הסכמות בין ההסתדרות לקרן היסוד: המחלוקות יתבררו בהליך גישור בפני השופטת בדימוס אורנית אגסי

עוד הוסכם: עובדים שיוחזרו מן החל"ת לפני תום תקופת 30 ימי החל"ת יפוצו בגין דמי האבטלה שיפסידו כתוצאה מהפסקת החל"ת

משרדי קרן היסוד

ההסתדרות וקרן היסודהמגבית המאוחדת לישראל הגיעו לידי הסכמה לפיה המחלוקות ביניהן תתבררנה במסגרת הליך גישור אינטנסיבי בפני השופטת בדימוס אורנית אגסי, וכי עד להחלטה אחרת של בית הדין העובדים שהוצאו לחל”ת יהיו בחל”ת. זאת בכפוף להסכמות הבאות: עובדים שיוחזרו מן החל”ת בהחלטת ההנהלה לפני תום תקופת 30 ימי החל”ת יפוצו בגין דמי האבטלה שיפסידו כתוצאה מהפסקת החל”ת ובתנאי שהיו זכאים לדמי אבטלה לו היו משלימים את תקופת 30 ימי החל”ת.

כמו כן היה ויוחלט על ידי בית הדין כי ההוצאה של העובדים לחל”ת היתה שלא כדין או בטלה, יפוצו העובדים בגין הפסד ההשתכרות המלאה שסבלו ביציאתם לחל”ת בניכוי דמי האבטלה.

עוד נקבע בהסכמה בין הצדדים כי היה ועובדים יפסידו דמי אבטלה בשל הרשמה מאוחרת בלשכת העסוקה, תעמוד סוגיית תשלום דמי האבטלה המופסדים לדיון במסגרת הליך הגישור. בית הדין נתן תוקף של החלטה להסכמת הצדדים וקבע ליום ה-17 בחודש את הדיון בבקשה הזמנית של ההסתדרות למניעת פגיעה בזכות ההתארגנות של העובדים ובזכויות יסוד שלהם.

כזכור טענה ההסתדרות בפנייתה לבית הדין כי הנהלת המגבית המאוחדת פוגעת בזכות ההתארגנות של העובדים ובזכויות יסוד שלהם, ובכלל זה הוציאה עובדים שיש להם תעסוקה אפקטיבית לחופשה לא תשלום למשך חודש ימים, מנימוקים בלתי ענייניים.

בתגובה, טענה המגבית המאוחדת כי בקשת ההסתדרות למנוע את יציאת העובדים לחל”ת מהווה התנערות חד צדדית מהסכמה מפורשת לה היתה שותפה ההסתדרות. לדברי המגבית המאוחדת הוצאת חלק מן העובדים לחל”ת הינה צעד הכרחי לאור הירידה המשמעותית בנפח העבודה של אותם העובדים.

Be the first to comment

Leave a Reply