49%. זאת ביחס ל 41% בדירוג 2019. (שאלה 44)
 • שאלה חדשה: תכניות לשימור, קידום ופיתוח נשים: ב-41% מהחברות קיימות תכניות ו/או נהלים פנימיים לשימור, קידום ופיתוח נשים, אשר מטרתם היא הגברת אחוז הנשים המועסקות בדרגי הניהול הבכירים בחברה. (שאלה 45). השאלה נוספה לאור ההתקדמות האיטית באחוז הנשים מקרב מקבלי השכר הגבוה והנחה כי נדרשת עבודה פנים ארגונית כדי להאיץ את ההתקדמות. בין התכניות והפעולות:
 • תכנית עבודה רב שנתית להעלאת אחוז נשים בהנהלה וצמצום פערי שכר
 • התחייבות למינימום נשים בשלבי גיוס ומינוי סופיים
 • מיפוי ועידוד עתודה ניהולית נשית
 • קורסים, הרצאות ותכניות לפיתוח אישי לנשים
 • תמריצים ייעודיים לנשים בהקשרי הורות
 • מנטורינג בשלבי קריירה שונים
 • סדנאות לפיתוח התרבות הניהולית בחברה
 • הבדלים ברמת התגמול: ב- 78% מהחברות נבדקו הבדלים ברמות התגמול בין גברים ונשים ברמות ההנהלה והעובדים. בדיקות ההבדלים כוללות פערים בין גברים לנשים באותו דרג, היקף משרה וכו’. הפערים שנמצאו מראים כי ב-85% מהחברות הפערים עומדים על עד 10%, ב-15% הפערים עומדים בין 10% ל-35%, ואין כלל חברות אשר הפערים בהם עומדים מעל 35%.  (שאלה 46)
 • יעדים להגברת הגיוון: ב- 65% מהחברות נקבעו יעדים להגברת הגיוון בכוח העבודה של אוכלוסיות בתת תעסוקה, ביניהן: ערבים, חרדי, אנשים עם מוגבלות, עובדים מבוגרים, יוצאי אתיופיה ועוד. (שאלה 47)
 • אחוזי גיוון: אחוזי העובדים בחברה ביחס לאוכלוסיות בתת תעסוקה (שאלה 48+50)
 • קליטת עובדים מאוכלוסיות בתת תעסוקה: ב-59% מהחברות חלה עלייה בקליטת עובדים בשנה האחרונה מקבוצה אחת לכל הפחות מהאוכלוסיות הנכללות בטבלה מעלה. מדובר על עלייה ב 10% לפחות ביחס לביצועים בשנה הקודמת. מבין החברות שדיווחו על עליה בביצועי הגיוון ביחס לשנה האחרונה, 45% דיווחו על עליה בביצועי גיוס עובדים ערבים, 31% חרדים, 26% עובדים עם מוגבלות, 31% עובדים יוצאי הקהילה האתיופית, ו-17% עובדים מעל גיל 45.
 • קידום סביבת עבודה רב תרבותית: (שאלה 51)
הפעולות אחוז חברות שענו בחיוב
הוגדרו תפקיד ואחריות של רפרנט / אחראי גיוון בצוות משאבי אנוש או ביחידה אחרת 75%
מתבצעות הדרכות למנהלים ועובדים בנושא גיוון וסביבת עבודה רב תרבותית 46%
לוח החגים והחופשות מתייחס לחגים והמועדים של בני דתות שונות 70%
מתקיימים קשרי עבודה עם ארגונים עסקיים או לא למטרות רווח המתמחים בגיוס והשמה של עובדים מאוכלוסיות בתת תעסוקה 87%
נערכו התאמות בתהליך המיון , הקליטה והשילוב לרבות מבחני המיון תוך התייחסות לקבוצות למגדר, גיל ומוצא 67%
התייחסות למגוון התאים המשפחתיים הקיימים בישראל כיום 41%
קיימת התייחסות למחויבות החברה לנושא בפרסומי החברה 62%
מתקיימים שיתופי פעולה עם גופי הכשרה אקדמאיים ואחרים המתמחים בתחום 57%
שילוב מסרים של סביבת עבודה רב תרבותית, בטוחה ומקבלת בפרסומי החברה הפנימיים והחיצוניים 67%
שיתופי פעולה עם ארגוני הקהילה הגאה בנושאים כגון הדרכת עובדים ומנהלים לקידום סביבת עבודה בטוחה ומקבלת 7%
 • פעולות להבטחת נגישות החברה: אילו פעילויות נערכו בחברה להבטחת נגישות החברה ומתקניה, שירותיה או מוצריה. (שאלה 53)
הפעולות אחוז חברות שענו בחיוב
הנגשת מתקני ונכסי החברה בהתאם ללוחות הזמנים בחקיקת הנגישות 90%
בוצע סקר נגישות למתקני ונכסי החברה והוכנה תכנית עבודה 81%
מונה רכז נגישות ועבר הכשרה לתפקידו 68%
הקפדה על קיום אירועים, כנסים ותערוכות נגישות 59%
בוצעו התאמות בנהלי החברה כמתחייב בתקנות נגישות השרות 58%
בוצעו הדרכות עובדים ל”שרות נגיש” כנדרש בתקנות נגישות השרות 58%
הונגשו מרכזיות והמוקדים הטלפונים 55%
החברה מפרסמת את הסדרי הנגישות של נכסיה ושרותיה 52%
הונגש אתר האינטרנט ונרשם במאגר הישראלי לאתרי אינטרנט נגישים 41%
המכשירים האוטו’ והטכנולוגים של החברה נגישים 38%
דרישה מספקי החברה לעמוד בדרישות תקנות הנגישות 25%
התניית חסויות בקיום הסדרי נגישות 4%

