בית ההשקעות מור רוכש את השליטה המלאה באינטרגמל

דווח כי במועד ההשלמה תרכוש החברה 100% באינטרגמל במקום 70% , כפי שנקבע בהסכם הרכישה מנובמבר 2017

חתימה על טופס: העובד לשעבר קיבל בונוסים ומקדמות
חתימה על טופס: העובד לשעבר קיבל בונוסים ומקדמות

בית ההשקעות י. ד. מור חתם אתמול (ב’), על תוספת לעסקת הרכישה של חברת הגמל המקוונת אינטרגמל,בבעלות דב סיני, והודיע כי ירכוש 100% מהחברה – כך הודיעה היום (ג’) החברה לבורסה.

דווח כי במועד ההשלמה, ובכפוף להתקיימות התנאים המתלים, תהפוך החברה לבעלת השליטה המלאה באינטרגמל, וזאת חלף רכישת שליטה בהיקף של 70% , כפי שנקבע בהסכם הרכישה עליו דווח בנובמבר 2017. בהתאמה, בוטלו מנגנוני האופציה, מנגנוני ההיפרדות ומגבלות על העברת מניות, המתוארים בדיווח. כמו כן נקבע, כי לחברה מלוא הזכויות למינוי דירקטורים באינטרגמל, בכפוף להוראות הדין.

עוד דווח, כי בתום חמש שנים ממועד ההשלמה, דב סיני יהיה זכאי לתשלום חד-פעמי, אשר יקבע, בחלקו, על-פי שיעור מסך הנכסים המנוהלים באינטרגמל. בתוספת נקבעו, בין היתר, תנאי התשלום ועילות בגינן תפקע הזכאות לתשלום, כולה או חלקה.

עד למועד ההשלמה תעמיד החברה הלוואה חודשית לצורך מימון פעילותה השוטפת של אינטרגמל. ההלוואה תישא ריבית והצמדה, והחזרה מובטח בערבות אישית של סיני. אם לא יתקיימו התנאים המתלים, תעמוד ההלוואה לפירעון בתשלומים חודשיים רצופים.

עוד נמסר, כי הצדדים הסכימו כי התקופה להתקיימות התנאים המתלים תסתיים ב-31 בדצמבר 2018 . בתום התקופה האמורה, ימשיך לעמוד ההסכם בתוקפו, עד לביטולו על ידי אחד מהצדדים בהודעה בכתב. לא חל שינוי מהותי נוסף ביתר תנאי העסקה ובתיאורה.

העסקה טרם אושרה על ידי הפיקוח על הביטוח.

מור הוא בית השקעות ציבורי, שהונפק בחודש יולי 2017 בבורסה בתל אביב, והוא מנהל היום נכסים בהיקף של כ-20 מיליארד שקל. החברה עוסקת בניהול קרנות נאמנות, ניהול תיקי השקעות וניהול קרן גידור. קבוצת מור מוחזקת בשליטה משותפת של משפחת מאירוב ומשפחת לוי.

Be the first to comment

Leave a Reply