העובד פוטר לאחר יום עבודה אחד ודרש לקבל דמי הודעה מוקדמת / מאת עוה”ד ג’ון גבע ושלומי הדר

עו"ד שלומי הדר ועו"ד ג'ון גבע
עו"ד שלומי הדר ועו"ד ג'ון גבע

בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב נדונה תביעתו של פלוני (“התובע”), (שם בא כוחו לא צויין בפסק הדין), כנגד חברת אקספלייס בע”מ (“הנתבעת”), שיוצגה על ידי עו”ד צביקה שטוירמן. פסק הדין ניתן בדצמבר 2017, בהיעדר הצדדים מפי, השופטת חנה טרכטינגוט ומפי נציגי הציבור משה כהנא ומנחם אקרמן.

באחד הימים פרסמה הנתבעת מודעת דרושים, במסגרתה נכתב, כי הנתבעת מחפשת מומחה בתחום ה-java להמשך פיתוח שוטף שלה. במודעה צויין, כי על המומחה להיות בעל ניסיון בטכנולוגיות שונות תוך ציון שמן. כמו כן, הנתבעת הציבה רף של 6-5 שנות ניסיון. התובע השיב למודעת הדרושים והוא הגדיר את עצמו כ – java technologies software developer. בנוסף, התובע ציין, כי הוא סטודנט, אשר עבד תקופה מסויימת בחברה אחרת תוך פירוט התפקיד שביצע.

עו"ד ג'ון גבע | זוית אחרת
עו”ד ג’ון גבע | זוית אחרת

הנתבעת החליטה לשלוח לתובע משימת עבודה ביתית, כחלק מתהליך המיון שלו לתפקיד הדרוש. התובע הגיש את המשימה לנתבעת וזו הופתעה מאיכות הפתרון ביחס למועמדים מקבילים לתפקיד. הנתבעת זימנה את התובע לשני ראיונות ובסיומם הוחלט לקבל את התובע לתפקיד.

התובע התייצב לעבודה וחתם על הסכם העסקה עם הנתבעת. בהסכם העסקה נקבע, בין השאר, כי “כל צד רשאי להביא הסכם זה לידי סיום, בכל עת ומסיבה כל שהיא, על ידי מתן הודעה מוקדמת בכתב ומראש לצד השני (להלן: “הודעה מוקדמת”) של 30 יום”. בהמשך ההסכם נקבע, כי “במקרה של הפסקת עבודה בגין ביצוע מעשה גניבה, הונאה או כל מעשה השולל על פי דין תשלום פיצויי פיטורין, תהיה החברה רשאית להפסיק את עבודתו של עובד בלי הודעה מוקדמת וללא פיצויי פיטורין”.

עוד ביום הראשון לעבודתו של התובע ולאחר החתימה על הסכם העסקה, התבקש התובע לבצע משימה. התובע התקשה בביצוע המשימה ולטענתו פנה לממונה עליו והבהיר לו, כי אין לו היכרות מוקדמת עם התחומים הנכללים במשימה. בשלב מאוחר יותר יצא התובע לארוחת צהריים עם הממונה עליו ועם עובדת נוספת בנתבעת. הצדדים חלוקים האם במהלך ארוחת הצהריים הודה התובע, כי אביו, שהינו מפתח בתחום ה-java סייע לו בהכנת המשימה הביתית שנשלחה לתובע בשלב המיון לתפקיד. בסוף אותו יום הודיעה הנתבעת לתובע, כי הוא מפוטר מיידית.

יום לאחר פיטורי התובע שלחה לו הנתבעת מכתב, לפיו היא מודיעה לו על ביטול הסכם העסקה, מאחר שלטענתה הוצג לה מצג שונה ביחס ליכולותיו של התובע ולו היא הייתה יודעת את כל המידע מראש היא לא הייתה מקבלת אותו לתפקיד. הנתבעת שילמה לתובע שכר עבודה בגין יום עבודה אחד.

התובע הגיש תביעה לבית הדין האזורי לעבודה, במסגרתה הוא עתר לתשלום הודעה מוקדמת של 30 ימים, דמי נסיעות, פיצוי בגין אי עריכת שימוע כדין ועוד. לטענת התובע, הנתבעת הכשילה אותו כבר ביום הראשון לעבודה, הואיל והמשימה שהוטלה עליו כללה ידע בתחום ספציפי שלא קשור לידע ולניסיון שלו. עוד נטען, כי במודעת הדרושים נכתב, שהתפקיד דורש ניסיון תעסוקתי של 6-5 שנים, והנתבעת החליטה להעסיק את התובע חרף העובדה שהיה סטודנט, ללא הניסיון הדרוש ועל כן היה ידוע לה שהוא לא עונה להגדרת מומחה בעל ניסיון מוכח.

הנתבעת טענה להגנתה, כי התובע הטעה אותה בנוגע לכישוריו המקצועיים ומדובר למעשה בהונאה משמעותית. נטען, כי לו הנתבעת הייתה יודעת, שהתובע אינו בעל הידע המקצועי הנדרש, הוא לא היה מתקבל לעבודה.

האם התובע זכאי לדמי הודעה מוקדמת בגין נסיבות פיטוריו?

בית הדין ציין תחילה, כי תקופת עבודתו הראשונה של כל עובד היא בבחינת תקופת ניסיון או תקופת מבחן לשני הצדדים, וזאת אף אם תקופה זו לא הוגדרה כך בהסכם העבודה. במהלכה של תקופה זו נבחנים כישוריו של העובד והתאמתו לתפקיד. גם במקרה דנן, התובע היה תחת תקופת הניסיון. נקבע, כי החלטת הנתבעת בתום היום הראשון לפטר את התובע, מאחר שהוא נמצא לא מתאים לתפקיד, התקבלה בתום לב ומשיקולים עניינים.

עם זאת נקבע, כי הנתבעת לא הוכיחה, שעומדת לה הזכות לבטל את ההסכם בטענה של הונאה השוללת פיצויי פיטורים, הואיל והפער הנטען בין כישוריו של התובע לבין דרישות התפקיד אינו עולה כדי הונאה. בית הדין הוסיף, כי התובע ממילא לא עמד בדרישות הסף שהציבה הנתבעת לתפקיד, מאחר שבמודעת הדרושים נכתב, כי נדרש ניסיון של 6-5 שנים, ומקורות חייו של התובע עלה במפורש, כי הוא סטודנט בעל ניסיון תעסוקתי של שנה אחת בלבד.

לשיטת בית הדין “לנתבעת היו כל הכלים לבחון את רמת ידיעותיו וכישוריו של התובע בהתייחס לעובדה כי מדובר בסטודנט. העובדה שבחרה משימת הערכה הבוחנת תחום ספציפי ולא רחב יותר, והעובדה כי קיים פער בין דרישותיה ליכולות התובע אינה מעמידה את התובע כמי שהונה את הנתבעת”. עוד צויין, כי הנתבעת לא הוכיחה שהתובע הודה בקבלת סיוע מאביו שנוגע למשימה הביתית אותה הוא נדרש לבצע.

לאור כל האמור לעיל התביעה התקבלה בחלקה ונפסק, כי הנתבעת תשלם לתובע דמי הודעה מוקדמת, בניכוי אשם תורם של התובע.

** עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם הוגש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה.

Be the first to comment

Leave a Reply