פרק אחריות ברכש

 •  מדיניות הרכש בחברות כוללת את הנושאים הבאים: (שאלה 54 ג)
הפעולות אחוז חברות שענו בחיוב
קיום רישיון עסק והיתרים 91%
מניעת ניגודי עניינים בהתקשרות 81%
תנאי העסקה נאותים לרבות עמידה בחוקי מגן ושמירה על זכויות עובדים 80%
בטיחות וגהות בעבודה 75%
היעדר הליכים פליליים 55%
הימנעות מאפליה ושוויון הזדמנויות בתעסוקה 48%
אחר 16%
שמירה על ניידות עובדים (בדגש על עובדים לא ישראלים) 6%

בנוסף ישנה התייחסות לקידום נושאים חברתיים סביבתיים בנושאים הבאים: (שאלה 54 ד)

הפעולות אחוז חברות שענו בחיוב
“כחול לבן” 58%
רכש ירוק (ביצועים סביבתיים משופרים) 58%
עסקים מאזורי פריפריה ו/או המרחבים האזוריים של אתרי החברה 45%
עסקים קטנים ובינוניים 43%
עסקים בבעלות/מעניקים העדפה בהעסקת אוכלוסיות בתת תעסוקה 36%
עסקים חברתיים 35%
עסקים בעלי תווים חברתיים (כגון ה”תו הגאה”, ה”תו החברתי”, ה”תו הירוק” וכו’) 12%
 • מדיניות תשלומים: ב-98% מהחברות קיימת מדיניות תשלומיםרשמית וידועה לספקי החברה, אשר מתקיימת עליה בקרה תקופתית באופן שמבטיח עמידה בתנאי התשלום. ב-62% מהחברות מדיניות התשלום כוללת הבחנות בהתאם למאפייני ספקים, כגון: מחזור פעילות כספית של הספק, היקף התקשרות וכו’. מדיניות התשלומים הנפוצה היא: (שאלה 55)
מדיניות התשלום אחוז חברות שענו בחיוב
עד שוטף פלוס 30 19%
שוטף 30-44 16%
שוטף 45-59 42%
שוטף 60-89 15%
שוטף 90-120 7%
 • עמידה בחוקי העבודה: ביצוע בדיקה בשנתיים האחרונות המוודאת כי מרבית קבלני כוח-אדם/ שירות של החברה (תוך התייחסות להיקפי התקשרות ומהותיות השירות), מקפידים על עמידה בחוקי העבודה. הפעולות שנעשו: (שאלה 56)
הפעולות אחוז חברות שענו בחיוב
מעבר גורם שכר מקצועי פנימי/ חיצוני על נתוני שכר של עובדי כוח-אדם/ שירות 75%
סקירה משפטית או קבלת חוות דעת משפטית של עמידת קבלני כוח-אדם/ שירות בחוקי עבודה 67%
בדיקות מדגמיות/ בדיקות תקופתיות/ ביקורות פתע 64%
איתור וטיפול בהפרות של זכויות עובד 61%
סיום התקשרות עם קבלני כוח-אדם/ שירות אשר לא עמדו בסטנדרטים ראויים 54%
מעקב כללי אחר מוניטין ותביעות קבלני כוח-אדם/ שירות 41%
