ארגון מקבלי גמלה מקג”מ: לחייב את הראל לקיים פוליסת ביטוח קבוצתי שביטלה ב-1 בינואר 2017

בתביעה נאמר, כי בדצמבר 2015 הודיעה הראל לארגון, כי לנוכח הכרעה של הפיקוח, לפיה לחברות הביטוח צריכה להיות היכולת להציג בכל עת הסכמה של מבוטח להצטרפותו לביטוח במקרה בו דמי הביטוח או חלקם משולמים בידי המבוטח, לא תחודש הפוליסה. נטען כי אי חידוש הפוליסה באמתלה של אי קיום טפסי הסכמה הוא בניגוד לדין ולמוסכם בין הצדדים

ארגון מקבלי גמלה מקרן הגמלאות המרכזית הגיש תביעה למתן צו עשה נגד הראל לחייב אותה לקיים פוליסת ביטוח קבוצתי אשר בוטלה על ידה שלא כדין ב-1 בינואר 2017. עוד מתבקש בית המשפט המחוזי בתל אביב להורות כי הפוליסה תעמוד בתוקף מה-1 בינואר ואילך, וכי הראל תמשיך בגביית דמי הביטוח כפי המצוין בפוליסה, וכי הרצף הביטוחי של המבוטחים בפוליסה יישמר, ומבוטחים אשר נשללה זכאותם לקבלת תגמולי ביטוח החל מיום זה יזכו לקבל את תגמולי הביטוח לפי הוראות הפוליסה טרם ביטולה.

במבוא לתביעה נאמר, כי עניינה הוא בביטול שרירותי של פוליסת ביטוח קולקטיבי, אשר נכרתה בין הצדדים החל משנת 2007 וחודשה בתחילה כל חמש שנים ולאחר מכן כל שנה, מאז ועד ל-31 בדצמבר 2016. בתביעה מצוין, כי פוליסה זו הייתה ייחודית שכן מראש נקבע בה כי היא מיועדת לגמלאי מוסדות ההסתדרות הכללית ומשכך, גיל המצטרפים אליה היה לא פחות מגיל פנסיה לנשים וגברים, ומשום כך גם לא נקבע בה מועד לפקיעה.


אתר משאבים חסום בחלקו למשתמשים רשומים בלבד.
ניתן להרשם לקבלת כניסה מיידית ומלאה לתכני האתר
.

Be the first to comment

Leave a Reply