המדינה לבית הדין: יש לפתוח את המכרזים הבין משרדיים בשירות המשפטי

המדינה הודיעה לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים כי עמדתה העקרונית היא שיש לפתוח הדדית את המכרזים הבין משרדיים בשירות המשפטי להשתתפות פרקליטים ומשפטנים בשירות המדינה. עמדה זו של המדינה הובאה במסגרת תגובתה לבקשה לסעד זמני שהגישה טלי מרקוס כנגד נציבות שירות המדינה, משרד המשפטים ופרקליטות המדינה

פטיש בימה"ש
פטיש בימה"ש

לאחר הבקשה לסעד זמני של טלי מרקוס, המדינה הודיעה לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים כי עמדתה העקרונית היא שיש לפתוח הדדית את המכרזים הבין משרדיים בשירות המשפטי להשתתפות פרקליטים ומשפטנים בשירות המדינה. המדינה מבקשת גם לפתוח את מכרזי הפקליטות להשתתפות משפטנים מכל משרדי הממשלה.

לדברי המדינה במרוצת השנים נערך שיח בינה לבין ארגון הפרקליטים ואיגוד המשפטנים וכן עם ההסתדרות על מנת שהמכרזים השונים בשירות המדינה כולל אלה הנוגעים לפרקליטים ולמשפטנים, ייפתחו הדדית. זאת באופן בו כך פרקליטים המועסקים בשירות המדינה יוכלו להשתתף גם במכרזים המיועדים למשפטנים, ומשפטנים בשירות המדינה יוכלו להשתתף במכרזים המיועדים לפרקליטים.

לדברי המדינה באמצעות עוה”ד אלון נוי, נטלי קמחי, ונועה כוכבי המצב הקיים פוגע בעובדים ובשירות הציבורי, בכך שלא מתאפשר מעבר של עובדים איכותיים בתחום המשפט בין יחידות הממשלה, ונמנעת ההפרייה ההדדית שתוביל לייעול ולשיפור המערכת בכללותה.

בעמדת המדינה כפי שהובאה לבית הדין נאמר כי על אף היתרונות המרובים המערכתיים והאינדיבידואליים התומכים בעמדתה באופן מובהק במתן אפשרות לפרקליטים/משפטנים להגיש מועמדות/להתמנות במסגרת הליך מכרזי לתפקידים בדירוג המקביל, ארגוני הפרקליטים והמשפטנים מתנגדים לשינוי הסטטוס הקיים מזה עשרות שנים וכך היה לאורך השנים. ואולם לעמדת המדינה יש לפתוח את המכרזים באופן הדדי, וכפועל יוצא יש לשנות את ההוראות הרלוונטיות בתקשי”ר ובהנחיות נציבות שירות המדינה (עריכת מכרזים בין משרדיים למשרות משפטיות) בהתאם.

משכך מציינת המדינה כי בכוונתה לפעול להביא בפני ועדת השירות שהיא הגורם המוסמך, הצעת החלטה לשינוי הכללים בתוך שישה שבועות על מנת לאפשר את פתיחת המכרזים באופן הדדי, ובמסגרת זו תקיים המדינה התייעצות עם ארגוני הפרקליטים והמשפטנים ותשלח הודעת עדכון לבית הדין.

המדינה הצהירה במהלך הדיון בבקשה לסעד זמני כי עד להשלמת הליך ההיוועצות עם ארגוני הפרקליטים והמשפטנים ועד להבאת הצעתה לשינוי הכללים בפני ועדת השירות, לא תכונס ועדת הבוחנים בעניין המכרז מושא הבקשה לצו מניעה זמני. אשר על כן קבע בית הדין כי בשלב זה אין להכריע בבקשה לגופה, וכי הוא ימתין עד להחלטת ועדת השירות בטרם יידון בבקשה לגופה, ובהתאם לחלטת העדה יחליט האם יש מקום להמשיך בבירור ההליך או שמא להורות על סילוקו.

בית הדין ביקש מהמדינה להודיע לו עד ליום 25.12.18 על החלטת ועדת הבוחנים והאם כפועל יוצא יאפשר למבקשת להתמודד במכרז.

עמדה זו של המדינה הובאה במסגרת תגובתה לבקשה לסעד זמני שהגישה טלי מרקוס כנגד נציבות שירות המדינה, משרד המשפטים, ופרקליטות המדינה. בקשתה של מרקוס המועסקת במשרד המשפטים בתפקיד סגנית בכירה א’ במחלקה האזרחית בפרקליטות המדינה למתן סעד זמני הוגשה בעקבות ההחלטה למנוע את התמודדותה במכרז בינמשרדי לתפקיד מנהל/ת היחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים.

לדבריה ההחלטה למנוע ממנה מלהתמודד במכרז נובעת מהיותה פרקליטה בפרקליטות המדינה, ומשכך היא אינה זכאית לגשת למכרזים בינמשרדיים בשירות המדינה.

Be the first to comment

Leave a Reply