פגישות / ראיונות חתך אקראיים עם העובדים וכדומה 39%
בדיקת הרשעות על פגיעה בזכויות עובדים בעבר 26%
אין קבלני כוח-אדם/ שירות. 3%
 • מניעת וגילוי שוחד: תהליכים פרו אקטיביים שמבצעות החברות על מנת למנוע ולגלות מתן שוחד בהסכמים עם צד ג’ כגון סוכנים, מתווכים, יועצים, מפיצים, נציגים, ספקים ושותפים עסקיים. הפעולות שנעשו: (שאלה 57)
הפעולות אחוז חברות שענו בחיוב
נוהל לביצוע בדיקות נוספות / אישורי חתימה נוספים לעסקאות מעל סכום שנקבע 77%
איסוף המלצות לגבי הספק/ השותף העסקי / הסוכן בשטח בתהליך ההתקשרות 75%
בדיקת המבנה הכלכלי של העסקה? (למשל, בדיקת סכום התשלום על פי מדדי עלות מקובלים בתחום/בסקטור) 67%
בדיקות מדגמיות/ בדיקות תקופתיות/ ביקורות פתע. 64%
תקשור קבוע לספקי החברה וקבלני המשנה על מחויבות החברה למניעת שוחד ועל תכנית הציות/ אתיקה של החברה 57%
תיעוד ורישום תהליכי הבדיקה לקראת התקשרות 57%
בדיקת נאותות קבועה לפני התקשרות עם ספק/סוכן/משווק (הכוללת: תביעות משפטיות קודמות ונוכחיות, מבנה בעלות, תרומות פוליטיות, העברת תשלום לסניף הבנק בו מתנהל חשבון החברה העיקרי) 49%
בדיקה האם המדינה שבה נעשית העסקה מופיעה באחד מדירוגי השחיתות הנתפשת על פי מדדים עולמיים מקובלים?Transparency International, Anti Corruption, Portal, World Bank 19%
אין קבלני כוח-אדם/ שירות 3%
 • שאלה חדשה: מדיניות רכש לקידום נושאים חברתיים וסביבתיים: (שאלה 58)
הפעולות אחוז חברות שענו בחיוב
כן, תהליכי הרכש מתייחסים באופן מובנה לאחד או יותר מנושאים בטבלה מטה 36%
כן, אין התייחסות מובנית בתהליכי הרכש אך ניתנה עדיפות למספר ספקים בהתאם לאחד או יותר מנושאים אלה (כגון התקשרות עם ספק על רקע ערך חברתי סביבתי שמציע) 58%
לא 6%
 • שאלה חדשה: פיתוח יכולות ספקים: יוזמות מרכזיות שהחברות מבצעות כדי לפתח את יכולות ספקיה. (שאלה 59)
פעולה / היקף ההשפעה אחוז החברות שמבצעות
הכשרות ופיתוח יכולות 23%
הוקרה והערכה לספקים מצטיינים 10%
כנסי ספקים 20%
תמריצים לספקים 12%
הכשרות בנושאי אחריות תאגידית 12%
עידוד חברות להצטרף לדירוג או דיווח אחריות תאגידית 14%

