בנו של רב חובל בנמל חדרה תובע להעסיקו בנמל למרות האיסור להעסיק בני משפחה

הוועדה להעסקת קרובי משפחה בשירות המדינה החליטה לאסור העסקת קרובי משפחה בנמל; לטענת התובע עומר אוזן, החלטת הוועדה ניתנה בחוסר סמכות תוך פגיעה אנושה וקשה בזכות הטיעון שלו ובחופש העיסוק שלו

צילום אילוסטרציה

עומר אוזן תושב נהריה איש ים הרואה לדבריו את עתידו המקצועי בעבודה ימית, מבקש מבית הדין האזורי לעבודה בירושלים לבטל החלטה של הוועדה להעסקת קרובי משפחה בשירות המדינה. ההחלטה דוחה את בקשתו להיות מועסק בתפקיד מלח גורר בחברת הרקולס את סנפיר. החברה כוללת 89 קבלנים ועבודות תת ימיות המעסיקה עובדים בשיטת מיקור חוץ בנמל חדרה בו משמש אביו של אוזן בתפקיד רב חובל.

בהחלטת הוועדה נקבע כי קיים קושי בהעסקת קרובי משפחה נוכח הכפיפות המובנית שבין תפקידיהם, החשש לניגוד עניינים וכן ההשפעה על יחסי העבודה ביחידה כתוצאה מקשרי המשפחה.

לדברי הוועדה נוכח היות קשרי המשפחה מדרגה ראשונה והיות שקרבת המשפחה הינה מדרגה ראשונה והעסקת קרובים תהיה למעשה ביחידה קטנה ומצומצמת במספר העובדים, לא ניתן יהיה להסדיר את הקשיים העולים מקרבת המשפחה בעת העסקת הקרובים.

לטענת אוזן העסקתו בחברת הרקולס יוצרת חשש לניגוד עניינים מינימאלי אם בכלל עם תפקידו של אביו כרב חובל בנמל חדרה. לדברי אוזן אביו אינו נותן הנחיות והוראות כלשהן למלחי הגוררות המועסקים על ידי חברת הרקולס, ואינו מופקד על סידורי העבודה של עובדי החברה או על איזה מההטבות והזכויות המוענקות להם כעובדים.

אוזן מציין כי בהתאם לחוות דעת משפטית שנערכה על ידי חברת הרקולס העסקתו בחברה אינה אסורה על פי הדין או על פי מקור הסכמי כלשהו.

לטענת אוזן החלטת הוועדה ניתנה בחוסר סמכות תוך פגיעה אנושה וקשה בזכות הטיעון שלו ובחופש העיסוק שלו. אוזן מצין עוד כי חברת הרקולס אינה חלק משירות המדינה ועל כן ההחלטה בעניינו ניתנה בהיעדר סמכות.

לדברי אוזן הוועדה כלל לא בחנה כראוי את האפשרות למנוע ניגוד עניינים או אף חשש כלשהו ולו חשש למראית פני ניגוד עניינים באמצעות הסדר למניעת ניגד עניינים כמקובל במקרים דומים.

לסיכום נאמר בפנייה לבית הדין כי המבקש נגרר להליך משפטי זה בחוסר ברירה וכי כל מבוקשו הוא להתפרנס בכבוד ממשלח ידו מבלי שייחסם בפניו אופק הקידום במקצוע הימי שלו, וכי ראוי היה לכל הפחות שדבריו יישמעו בפני הוועדה וכן ראוי היה כי הוועדה תיקח בחשבון את כל השיקולים הרלוונטיים ובחם חופש העסוק שלו ואופק הקידום שלו.

Be the first to comment

Leave a Reply