גמלאי מזרחי טפחות תובעים את הבנק וזכותם לקבל פיצוי חד פעמי בעקבות בוררות

בהליך בוררות נקבע כי הבנק מחויב בפיצוי חד פעמי לאוכלוסיית העובדים הזכאים בעלות כוללת של 94.3 מיליון שקל. הגמלאים תובעים גם הם את זכותם לפיצוי. תגובת הנהלת הבנק: במסגרת הסכמי הפרישה חתמו עובדים אלה על 'ויתור תביעות' כולל.

FM0 FC111111111:zzzzzz0 8 ef 078043874441663838014c0 bac2fd159 fa3 f5414712ef1195135108d fe014d e80 e5815311481055159122d10b315d12ad10da15d12d110dd

17 גימלאים של בנק מזרחי טפחות מבקשים מבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב לקבוע את זכאותם להיכלל באוכלוסיית הזכאים לפיצוי החד פעמי שנפסק בפסק הבוררות שניתן בסוף חודש ינואר 2019. בתביעה נאמר כי ארגון עובדי הבנק הגיש תביעה בהליך של בוררות כלכלית למתן פיצוי כספי לעובדים בתמורה להתחייבותם לשקט תעשייתי לו התחייבו וקיימו בגין התקופה בת 11 השנים שבין ינואר 2005 לדצמבר 2015 במהלכה לא נחתם הסכם שכר והבנק נהנה משקט תעשייתי. בפסק הבוררות נקבע כי הבנק מחויב בפיצוי חד פעמי לאוכלוסיית העובדים הזכאים בעלות כוללת של 94.3 מיליון שקל.

לטענת התובעים, הבנק החליט באופן מפלה לרעה, שלא כדין, שלא להעניק להם את הפיצוי שנפסק בפסק הבוררים, בנימוק לפיו הם פרשו בפרישה מוקדמת לגמלאות על פי התנאים המקובלים בבנק, ובהתאם להסכמים הקיבוציים החלים על עובדיו.

לדברי התובעים הם עבדו בבנק בתקופה המזכה ואלמלא פרשו בפרישה מוקדמת הם היו זכאים לתמורה המוסכמת. התובעים מציינים כי פרשו לאחר מועד פתיחת הליך הבוררות ולפני מועד מתן פסק הבוררות, וכי עם פרישתם התגבשה ונתקבעה זכותם להיכלל בגדרי פסק הבוררות, שהרי ארגון העובדים תבע בכתב התביעה את הכללתם והוא מנוע היה מלסגת מתביעתו ולהדיר אותם מגדרי הפיצוי שנפסק לאחר פרישתם.

לטענתם הפלייתם לרעה נגועה בשיקולי גיל ומביאה להפלייה תוצאתית על בסיס מין, זאת מאחר שהסדרי הפרישה בבנק הינם תלויי גיל מתקדם. לדבריהם הבוררים פסקו פיצוי בצורה של סכום גלובלי שיחולק לעובדים ובמפורש גם על מקרה בו ייכללו בקבוצת הזכאים עובדים נוספים, דהיינו עניינה של תביעתם זו אינו בהגדלת העוגה אלא בחלוקתה.

תגובת מזרחי טפחות: “מדובר בקבוצה של עובדים שעזבו את הבנק במסגרת תוכנית פרישה מרצון, שכללה הטבות ותנאים משופרים בהרבה – בהשוואה לאלה הניתנים במסלול ‘הרגיל’, על פי דין וההסכמים הקיבוציים בבנק.
יצוין, שבמסגרת הסכמי הפרישה חתמו עובדים אלה על ‘ויתור תביעות’ כולל.
סכום הפיצוי הכללי ואוכלוסיית הזכאים לפיצוי נקבעו על ידי הבוררים, והבנק פעל בדיוק על פי קביעה זו”.

Be the first to comment

Leave a Reply