המעסיקה לא ערכה פרוטוקול שימוע ותפצה את העובד

עו"ד שלומי הדר ועו"ד ג'ון גבע
עו"ד שלומי הדר ועו"ד ג'ון גבע

מאת עוה”ד ג’ון גבע ושלומי הדר 

בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב נדונה תביעתו של פלוני (“התובע”), שיוצג על ידי עו”ד ערן כהן ואסף מסדה, כנגד מעסיקתו לשעבר קווים תחבורה ציבורית בע”מ (“המעסיקה“), שיוצגה על ידי עו”ד יונתן פסי ועמיר ליבוביץ’ ואלון גלבוע. פסק הדין ניתן בדצמבר 2017, בהיעדר הצדדים מפי השופט שמואל טננבוים, סגן נשיא, ומפי נציגי הציבור יהונתן דקל ועמי שר-אל.

המעסיקה היא חברה העוסקת בתחום התחבורה הציבורית. התובע הועסק בשורות המעסיקה כנהג אוטובוס תקופה של כשנתיים וחצי עד למועד בו הוא פוטר. בטרם פוטר התובע, זימנה אותו המעסיקה לשיחת שימוע. במכתב הזימון צויין, כי המעסיקה שוקלת את פיטוריו של התובע מאחר שהממצאים המצויים בחזקתה מעידים על בעיות שונות בנוגע לחיוב נוסעים ואי הפקדת הכסף בקופת האוטובוס כנדרש. כשבועיים לאחר קיום שיחת השימוע החליטה המעסיקה לפטר את התובע ומסרה לו מכתב פיטורים. נכתב, כי בשל חשד לגניבה לכאורה ממעסיק תופסק עבודת התובע במעסיקה.

עו"ד ג'ון גבע | זוית אחרת
עו”ד ג’ון גבע | זוית אחרת

נוכח האמור פנה התובע לבית הדין האזורי לעבודה ובכתב התביעה טען, בין היתר, כי הוא התלונן לא אחת בפני המעסיקה על תקלות במכונה למכירת כרטיסים. עוד נטען, כי פיטוריו נעוצים במעשה נקמה של המעסיקה מאחר שלשיטתו המעסיקה ראתה בו כגורם מתסיס בחברה, אשר הוביל להתארגנות עובדיה ולמעשה המעסיקה “תפרה לו תיק”. התובע הוסיף, כי הליך השימוע סובל מכשלים רבים, בין היתר, מאחר שלא צורפו הנספחים למכתב הזימון, דבר שהקשה על יכולתו להתכונן לשיחה כיאות; לא הוצגו בפניו ראיות המאמתות את החשדות כנגדו; שיחת השימוע ארכה מספר דקות מבלי שניתנה לו ההזדמנות להשמיע את טענותיו כראוי. עוד נטען, כי פרוטוקול השימוע שהועבר לתובע הוא פיקטיבי ואינו משקף את שיחת השימוע כפי שנערכה בפועל. זאת ועוד, התובע עתר לפיצוי מכוח חוק איסור לשון הרע, הואיל ולשיטתו המעסיקה הוציאה דיבתו במספר הזדמנויות שונות.

המעסיקה טענה להגנתה, כי ההחלטה על סיום העסקת התובע התקבלה לאחר שהתברר לה מעל לכל ספק, כי התובע גנב ממנה סכומי כסף, והפיטורים נעשו לאחר קיומה של שיחת שימוע שנערכה כדין. לשיטת המעסיקה, אין קשר בין ההחלטה לסיים את העסקת התובע לבין טענותיו בנוגע לתקלות במכונה למכירת כרטיסים וכן בנוגע ליתר טענותיו. המעסיקה הוסיפה, כי במסגרת שיחת השימוע הוסברו לתובע החשדות המיוחסים לו והמעסיקה אפשרה לו להגיב ולמסור גרסתו. נטען, כי פרוטוקול השימוע משקף נכונה את השיחה שנערכה. המעסיקה טענה, כי היא נוהגת לשמור על פרטיות עובדיה ועל תוכן שיחות השימוע בכלל והנוגעות למעשי גנבה בפרט. על כן המעסיקה הכחישה את כל טענות התובע בעניין אי שמירה על פרטיותו.

האם התובע זכאי לפיצוי מהמעסיקה? האם הליך השימוע בוצע כדין?

בית הדין סקר את הראיות וקבע, כי למעסיקה היה יסוד סביר להניח, כי לא מדובר באירוע חד פעמי מצד התובע, אלא בהתנהלות שיטתית של גניבת כספים. משכך נקבע, כי לא נפל כל פגם בהחלטת המעסיקה לפטר את התובע, תוך ששולמו לו פיצויי פיטורים ודמי הודעה מוקדמת. עם זאת הודגש, כי המעסיקה לא הוכיחה במידת ההוכחה הנדרשת, כי אכן מדובר בעבירה של גניבה ממעסיק, בשים לב לכך שהוכחת ביצוע העבירה מטילה נטל מוגבר על הטוען לה.

בית הדין בחן את הליך השימוע שערכה המעסיקה לתובע וקבע, כי בפני התובע לא הוצגו דוחות ביקורת ועורכי הביקורת לא העידו בעצמם על הממצאים, כך שלתובע לא ניתנה הזדמנות ממשית לבחון את הטענות כנגדו. בנוסף, התמונות שהוצגו בפני התובע היו שחורות ומטושטשות ולא ניתן לקבוע שהן מחזקות את טענות המעסיקה.

כאמור, התובע טען, כי פרוטוקול השימוע היה פיקטיבי ולא שיקף את השיחה שנערכה בפועל. בית הדין קבע, כי גרסתו של התובע להיותו של פרוטוקול השימוע פיקטיבי לא הוכחה. עם זאת בית הדין סבר, כי היה על המעסיקה כבר במעמד השימוע להחתים את התובע על פרוטוקול השימוע, על מנת שלא יעלו טענות מסוג זה בשלב מאוחר יותר. בית הדין חייב את המעסיקה לשלם לתובע פיצוי בסך 10 אלפים שקל  בגין פגמים שנפלו בהליך השימוע.

בית הדין בחן בנוסף את טענת התובע בעילה של לשון הרע וקבע, כי המעסיקה ייחסה לתובע עבירה של גניבה ובטופס ההודעה לביטוח לאומי היא ציינה עניין זה, והדבר מהווה פרסום על פי חוק איסור לשון הרע. בית הדין חייב את הנתבעת לשלם לתובע בגין רכיב זה 15 אלף שקל.

בחלק החותם את פסק הדין הדגיש בית הדין, כי התובע הגיש תביעה על סך של למעלה מחצי מיליון שקל. נוכח העובדה שהתביעה נדחתה במרביתה, ראה בית הדין לנכון לחייב את התובע בהוצאות הנתבעת ושכר טרחת עורך דינה בסכום כולל של 10,000 שקל.

** ביום 30.01.2018 נפתח תיק בבית הדין הארצי לעבודה במסגרת ערעור שהוגש על פסק הדין של בית הדין האזורי לעבודה.

Be the first to comment

Leave a Reply