בעקבות משבר הקורונה: שכר המנהלים בהפניקס יירד בשיעור של עד 10%, שכר העובדים עד 6%

תוספת השכר על פי ההסכם הקיבוצי לשנים 2019 עד 2021 שנחתם ביום במאי 2019 מבוטלת

החל ממשכורת מאי 2020, יופחת שכרם של מנהלי הפניקס בעד 10% ושכרם של העובדים
יופחת עד 6%. כך הוסכם בין הנהלת חברת הביטוח וועד החברה לנוכח המשבר הכלכלי שנובע מהקורונה. ההפחתה לא תחול על עובד ששכרו נמוך מ-7,000 שקל ברוטו. הפניקס מעריכה את אומדן החסכון הכולל בעלויות השכר בסך של כ-45 מיליון שקל.

תוספת השכר על פי ההסכם הקיבוצי לשנים 2019 עד 2021 שנחתם ביום במאי 2019 מבוטלת.
הפניקס תשלם מקדמה על חשבון תוספת שכר עתידית בנוגע ל-2022 ואילך, בשיעור ממוצע של 3.4% לעובדים אשר יהיו זכאים לכך על פי כתב ההסכמות.

לעובדים המצויים בחל”ת לתקופה שמעל 30 יום, הפניקס תמשיך עד סוף חודש אפריל את תשלומי ההפרשות הפנסיוניות (כולל אובדן כושר עבודה) ותאפשר השארת הרכב והטלפון הסלולרי שברשותם וכן תמשיך בתשלום פוליסת הבריאות הקולקטיבית לעובד ולבני משפחתו.

במועד תשלום משכורת חודש מרץ 2020, תשלם הפניקס לעובדים מענק חד פעמי מיוחד בשיעור של 30% מהשכר הקובע לתוספות שכר כהגדרתו בהסכם 2019 .לא ישולם מענק או בונוס נוסף בגין שנת 2019.
אומדן עלות מענק זה עומד על סך של כ-10 מיליון שקל.
הפניקס תקים קרן סיוע כספי לעובדיה בסך של 7.5 מיליון שקל. הקריטריונים לשימוש בכספי הקרן יתואמו בין הנהלת הפניקס לבין יו”ר וועד העובדים. הפניקס תקים קרן בסך של עד 5.3 מיליון שקל, להשבת ימי חופשה לעובדים אשר כתוצאה מן המשבר נכנסו ליתרת חופשה צבורה שלילית.

Be the first to comment

Leave a Reply