הסכמה בין ההסתדרות הלאומית לדן בצפון: החברה תאפשר לכל עובד לבחור בארגון עובדים ללא הבעת עמדה

על פי ההסתדרות, דן בצפון מנהלת מעקב סמוי וניטור אחר חברי ועד העובדים, מתשאלת את חבריהם לעבודה, והכל למען יראו ויראו עובדי החברה כי אל להם לתמוך בהתארגנות

ציינה ועובדי פנדן - יעברו תהליך גישור
ציינה ועובדי פנדן - יעברו תהליך גישור

ההסתדרות הלאומית וחברת דן בצפון הגיעו לידי הסכמה לפיה החברה תאפשר לכל עובד לבחור באיזה ארגון עובדים להיות חבר או לא להיות חבר, בעוד היא לא תביע את עמדתה בנוגע לחברותו של עובד בהסתדרות הלאומית או בהסתדרות הכללית. החברה וההסתדרות הלאומית הבהירו כי תנאי ההסכם הקיבוצי שנחתם עם הכללית ימשיכו לחול על כל העובדים, גם על מי שיבחר להפסיק את חברותו בכללית.

ההסכמה נקבעה בדיון משפטי בין השתיים, בבית הדין לענייני עבודה בחיפה, לאחר שההסתדרות תבעה להורות על צו מניעה זמני נגד החברה ולבטל שימוע טרם פיטורים של שלושת חברי ועד הפעולה בחברה. בנוסף, ההסתדרות הלאומית ביקשה להורות לחברה להימנע מכל פעולה שיש בה כדי להשפיע או לפגוע בהליך התארגנותם של עובדיה תחת חסותה של ארגון העובדים ולחייב את החברה בתשלום פיצוי כספי בסך 1.56 מיליון שקלים בגין פגיעותיה בהתארגנות העובדים.

במסגרת נוסח הסכמת הצדדים דחתה החברה את טענת הלאומית לפיה הפריעה להתארגנות, והודיעה כי בכוונתה לפעול על פי הוראות הדין ושלא להפריע להתארגנות בחצריה. ההסתדרות הלאומית מצידה, דחתה את טענות החברה על איומים והכפשות והודיעה כי תפעל על פי הוראות הדין, ולא תפריע למהלך
התקין של העבודה.

עוד נקבע בהסכמה כי ייקבעו מועדים לשימוע לפני פיטורים לשלושת העובדים חברי ועד הפעולה (המבקשים בהליך המשפטי) שלטענת הלאומית בפנייתה לבית הדין זומנו לשימוע טרם פיטורים. באופן כללי נקבע כי “”הצדדים מודיעים כי לאחר הדיון שהתקיים הגיעו להסכמות בבית הדין, מבלי להודות בכל אחת מטענות משנהו, ויפעלו בדרך משותפת ובתום לב לצורך פתרון המחלוקות ביניהם”.

בפנייתה לבית הדין טענה ההסתדרות הלאומית כי חברת דן בצפון אינה בוחלת בשום אמצעי, היא מזמנת את חברי ועד העובדים אחד אחד לשימועים טרם פיטורים, מאשימה אותם בהאשמות שווא, מהלכת עליהם אימים, מאיימת על עובדים לבל יחתמו על הצטרפות להסתדרות הלאומית. כמו כן היא מנהלת מעקב סמוי וניטור אחר חברי ועד העובדים או אחרי עובדים הפעילים בהתארגנות, מתשאלת את חבריהם לעבודה, והכל מען יראו ויראו עובדי החברה כי אל להם לתמוך בהתארגנות.

בבקשה נטען כי הנהלת החברה זימנה לשימוע טרם פיטורים תוך שלושה שבועות מרגע היוודע דבר ההתארגנות תחת ההסתדרות הלאומית שלושה חברי ועד פעולה. עוד נטען כי מנכ”ל החברה השעה לאלתר חבר ועד ללא בירור,ו ללא מקור נורמטיבי המסמיך אותו לעשות כן, והכול לאחר ויכוח בינו ובין חבר הוועד.

לדברי ההסתדרות הלאומית המנכ”ל ויו”ר ועד העובדים הודיעו לעובדים בניגוד לדין ותוך מסירת מידע כוזב בניגוד לדין, כי עובד אשר יחתום להסתדרות הלאומית יאבד את הזכויות המוקנות לו מכוח הסכם הקיבוצי. לדברי ההסתדרות הלאומית הנהלת החברה נוקטת עמדה לטובת ארגון עובדים אחר ההסתדרות הכללית, החפצה ביקרה, בכדי למוטט את התארגנות העובדים.

עוד טענה ההסתדרות הלאומית כי קיים שיתוף פעולה הדוק למיגור התארגנות העובדים בשורותיה של ההסתדרות הלאומית בין יו”ר ועד העובדים מטעם ההסתדרות הכללית אחמד חליל ובין הנהלת החברה והעומד בראשה המנכ”ל חיים מור חיים.

לסיכום נטען בבקשה כי הנהלת החברה בוחרת להתעמר, להתנכל, ולהתייחס בצורה מחפירה ומשפילה אל חברי ועד העובדים ואל עובדים ותיקים ומוערכים שהביעו תמיכה בהתארגנות.

מדן נמסר: “מבקשת החברה להבהיר כי היא פועלת ותפעל תמיד על פי חוק לטובת עובדיה ורווחתם ותעשה כל שלאל ידה על מנת להגן עליהם. החברה מברכת ומקדמת עבודה מאורגנת, היא בעלת מסורת ותרבות כזו, ולראיה, בשנתיים החולפות חתמה על שני הסכמים קיבוציים החלים על רוב עובדיה. אין לה עניין במאבק בין הארגונים”.

 

Be the first to comment

Leave a Reply