הנציבות בעד: המרחק בין האקטואר הראשי לחברת EY מתקצר

נציבות שירות המדינה הודיעה לוועדה למתן היתרים לפי חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) כי היא אינה מתנגדת לבקשתו של עמיר פלד לשעבר האקטואר הראשי של רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון לקיצור תקופת הצינון, כך שיוכל להתחיל לעבוד בחברת רואי החשבון EY ישראל (ארנסט אנד יאנג-קוסט פורר גבאי את קסירר) החל מחודש אוקטובר. במסגרת תפקידו בחברה עתיד פלד לנהל את מחלקת האקטואריה ולעסוק הן בתחומי הביקורת האקטוארית שהיא מבצעת אצל חברות הביטוח והן בתחומי הייעוץ של הפירמה בנושאי הביטוח והאקטואריה.

בתגובת הנציבות נאמר כי נוכח הסמכות שהיתה לפלד במסגרת תפקידו והשפעתו על חברת רואי החשבון EY ישראל, אין חולק כי עניינו של פלד נכנס לגדר סעיף 4 לחוק הצינון הבא למנוע שני סוגים של חשש פגיעה בטוהר המידות, ועל כן הוא נזקק ליתר מוועדת ההיתרים על מנת שיוכל להתחיל לעבוד בחברה.

הסוג האחד של החשש לפגיעה בטוהר המידות לדברי הנציבות הוא החשש לפיו ינצל עובד ציבור בתקופת שירותו את מעמדו וכוחו לטובת קידום ענייניו האישיים אצל הגורם שאליו הוא מבקש לעבור לאחר פרישתו, כאשר מתוקף תפקידו הציבורי הוא בעל הסמכות להחליט או להמליץ בעניינו של אותו גורם.

הסוג השני של החשש לפגיעה בטוהר המידות מתבטא בחשש מניצול קשרים אישיים לאחר הפרישה לצורך קידום ענייניו של מקום עבודתו החדש של העובד.

לדברי הנציבות בהתאם להנחיית היועץ נקודת המוצא לבחינת תקופת הצינון לעובדים בדרג בכירים ב’ היא 9 חודשים מיום הפרישה מהשירות. יחד עם זאת סבורה הנציבות כי תקופת הצינון החלה על פלד התחילה ביום שבו נעשה נתק מוחלט בינו לבין תפקידו ברשת שוק ההון ביטוח וחיסכון, וזאת עם צאתו לחופשה ביום ב-1 בדצמבר 2019 ממנה הוא לא שב לעבודתו עד למועד פרישתו מהשירות ביום ב-1 בינואר 2020.

אשר על כן סבורה הנציבות כי ניתן להיעתר לבקשתו של פלד במסגרתה הוא מבקש מהוועדה להתיר לו להתחיל בעבודתו בחברת רואי החשבון EY ישראל החל מיום ה-1 באוקטובר 2020.

לדעת הנציבות תחילת עבודתו של פלד בחברה במועד המבוקש אין בה לפגוע בטוהר המידות בשירות המדינה ובתדמיתו בעיני הציבור. בנוסף יש להתחשב בכך שהמעבר המבוקש על ידי פלד הוא לגורם “מייצג” ולא לגוף המפוקח על ידי הרשות, וכך למעשה הזכות שניתנה על ידי פלד במסגרת תפקידו ברשות ניתנה ללקוחות החברה ולא לחברה עצמה.

לדברי הנציבות נסיבות הפרישה של פלד אינן מעלות חשש לפגיעה בטוהר המידות, ובסיכום הדברים ושקלולם ולאור העובדה לפיה מועד פרישתו הפורמלית של פלד מהרשות היה ביום ה-1 בינואר, הנציבות אינה מתנגדת לבקשתו לקיצור תקופת הצינון החלה עליו.

Be the first to comment

Leave a Reply