ההסתדרות נגד עיריית רעננה: תובעת להקפיא מעבר של 350 עובדי עירייה לתאגיד עירוני

ההסתדרות: העובדים ששוהים בחל"ת נדרשו לחתום על הסכם המעבר לעמותה, תוך איום מפורש לפיו עובד שלא יחתום תופסק עבודתו לאלתר. תגובת העירייה: המדריכים יעברו להיות עובדי עמותה תוך שמירת רציפות והמשכיות של תנאי העסקתם. העסקתם דרך העמותה תייעל את מערך הספורט

רעננה מהאוויר

ההסתדרות פנתה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב בבקשה דחופה למתן צו זמני אשר יורה לעיריית רעננה להקפיא את כל המהלכים הנוגעים להעברת עובדים לתאגיד ע.ל.העמותה לקידום הספורט ברעננה. בנוסף מתבקש בית הדין להורות לעירייה לחדול מהפעלת לחץ ואיומים על העובדים המועמדים להעברה לעמותה, ולהצהיר כי פעולות העירייה עומדות בניגוד להסכמים הקיבוציים ולחובת תום הלב, ועולים כדי הפרת הסכם העבודה. בנוסף להצהיר כי פעולות אלה של העירייה פוגעות לכאורה בזכות העובדים להתארגנות והתאגדות, ונועדו לפגוע בכוח הארגוני של ההסתדרות.

במבוא לבקשה נאמר כי עניינה הינה למנוע את העברתם החד צדדית של כ-350 עובדים המועסקים בתפקידי הדרכה שונים במסגרת החינוך המשלים בעיריה, והכול באופן חד צדדי ותוך התעלמות מקיומה של ההסתדרות כארגון היציג של העובדים.

לדברי ההסתדרות מדובר בעובדי עירייה אשר חלקם הלא מבוטל הינו בעל וותק העולה על 10 שנים וחלקם אף עומד על כ-20 שנה. חרף זאת נאמר בבקשה בעודם שוהים בחל”ת בשל התפשטות נגיף הקורונה נדרשו העובדים תוך איומים והטלת מורא עליהם לחתום על הסכם העברה וחילופי מעסיקים, כך שיעברו מהעירייה לעמותה, בעוד חוזי ההעסקה שלהם מסתיימים בחודש אוגוסט.

לדברי ההסתדרות פנייתה ודרישתה לקיים משא ומתן בין הצדדים נדחו על הסף, בטענה לפיה מדובר בעובדים בחוזים אישיים אשר אין להסתדרות יד ורגל בעניין קביעת תנאי עבודתם. ההסתדרות מציינת כי טענה זו של העירייה עומדת בסתירה מוחלטת לפסיקת בית הדין הארצי לעבודה אשר הכיר בעובדים מסוג זה כעובדי עירייה אשר חלות עליהם הוראות חוקת העבודה לכל דבר ועניין.

כך טוענת ההסתדרות מועברים עובדים כחפץ המועבר מיד ליד, ללא שנערך להם שימוע, וללא שניתנה להם הזדמנות להתנגד למהלך זה. לא זו בלבד כי אם בעודם שוהים בחל”ת העובדים נדרשו לחתום על הסכם המעבר לעמותה, תוך איום מפורש לפיו עובד שלא יחתום תופסק עבודתו לאלתר, וזאת בעודם יושבים בביתם וממתינים בציפייה ודריכות לשובם לעבודה מהחל”ת.

כסעד קבוע מבקשת ההסתרות מבית הדין להורות לעירייה לנהל משא ומתן עם ההסתדרות, ולהימנע ממהלכיה להעברת העובדים לעמותה, עד למיצוי המשא ומתן בין הצדדים, ולחילופין מיצוי הליך מנגנון יישוב חילוקי דעות הקבוע בחוקת העבודה.

תגובת העירייה: המדריכים יעברו להיות עובדי עמותה תוך שמירת רציפות והמשכיות של תנאי העסקתם. העירייה ביצעה הסכם העברת זכויות, כך שהמדריכים עוברים עם כל הזכויות, ותנאי ההעסקה שלהם לא ייפגעו. עיריית רעננה מסדירה את העסקת מדריכי הספורט דרך עמותת ע.ל.ה, כפי שמקובל בכל השלטון המקומי.
הנהלת העיר, אגף הספורט ואגף משאבי אנוש מלווים את המדריכים באופן צמוד ונותנים מענה לכל שאלה ופנייה. מדריכים המועסקים בפנסיה תקציבית, מתוך כוונה שלא לפגוע בזכויותיהם, הוחלט להשאירם בהעסקה דרך הרשות.

העסקה דרך עמותה תייעל את מערך הספורט, תביא לסדר ארגון ואחידות בתנאים.

Be the first to comment

Leave a Reply