ההסתדרות פנתה בבקשה למתן סעדים ופיצוי בסך של כ-200 אלף שקל נגד טן (10) חברה לדלק

לדברי המבקשת, ראשית התנהלותה של הנהלת החברה באה לידי ביטוי בהתנהלות פוגענית שנקטה ההנהלה לגבי העובדים ששבתו במסגרת סכסוך עבודה. עוד נטען, כי במטרה להרתיע ניהלה החברה אחרי העובדים השובתים מעקב וצילום באמצעות גורמים חיצוניים, שנשכרו לשם כך

ההסתדרות פנתה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב בבקשה למתן סעדים שנועדו להביא לביטול פגיעה מצידה של טן (10) – חברה לדלק, כלפי עובדיה הפעילים בהתאגדות העובדים הראשונית בחברה, וכמו כן, לחייבה מכוח הוראות חוק הסכמים קיבוציים בתשלום פיצויים ללא הוכחת נזק בסכום של כ-200 אלף שקל.

לדברי ההסתדרות, ראשית התנהלותה של הנהלת החברה באה לידי ביטוי בשרשרת של איומים והתנהלות פוגענית שנקטה ההנהלה לגבי העובדים ששבתו במסגרת סכסוך עבודה מוכרז כדין. נטען, כי במטרה להלך אימים ולהרתיע ניהלה החברה אחרי העובדים השובתים מעקב וצילום באמצעות גורמים חיצוניים, שנשכרו לשם כך.

עוד נטען, כי כך התערבו מנהלים בכירים בחברה בשביתה במעקב גלוי משל עצמם וכך נשלחו באופן אישי מכתבי איום ומסרונים לעובדים ולפעילים אגב השביתה ובגין פעולות מותרות שבוצעו במסגרתה.

בבקשה נטען בבקשת ההסתדרות, כי משלא היה בפעולות אלו במהלך השביתה כדי לשבור את רוחם של העובדים, מיד עם סוף השביתה החל “מסע חיסול” נגד עובדים הפעילים בהתארגנות והפגיעה החמורה ביותר הייתה פיטוריו של חבר הוועד ופעיל מרכזי בהובלת ההתארגנות עודד כלפון. עוד נטען, כי נפגעה משרתה של חלי יוסף, מזכירה מרחבית של המרחבים מרכז ודרום, פעילה מרכזית בהתארגנות העובדים ומי שנטלה חלק פעיל ומרכזי בשביתה, פגיעה שהחריפה מיד עם תום השביתה, לטענת ההסתדרות, על מנת להביא אותה לידי ייאוש ועזיבה את החברה.

לדברי ההסתדרות, באמצעות עוה”ד אלעד מורג ורוני יואלי פולק, השפעת פיטוריו של כלפון על ההתארגנות היא קריטית ועל כן חשובה במיוחד פרישת הגנת בית הדין על כלפון.

בית הדין מתבקש להוציא צווים ארעיים המורים על ביטול פיטוריו של כלפון ועל החזרתו המידית לעבודה סדירה ורגילה ועל הקפאת כל שינוי שהחברה מתכוונת לנקוט בעניינה של יוסף. בנוסף, להורות לחברה להמשיך בהעסקתה של יוסף באותה מתכונת ובאותם תנאים כפי שהועסקה ערב היציאה לשביתה.

כמו כן, מתבקש בית הדין להוציא צו הצהרתי קבוע הקובע, כי פיטוריו של כלפון בשל פעילותו למען ההתארגנות הם בלתי חוקיים ובטלים וכן צו מניעה קבוע המורה למנוע כל פגיעה במעמדם או בתנאי העסקתם של כלפון ויוסף.

עוד מתבקש בית הדין להצהיר, כי החברה ניסתה במעשיה להתערב במהלך ההתארגנות ולסכלה ולפיכך הפרה את חוק ההסכמים הקיבוציים ולחייב אותה מכוח החוק בתשלום פיצויים ללא הוכחת נזק בסכום כאמור בגין כל הפרה שפורטה בבקשה שהוגשה לבית הדין או בסכום אחר, כפי שיראה לבית הדין נכון והולם בנסיבות העניין.

תגובת טן (10) – חברה לדלק לא התקבלה עד כה.

 

Be the first to comment

Leave a Reply