פרק תרומה לקהילה

 • אחוז התרומה מהרווח לפני מס עומד השנה על 1.04%. עלייה ביחס לדירוג 2019 (0.91%). אחוז התרומה מהמחזור (חברות שאינן מפרסמות נתוני רווח) עומד השנה על 0.11%. זהו נתון הזהה לשנת 2019 (0.1%). נתוני התרומה עומדים בהמלצה העולמית ובישראל – תרומה (כספית ובשווה כסף) בהיקף כולל של כ- 1% מהרווח לפני מס או כ 0.1% מהמחזור הכספי.
 • תחומי התרומה: לאיזה נושאים ותחומים החברות תרומות:
נושא/תחום אחוז החברות התורמות
ילדים ונוער בסיכון 12%
שירותים חברתיים ורווחה 10%
חינוך למדעים וטכנולוגיה 8%
חינוך כללי 8%
בריאות וקידום אורח חיים בריא 8%
קשישים 7%
נשים (סיוע, העצמת נשים וכו’) 7%
איכות סביבה 5%
צה”ל ומערכת הביטחון 5%
גיוון בתעסוקה (הכשרה לשוק העבודה וכו’) 5%
ספורט 5%
תרבות ואומנות 5%
פיתוח יזמות 4%
עולים חדשים 2%
חינוך פיננסי 2%
קהילת הלהט”בים (ארגוני הקהילה הגאה) 1%
אחר 6%
 • הגדלת התרומה: 55% מהחברות הגדילו את התרומה בכסף ובשווה בכסף בהשוואה לשנה החולפת ב-10% או יותר. (שאלה 66)
 • שאלה חדשה: תרומת עובדים: ב- 32% מהחברות מוצע לכלל העובדים מנגנון לעידוד תרומה (כגון דרך מערכת השכר) המותאמת ליכולת האישית של כל עובדת ועובד וכוללים זיכוי מס על תרומתו. ב-25% מהחברות קיים מנגנון מצ’ינג, מימון תואם, על ידי החברה לתרומות העובדים. (שאלה 67)

מעורבות חברתית של עובדים

 • אחוז התנדבות: 24% מהעובדים בחברות מתנדבים (נתון חציוני). מתוכם 8% מתנדבים בצורה קבועה ו25% מתנדבים באופן חד פעמי. בחברות הדירוג התנדבו מעל 977,000 שעות התנדבות בשנה האחרונה. בניתוח אחוזי ההתנדבות בחברות לפי ענפים עסקיים עולה תמונה מעניינת עוד יותר: (שאלה 73)
 • אחוז התנדבות קבועה וחד פעמית לפי סקטורים:
 • כמות שעות התנדבות לעובד: הדירוג בוחן גם את כמות שעות ההתנדבות הממוצעות (והחציוניות) לכל חברה וענף. ההשוואה הענפית מאפשרת הצבת בנצ’מארק וסטנדרט לחברות בניהול מערך ההתנדבות:
 • ניהול תכניות התנדבות: החברות משתמשות בפעולות אלו כדי לנהל את תכניות ההתנדבות וההשקעה בקהילה. (שאלה 74)

פרק איכות סביבה

בפרק איכות הסביבה הקריטריונים הם ייעודיים בהתאם להשפעה הסביבתית של החברות. הפרק בודק שלושה דגשים מרכזיים: תהליכי ניהול, ביצועים ויעדים, וניתוח מהותיות בהתאם לפעילות החברה. 

