הסתיים סכסוך העובדים בבנק פועלים: 900 עובדים ייפרשו, העובדים הקיימים יקבלו מענק של כ-210 מיליון שקל

שיעור הגידול השנתי הממוצע בשכר של העובדים הכלולים בהסכם הקיבוצי בכ-3.7% בתקופת ההסכם

בנק הפועלים
בנק הפועלים

הסתיים סכסוך העובדים בבנק הפועלים עליו הכריזה ההסתדרות ב-15 בדצמבר אשתקד.

במסגרת הסכם עליו חתמו הנהלת הבנק ונציגות ארגון העובדים הופיעו הסכמות על שינויים בשכר לשנים 2018-2022 שאושרו על ידי הדירקטוריון והנהלת הבנק פה אחד. על פי הודעה לבורסה, הבנק אישר תוכנית התייעלות חדשה של יותר מ-900 משרות על בסיס פרישה מרצון לשנים 2022-2020.

בגין התוכנית יחול גידול חד פעמי בדוחות הכספיים של הבנק לשנת 2019 בהתחייבויות האקטואריות של כ-535 מיליון שקל לפני מס (כ-352 מיליון שקל לאחר מס) שייגרע מההון העצמי.

הסכם השכר כולל: תשלום לעובדים, הכלולים בהסכם הקיבוצי, תוספת שכר שקלית קבועה שתשולם בכמה פעימות בשלוש השנים הקרובות וחלקה מותנית בביצועיו העסקיים של הבנק. 

שיעור הגידול השנתי הממוצע בשכר של העובדים הכלולים בהסכם הקיבוצי בכ-3.7% בתקופת ההסכם העובדים יקבלו מענק חד פעמי בעלות כוללת של כ-210 מיליון שקל. בנוסף, תוכנית להענקת יחידות פנטום לעובדים שהיתה נהוגה בבנק, תומר לתשלום תוספת לעובדים הזכאים בעלות דומה.  

כחלק מהיערכות הבנק לשינויים המתרחשים בעולם הבנקאות, הוסכם על המשך במדיניות לקליטת עובדים בחוזה אישי בעלי הכשרה ספציפית בפרט בתחומי הטכנולוגיה והחדשנות הדרושים לבנק וכן על השקת תוכנית להכשרת עובדים קיימים למקצועות העתיד.

 להערכת הבנק, להסכם השלכות פיננסיות: בגין המענק החד פעמי תירשם הוצאה בסך של כ-210 מיליון שקל לפני מס בדוחות הכספיים לשנת 2019. יחול גידול חד פעמי בהתחייבויותיו האקטואריות של הבנק בסך של 80 מיליון שקל שייגרע מההון העצמי ב-2019. יחול גידול הדרגתי בהוצאות השכר שיסתכם בממוצע בכ-60 מיליון שקל בשנתיים הקרובות. הכניסה לתוקף של ההסכם הקיבוצי מותנית באישור מועצת העובדים.

Be the first to comment

Leave a Reply