הבעיה הצפויה של המעסיק / מאת איציק אסטרייכר

מעסיק המחליט על שיעור ההפקדה על שם העובד ראוי שישקול את החלופות ויהיה מודע לחובות החלות עליו הן בביצוע ההפקדות השוטפות והן אלו שיחולו עליו בעת סיום עבודתו של מי שמועסק על ידו

הפיטורים וההשלכות. צילום: Pixabay
הפיטורים וההשלכות. צילום: Pixabay

חוק פיצויי פיטורים, שנחקק כבר בשנת 1963, קובע שכל עובד אשר הועסק ברציפות במקום עבודה במשך שנה אחת לפחות, יהיה זכאי בעת סיום יחסי עובד מעסיק, בנסיבות המפורטות בחוק, בפיצויי פיטורים.

החוק קובע, בין השאר, שגובה או סכום הפיצויים לו זכאי העובד יהיה בגובה שכרו החודשי האחרון כפול מספר שנות העבודה.

עד ביצוע תיקון 3 לחוק קופות גמל, שנכנס לתוקף בראשית 2008, ניתנה אפשרות למעסיק להפקיד כספים בקופה מרכזית לפיצויים, אשר יאפשרו לו לשלם פיצויים לעובדיו בעתיד, בעת שיסתיימו יחסי עובד מעסיק והעובד יהיה זכאי לקבל פיצויים עבור תקופת עבודתו אצלו או לחלופין להפקיד כספים על שם העובד בחשבון פיצויים אישי. רבים היו המעסיקים שעשו שימוש בקופה מרכזית לפיצויים, כי לא היה בה שיוך שמי לעובדים ספציפיים וחופש התמרון היה בידי המעסיק. המעסיק יכול היה לעשות שימוש בכספים שצבר כדי לשלם פיצויים או לשלם פיצויים ממקורותיו השוטפים. הקופה התנהלה על שם המעסיק ללא זיקה לעובדים ספציפיים.

איציק אסטרייכר - הוא יו"ר אינטרגמל, יועץ ומרצה בתחום החיסכון הפנסיוניכניסתו לתוקף של תיקון 3 לחוק קופות גמל חסם את האפשרות של מעסיק להמשיך ולהפקיד כספים בקופה מרכזית והדרך היחידה שנותרה לו כדי לייצר חיסכון לשם תשלום פיצויים עתידי היה בקופה אישית לפיצויים על שם העובד.

במקביל, בראשית 2008 נכנס לתוקפו צו הרחבה לפנסיה חובה במשק, שקבע שמעסיק יפקיד כספים על שם עובד שכיר המועסק על ידו בקופת גמל לקצבה, הן כספי תגמולים והן כספים על חשבון פיצויים.

שיעורי ההפקדה לקופת גמל לקצבה ב-2008 היו מזעריים (2.5% סך הכול, כאשר על חשבון פיצויים שיעור של 0.83% בלבד). שיעורי ההפקדה עלו באופן מדורג מדי שנה כאשר שיעור ההפקדה על חשבון פיצויים מסתכם מאז 2014 בשיעור של 6%. כלומר, ההפקדה החודשית השוטפת לתכנית פנסיונית על שם העובד, על פי צו ההרחבה לפנסיה חובה במשק, נמוכה מחבות הפיצויים של המעסיק כלפי המועסקים על ידו.

הסכומים שמפקיד המעסיק על שם העובד לצורך תשלום פיציים עתידי נמוך מהסכום שיידרש לשלם כפיצויים בעת סיום יחסי עובד-מעסיק בנסיבות בהן יהיה זכאי העובד לקבל פיצויי פיטורים. אמנם למעסיק אפשרות להפקיד בקופה על שם העובד על חשבון פיצויים 8.3% מן השכר המובטח של העובד, על מנת למלא את מלוא התחייבותו לתשלום פיצויים, אך אם הוא מסתפק בהפקדה של השיעור המינימלי שנקבע בצו ההרחבה, 6%, הרי בעת סיום יחסי עובד מעסיק יידרש בביצוע השלמה.

העובדה היא, שככל שחולף הזמן והוותק של העובד גדל, וכפועל יוצא מכך גדל סכום הפיצויים לו יהיה זכאי, הרי הפער בין הסכום הנצבר על שם העובד בחשבון פיצויים בקופה על שמו לבין חבות הפיצויים של המעסיק כלפי העובד – הולך וגדל.

מעסיק המחליט על שיעור ההפקדה על שם העובד, ראוי שישקול את כל החלופות ויהיה מודע לחובות אשר חלות עליו, הן בביצוע ההפקדות השוטפות והן אלו שיחולו עליו בעת סיום עבודתו של מי שמועסק על ידו.


הכותב הוא יו”ר אינטרגמל, יועץ ומרצה בתחום החיסכון הפנסיוני

 

Be the first to comment

Leave a Reply