 • שאלה חדשה: התייעלות באנרגיה: אילו הפעולות שמבוצעות בחברות (שאלה 77)
הפעולות אחוז חברות שענו בחיוב
בסיס
הוגדר ממונה אנרגיה מוסמך כאחראי על תחום ההתייעלות באנרגיה 88%
קיימת מערכת לניהול אנרגיה לפחות באחד ממבני הארגון 80%
ביצוע התעדה (בתהליכי התעדה) לפי תקן 50001 לניהול אנרגיה 20%
צריכת אנרגיה במסגרת תהליך הייצור/התפעול (תהליכי ייצור במפעל, תשתיות הנדרשות לצורך מתן השירות וכו’)
מיפוי פעולות להתייעלות באנרגיה לצמצום צריכת האנרגיה בתהליכי הייצור/תפעול השונים 85%
הוערך פוטנציאל ההפחתה בצריכת האנרגיה הצפוי כתוצאה מיישום פעולות אלו 71%
בוצעה בדיקה טכנו-כלכלית להערכת כדאיות הפעולות השונות 61%
צריכת אנרגיה שלא במסגרת תהליך הייצור/תפעול (צריכת חשמל במשרדים או מפעל, מערכות תאורה וכד’)
בוצע מיפוי של פעולות להתייעלות אנרגטית לצמצום צריכת האנרגיה 76%
הוערך פוטנציאל ההפחתה בצריכת האנרגיה הצפוי כתוצאה מיישום פעולות אלו 63%
בוצעה בדיקה טכנו-כלכלית להערכת כדאיות הפעולות השונות 63%
הסטת עומסים על פי שעות הפעילות
בוצעה סקירה מקיפה לבדיקת הסטת צריכת האנרגיה על פי תעריפי תעו”ז 32%
יישום מסקנות והמלצות מהסקירה, על פי מדדים טכנו-כלכליים 29%
ניצול משאבי חום
מיצוי פוטנציאל ניצול חוזר של חום הנוצר בתהליכי הייצור/תפעול 44%
אנרגיות מתחדשות
בחינה של פוטנציאל התקנת מערכות ייצור לאנרגיות מתחדשות 83%
ביצוע עבודה טכנו-כלכלית לבחינת כדאיות ואפשרויות לביצוע פרויקטים אלו 63%
הכנת תכנית ליישום אנרגיות מתחדשות כתלות באבני דרך כלכליות או בירוקרטיות 27%
 • הפחתת השפעות סביבתיות: (שאלות 80+98)

בחברות התעשייה: בחברות התעשייה, דווחה השנה ירידה של 4% (נתון חיוני) בפליטות הפחמן – טביעת רגל פחמנית נמוכה יותר.

טיפול בנושאים מהותיים אחוז החברות המטפלות
התייעלות באנרגיה 24%
הפחתת פליטות 11%
אנרגיה חלופית 11%
חדשנות 13%
מים 13%
מעגל חיי מוצר 3%
פסולת מסוכנת 13%
פסולת 3%
כלכלה מעגלית 3%
אריזות 3%
מניעת זיהומים 3%
הפחתת השפעות בשרשרת אספקה 3%

בחברות פיננסים: בחברות הפיננסים (בנקאות, ביטוח ובתי השקעות), ניכרת השנה עליה בהתייחסות לנושאים של מימון פרויקטים סביבתיים בבנקים, ושילוב שיקולי ESG בהחלטות ההשקעה בבתי השקעות.

