דירקטוריון אלטשולר שחם אישר הקצאת כ-724 אלף אופציות בשווי כולל של 4.88 מיליון שקל

האופציות הן חלק מהחבילה עליה הכריזה החברה בעת הנפקת מניותיה בבורסה ב-2019 ומהוות 0.36% מהון החברה. החברה רשאית להנפיק בעתיד 2 מיליון אופציות נוספות

הנהלת אלטשולר שחם גמל ופנסיה אישרה חבילת אופציות נוספת שתחולק לעובדים. הנהלת חברת הגמל הודיעה השבוע (ב’) על הנפקה של 724 אלף אופציות, שמהוות 0.36% מהונה המונפק.

על פי חישובי החברה, השווי ההוגן של כל כתב אופציה הוא 6.74 שקל, נכון למועד פרסום דוח הצעת המדף. השווי הכולל של חבילת האופציות נאמד ב-4.88 מיליון שקל.

יאיר לוינשטיין, מנכ”ל אלטשולר שחם גמל ופנסיה

ביולי 2019 אישר דירקטוריון חברת הגמל את ההקצאה של כתבי האופציה על פי תוכנית האופציות שנרקחה בחברה טרם הנפקתה. בהתאם לתוכנית, החברה רשאית להקצות לעובדי החברה וחברות קשורות, במסגרת שתי פעימות, עד ל-12.2 מיליון אופציות. החלוקה אושרה ומהווה תוכנית חדשנית בענף הגמל והביטוח, כדי לספק תמריצים לצבר העובדים ולהגדיל את משך הישארותם בחברה. כתוצאה מכך, רוב האופציות לעובדים הן בנות שלוש שנים ויבשילו רק ב-2021. האופציות להנהלה מבשילות מוקדם יותר (באפריל מדי שנה).

מדובר בהקצאה נוספת של אופציות, לאחר שהאופציות הקודמות של החברה כמעט הכפילו את שוויין על רקע הזינוק במניית החברה. שווי השוק של אלטשולר שחם הגיע ל-3.34 מיליארד שקל לאחר שהמניה עלתה ב-66% מתחילת השנה.

מחיר המימוש של כתבי האופציה בהקצאה הנוכחית עומד על 14.73 שקל. המחיר נקבע כממוצע שערי הנעילה של מניית החברה בבורסה ב-30 ימי המסחר שקדמו למועד אישור ההקצאה הנוכחית. כתבי האופציה יבשילו בשלוש מנות שנתיות שוות, החל ממועד ההקצאה, ואפשר יהיה לממש אותם החל ממועד הבשלתם ועד עשר שנים ממועד ההקצאה של כתבי האופציה.

למעט אם נקבע אחרת על ידי מנהל התוכנית, זכות הניצע לכתבי אופציה, שהוענקו לו תחת התוכנית, לא תסתיים או תפקע בעקבות שינוי בעבודתו בתוך החברה  או בחברה קשורה.

האופציות שיוענקו לניצעים לא יירשמו למסחר בבורסה. מחירה של מניית אלטשולר שחם הגיע נכון לכתיבת שורות אלה ל-17.8 שקל. מחיר זה גבוה בכמעט 21% ממחיר המימוש של כתבי האופציה.

Be the first to comment

Leave a Reply