העובדת פוטרה במהלך הריון – האם היא זכאית לפיצוי?

לטענת התובעת היא פוטרה בניגוד לחוק עבודת נשים ולחוק שוויון הזדמנויות בעבודה. לדבריה, לא נמסרה לה הודעה מוקדמת כדין. הנתבע טען להגנתו, כי במועד הפיטורים הוא לא ידע שהתובעת הרה. עוד טען, כי העסיק פחות משישה עובדים ולפיכך לא חל עליו חוק שוויון הזדמנויות בעבודה

עו"ד ג'ון גבע
מאת עו"ד ג'ון גבע

בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב נדונה תביעתה של יוליה סלחוב (“התובעת”), שיוצגה על יד עו”ד מקס שקולניקוב, נגד מעסיקה ארטור איזגילוב (“הנתבע”), שיוצג על ידי עו”ד איריס אלמוג. פסק הדין ניתן בינואר 2017, בהעדר הצדדים, מפי השופט אורן שגב ומפי נציגת ציבור המעסיקים שרה חורש.

הנתבע היה בעלים ומנהל של שלוש חנויות פרחים. התובעת עבדה בשורות הנתבע באחת מהחנויות (“החנות”) החל מ-2 בדצמבר 2012 ועד ל-24 ליוני 2013. התובעת טענה, כי במהלך פברואר 2013 היא נכנסה להריון. חודשיים לאחר מכן הודיעה התובעת לנתבע אודות הריונה. התובעת הוסיפה, כי בתחילת יולי 2013 היא קיבלה מכתב פיטורים מהנתבע. מכתב הפיטורים נשא את התאריך – 12 ביוני 2013, כאשר נכתב בו, כי החל מ-24 ביוני 2013 עבודתה בחנות תיפסק.

התובעת טענה, כי במועד הפיטורים, החזיק הנתבע שתי חנויות נוספות והחנות בה היא עבדה נמכרה כעסק חי. לאור העובדה, כי הנתבע ידע, שהתובעת בהריון ומשעבדה בשורותיו למעלה משישה חודשים, הרי שהיה עליו לשמור על זכויותיה על פי חוק. בהקשר זה נטען, כי התובעת פוטרה בשל הריונה ובניגוד לחוק עבודת נשים ולחוק שוויון הזדמנויות בעבודה. עוד נטען, כי הנתבע לא מסר לתובעת הודעה מוקדמת כדין. לפיכך, עתרה התובעת לבית הדין, שיורה לנתבע לפצות אותה.

הנתבע טען להגנתו, כי במועד הפיטורים הוא לא ידע, שהתובעת הרה ולכן היא לא פוטרה עקב כך. כמו כן, התובעת לא עבדה בפועל במשך שישה חודשים ולכן חוק עבודת נשים לא חל במקרה דנן. זאת ועוד נטען, כי הנתבע העסיק פחות משישה עובדים ולפיכך לא חל חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. בנוסף נטען, כי פיטורי התובעת נבעו מסגירת החנות שבה היא עבדה. לאור הדברים הללו ביקש הנתבע לדחות את התביעה.

האם התובעת פוטרה בניגוד לחוק עבודת נשים ובניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה ובשל כך היא זכאית לפיצוי כספי?

בית הדין ציין תחילה את סעיף 9(א) לחוק עבודת נשים. לפי סעיף זה, מעסיק לא יפטר עובדת שהיא בהיריון וטרם יצאה לתקופת לידה והורות, אלא רק לאחר קבלת היתר משר העבודה והרווחה. ככל שהשר יסבור, כי הפיטורים קשורים להריון, לא יינתן היתר כאמור. סעיף זה אינו חל על עובדת שעבדה פחות משישה חודשים אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה. עוד צוין, כי במקרה דנן התובעת לא עבדה תקופה רצופה, כאשר במועדים מסוימים לא התקיימו יחסי עובד מעסיק. שקלול הנתונים מוביל לכך שהתובעת עבדה ברציפות אצל הנתבע החל מ-5 בפברואר 2013 ועד ל-24 ביוני 2013, דהיינו ארבעה חודשים ושלושה שבועות. לפיכך, התובעת לא עבדה בפועל בשורות הנתבע תקופה של שישה חודשים רצופים ולכן חוק עבודת נשים אינו חל עליה. בית הדין הוסיף, כי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה חל כאשר מועסקים במקום העבודה, שישה עובדים לפחות. במקרה דנן, הנתבע העסיק בחנויות שלו שלוש עובדות בסך הכל ולכן גם חוק זה אינו חל.

בית הדין הבהיר, כי על יחסי עבודה חלה חובת תום הלב. בשל כך, אף אם שני החוקים הנזכרים אינם חלים, אין לפטר אישה מחמת הריונה ויש לבדוק, האם במועד הפיטורים הנתבע ידע, שהתובעת הרה והאם היא פוטרה מהטעם הזה. בית הדין ציין, כי אין כל מחלוקת על כך שהנתבע מכר את החנות. כמו כן, בהתאם לגרסת הנתבע, שלא נסתרה, סגירת החנות נבעה מקשיים כלכליים. עוד צוין, כי התובעת הודתה בעצמה בעדותה, שהתובע ניסה למכור את החנות עוד מאפריל 2013. עובדה זו משמיטה את טענת התובעת לפיה, היא פוטרה עקב הריונה. בית הדין קבע, כי התובעת אינה זכאית לפיצוי לאור חוק עבודת נשים וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

בהתייחס לטענה לפיה, התובעת לא קיבלה הודעה מוקדמת כדין נקבע, כי הצדק מצוי עם התובעת. בית הדין ציין, כי לא הוכח שהתובעת קיבלה הודעה מוקדמת של שבועיים כנדרש. הנימוק להחלטה זו מתבסס על יום מכירת החנות. בית הדין הדגיש, כי החשבונית בדבר מכירת החנות נשאה את התאריך – 24 ביוני 2013, שהוא גם מועד תום יחסי העבודה לפי מכתב הפיטורים שהוצא ב-12 ביוני 2013. בהקשר זה נקבע, כי לא נמצא הסבר כיצד ידע הנתבע, שבועיים מראש, כי העסק יימכר בדיוק ב-24 ביוני 2013. לפיכך, יותר סביר, כי במועד שבו התבצעה מכירת החנות בפועל, דהיינו ב-24 ביוני 2013, הנתבע הודיע לתובעת על הפסקת עבודתה.

לסיכום האמור, בית הדין קבע, כי התובעת לא פוטרה בשל הריונה אלא בשל המצב הכלכלי של הנתבע והתובעת הייתה ערה לכך ולכן תביעתה בעניין זה נדחתה. עם זאת, התובעת לא קיבלה הודעה מוקדמת כדין ונפסק, כי הנתבע ישלם לה בגין כך.

עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם הוגש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה.

Be the first to comment

Leave a Reply