 • דיווח פליטות פחמן: 63% מהחברות מדווחות על פליטות הפחמן שלהן למנגנון דיווח. 64% מתוכן מדווחות למשרד להגנת הסביבה, 19% ל-CDP ו-17% נוספות למנגנונים אחרים. (שאלות 84+100)

ממשל תאגידי

הקריטריונים בפרק עודכנו באופן המשקף סטנדרטים מתמקדים בנושאים כגון: תהליכי בחירת דירקטורים, הכשרתם השוטפת, גיוון הרכב הדירקטוריון ואפקטיביות עבודת הדירקטוריון. קריטריונים חדשים ועיקרי נתונים:

 • אחוז נשים בדירקטוריון: 29% (נתון חציוני). עלייה קלה משנת 2019 (25%). הניקוד בשאלה זו שונה כך שניתן לקבל ניקוד מלא רק אם אחוז הדירקטוריות עומד על 50% לפחות.
 • קביעת קוים מנחים לגיוון הדירקטוריון מבחינת מגדר ורקע אתני: 57% מהחברות
 • האם החברה הגדירה קווים מנחים בנושאים הבאים:
  • אחוז נוכחות מינימאלית של חברי הדירקטוריון בישיבות – 69% מהחברות
  • הערכה/סקירה שנתית מובנית כולל עמידה ביעדים על ביצועי הדירקטוריון/חברי הדירקטוריון – 34%
  • הערכה/סקירה שנתית מובנית על ביצועי הדירקטוריון/חברי הדירקטוריון על ידי צד ג’ – 21%
  • מעקב אחר אחוז נוכחות ממוצע של חברי הדירקטוריון – 83%
 • תהליך מינוי דירקטורים: (שאלה 115)
 • קיום דיון בדבר התאמתו של הדירקטור לדירקטוריון וועדותיו – 97% מהחברות
 • קיום דיון מקדים ביחס לתמהיל הכישורים הרצוי של חברי הדירקטוריון – 90%
 • מינוי וועדת איתור לדירקטורים פוטנציאליים – 69%
 • תהליך איתור מועמדים חיצוני – 69%
 • שאלה חדשה: גיבוש והגדרת מדיניות ניהול הסיכונים בחברה ע”י הדירקטוריון: 94% מהחברות (שאלה 118)
 • שאלה חדשה: קיום דיון שנתי בנוגע לניהול הסיכונים בחברה: 100% מהחברות (שאלה 119)

