ההסתדרות: המוסד לביטוח לאומי לא מפריש לפנסיה כדין לעובדים על שעות נוספות

ההסתדרות מבקשת להיות צד במאבק העובדים במוסד לביטוח לאומי, הנוגע ל-800 מזכירי וועדות רפואיות שעובדים מעבר לשעות הרגילות * לטענת ההסתדרות - על עבודה זו לא מבוצעות לעובדים הפקדות פנסיוניות

המוסד לביטוח לאומי

ההסתדרות הגישה בקשת צד בסכסוך קיבוצי כנגד המוסד לביטוח לאומי בטענה לאי ביצוע הפקדות פנסיוניות לקופת גמל לקצבה בגין התשלום אותו מקבלים כ-800 מעובדי המוסד. עובדים אלו מבצעים בנוסף לעבודתם בשעות העבודה הרגילות, עבודת מזכירי וועדות רפואיות במוסד, עבודה המתבצעת כעניין שבשגרה בשעות שלאחר שעות העבודה הרגילות.

בבקשה שהוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים מצוין כי התשלום למזכירי ועדות רפואיות המהווה חלק מהשכר המובטח לצורך הפרשות פנסיוניות, מסומן בתלושי שכרם של העובדים כתשלום מסוג “עבודה נוספת” ומכונה “וועדות רפואיות”.

לדברי ההסתדרות, בהתאם להוראות הסכם המעבר מפנסיה תקציבית לצוברת החל על המל”ל, מחויב המל”ל בביצוע הפקדות פנסיוניות לקופת גמל לקצבה בגין רכיב זה, והגם שבגין רכיבי “עבודה נוספת” אחרים אכן מבצע המוסד הפקדות פנסיוניות לקופת גמל לקצבה, הרי שבכל הנוגע לתשלום זה לא מבצע המוסד הפקדות פנסיוניות לעובדים.

אשר על כן מבקשת ההסתדרות מבית הדין להורות למל”ל בצו עשה להפקיד עבור עובדי המוסד המבצעים עבודת מזכירי וועדות רפואיות במוסד לקופת גמל לקצבה, הפקדות פנסיוניות מתשלום העבודה בוועדות כמתחייב ממנו, בהתאם להוראות ולשיעורים הקבועים בהסכם המעבר ובהסכמים המעדכנים לו. זאת כולל לתקופה הרטרואקטיבית שתחילתנ מראשית חודש דצמבר 2012 ועד למועד מתן הצו בצירוף ריבית פיגורים.

תגובת הביטוח הלאומי: “אתמול קבלנו את כתב התביעה. נגיב לבית הדין לעבודה לאחר שנעיין בתביעה ונגבש את עמדתינו.

Be the first to comment

Leave a Reply