החברה לניהול קופות גמל של עו”ס מבקשת לממן לדירקטורים גם ביטוח תאונות אישיות

ניהול כספי פנסיה. צילום אילוסטרציה. תמונה: pixabay
ניהול כספי פנסיה. צילום אילוסטרציה. תמונה: pixabay

הנהלת החברה לניהול קופות גמל של העובדים הסוציאליים שבשליטת ההסתדרות מבקשת להעביר החלטה לפיה הדירקטורים שלה ייהנו במסגרת תפקידם גם מביטוח תאונות אישיות. זאת, בנוסף לביטוח אחריות מקצועית וביטוח אחריות נושאי משרה כמקובל. ההחלטה תובא לאישור האספה הכללית של עו”ס חברה לניהול קופות גמל, שתיערך ביום שני הבא בבית ההסתדרות בתל אביב.

מנכ”ל החברה, עו”ד תמיר סלע, מסר למערכת כי החברה מתקשרת מדי שנה בכיסויים ביטוחיים הכוללים ביטוח אחריות מקצועית, המתחייב מהוראות הדין החלות על החברה, ביטוח אחריות נושאי משרה וביטוח תאונות אישיות. לדבריו, “ביטוח התאונות האישיות מכסה סיכונים נקודתיים של תאונות אישיות רק במהלך הישיבות ובדרך אליהן ומהן – מכיוון שהדירקטורים אינם עובדים בחברה, אין להם כיסוי לסיכונים אלה כחלק מהכיסויים של מקום העבודה, ולטובתם ולטובת החברה נרכש לכך כיסוי נפרד, שעלותו מזערית” (בסדרי גודל של מאות שקלים בודדות לדירקטור). לדבריו, הדבר מתבצע בדרך זו “שנים ארוכות, וכמקובל גם בגופים דומים”.

סלע הוסיף, כי בדירקטוריון החברה חברים דירקטורים מקרב ציבור העובדים הסוציאליים ומטעם איגוד העובדים הסוציאליים, “והם תורמים מזמנם ומניסיונם ומעורבים בישיבות הדירקטוריון וועדות הדירקטוריון. כן חברים בדירקטוריון שני דירקטורים חיצוניים מנוסים, המעורים היטב בתחומי פעילות החברה”.

ברשות שוק ההון מסרו בתגובה, כי לחברות יש ביטוח אחריות מקצועית של החברה עצמה, הביטוח מכסה את החברה ובמסגרת הביטוח מכוסים גם מי שפועל מטעמה בהקשר של החברה ופעילותה בלבד.

בנוסף, יש ביטוח נושאי משרה, שמכסה את נושאי המשרה בחברה, לרבות הדירקטורים במסגרת תפקידם בחברה כנושאי משרה.

במסגרת שני הביטוחים האמורים לא מכוסה מקצועו של הדירקטור בתחום פעילותו מעבר לעבודתו כדירקטור בחברה. באופן כללי, מסרו ברשות, כי ההוראות לעניין תגמול דירקטורים קבועות בחוזר מדיניות תגמול בגופים מוסדיים ובתקנות.

גורמים מקצועיים בתחום הגמל הביעו תמיהה על דרכי הפעילות של קופת הגמל של העובדים הסוציאליים. סעיף 12 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (ביטוח)(דירקטוריון וועדותיו), במסגרת הסעיף תחת הכותרת “הגבלות על דירקטור חיצוני נאמר:” לא יקבל דירקטור חיצוני או קרובו… כל שכר, תגמול או טובת הנאה אחרת מהמבטח, למעט תגמול כדירקטור וכחבר ועדת דירקטוריון”. גורמים אלה מציינים, שגם תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) מתארות את התגמול לו זכאי דירקטור חיצוני: גמול קבוע, גמול לישיבה – שניהם תחת תקרות, הוצאות נסיעה וגמול בני”ע.

האם כך פועלות קרנות נוספות שבשליטת ההסתדרות?

דובר ההסתדרות יניב לוי סירב להיכנס לנושא ואמר כי זה עניין פנימי של הקרן.


המאמר פורסם לראשונה בפוליסה, עיתון הביטוח הפנסיה והפיננסים

 

Be the first to comment

Leave a Reply