פרק אתיקה

 • פרסום קוד אתי: ל- 98% מהחברות קיים קוד אתי המפורסם לציבור. (שאלה 1)
 • שמירה על זכויות אדם: 85% מהחברותבוחנות את מידת הרלוונטיות עבורן של ההנחיות הבינלאומיות העדכניות לעסקים בדבר שמירה על זכויות אדם. (שאלה 6)
 • הטמעת תכנית אתיקה: אילו מדדים ויעדים משמשים את החברות להטמעה של תכנית האתיקה בחברות (שאלה 8)
מדדים ויעדים אחוז החברות שענו בחיוב
אחוז העובדים אשר עברו הדרכה בנושא אתיקה 88%
אחוז העובדים אשר עברו מבחן אתיקה 65%
מספר הפניות לקו האנונימי 65%
מספר הפניות לממונה אתיקה 65%
אחוז היחידות\מחלקות אשר עברו מבחן אתיקה 55%
מספר הפניות אשר הצריכו טיפול משמעותי 49%
אחר 17%
 • פעולות תקשור פנימי: בחברות נערכות פעולות תקשור פנימי באופן התומך בקיומה של שיחה שוטפת על היבטים אתיים בהתנהלות החברה ומחויבות ההנהלה לכך. בין הפעולות ניתן למצוא: (שאלה 10)
 • מניעת שוחד ושחיתות: לחברות רבות יש תכנית אתיקה או מדיניות ונהלים שנועדו להטמיע באופן אפקטיבי התנהלות אתית ולמנוע שוחד ושחיתות הנגישים לעובדים בתחומים הבאים: (שאלה 13)
הפעולה חברות שענו בחיוב
קבלת ומסירת מתנות וטובות הנאה 93%
אירוח, אירועי תרבות פנאי והוצאות 90%
תרומות וחסויות 75%
בדיקת רקע ואמינות של ספקים/ יועצים ושותפים עסקיים, בעיקר עבור אלו המעורבים בתהליכי המכירה של הארגון או המייצגים את הארגון מול רשויות ממשלתיות 67%
הזמנת לקוחות לנסיעות עסקיות לחו”ל וסוג ההוצאות שניתן להחזיר להם 64%
הנחיית סוכני משנה בפעילות בחו”ל 28%
 • קביעת מדיניות מנחה אל מול לקוחות וצרכני החברה: 94% מהחברות קבעו אמנה, מדיניות או עקרונות המפורסמים פומבית באופן מקוון המנחה את העבודה מול הלקוחות או צרכני החברה ומתייחס בין השאר להיבטים אתיים במערכת היחסים בין החברה ללקוחותיה ונובעים מהערכים הקבועים בקוד האתי של החברה. (שאלה 14)
 • קביעת מדיניות מנחה אל מול בעלי המניות ומחזיקי חוב: 81% מהחברות קבעו אמנה, מדיניות או עקרונות המתייחסים בין השאר להיבטים אתיים במערכת היחסים בין החברה לבעלי המניות ומחזיקי חוב – הנובעים מהערכים הקבועים בקוד האתי של החברה – ואשר גם מנחה את ההתנהלות מול נציגי משקיעים ומחזיקי חוב. (שאלה 16)
 • שאלה חדשה: הגנת הפרטיות: בין הפעולות שמבצעות החברות על מנת להקפיד על שמירת פרטיות וסודיות המידע של מחזיקי העניין (שאלה 17)
הפעולה אחוז חברות שהשיבו בחיוב
הגדרת מדיניות הגנת פרטיות ונהלים לטיפול בהפרות 88%
מתן הדרכה שנתית לכלל העובדים בדבר הגנה על פרטיות 62%
הקמת מוקד תמיכה לעובדים ומחזיקי העניין של החברה בנושא 58%
 • סקרי תפיסות על היבטים אתיים: בקרב אילו מחזיקי עניין נערכו סקרים ובדיקות בשנתיים האחרונות אשר בדקו בין היתר את עמדותיהם ביחס להיבטים אתיים בהתנהלות החברה (שאלה 18)
מחזיקי העניין אחוז חברות שהשיבו בחיוב
עובדים 81%
לקוחות או צרכנים 64%
נציגי משקיעים ומחזיקי חוב 54%
ספקים וקבלני משנה 45%
שותפים עסקיים 14%
 • שאלה חדשה: הצטרפות וולנטרית ליוזמות רגולטוריות: 55% מהחברות החילו על עצמן באופן וולונטארי או הצטרפו ליוזמות, תכניות או חוזים רגולטוריים מטעם משרד או גוף ממשלתי המשקפות אחריות תאגידית. (שאלה 20)
 • שאלה חדשה: עמידה ברגולציה – גילוי נאות: קיום כנגד החברה ו/או נושאי משרה בה (בשנה החולפת ועד למועד הדיווח) הליכים פליליים ו/או הליכי אכיפה מנהלית ו/או הוטלו קנסות על החברה, על ידי רשות רגולטורית (כגון רשות לני”ע, רשות להגנת הפרטיות, רשות להלבנת הון, משרד האוצר וכו’) (שאלה 21)
הליכים שהתקיימו אחוז חברות שענו בחיוב על השאלה
לא קוימו שום הליכים משפטיים או מנהליים שחייבו או הרשיעו את החברה בנושא 77%
כן: מתקיימים הליכים משפטיים או מנהליים אך עדין לא ניתנה בהם החלטה 16%
כן: הושתו קנסות על החברה בנושא 6%
כן: ניתנו פסקי דין שחייבו או הרשיעו את החברה 2%

Be the first to comment

Leave a Reply