העובד פוטר לאחר כחצי שנה – האם הוא זכאי לכספים מקרנות הפנסיה וההשתלמות?

התובע טען, כי לא שולמו לו התנאים כפי שהובטח לו בהסכם העסקה, כגון כספים שהופרשו לקרן השתלמות ופיצויי פיטורים. לטענת הנתבעת, התובע עבד תקופה קצרה בשורותיה, בה היה מעורב במקרים של מעילה באמון

עו"ד ג'ון גבע
מאת עו"ד ג'ון גבע

בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב נדונה תביעתו של יבגני מיזנשטיין (“התובע”), שלא היה מיוצג בהליך, נגד מעסיקתו סופרקום בע”מ (“הנתבעת”), שיוצגה על ידי עורכי הדין יואב קורמן ואורן רון. פסק הדין ניתן בינואר 2017, בהעדר הצדדים, מפי השופטת ד”ר אריאלה גילצר כץ ומפי נציגי הציבור, חנה קפלניקוב וערן בסטר.

התובע החל לעבוד בשורות הנתבעת כמתכנת החל מ-20 בינואר 2013. בין התובע לבין הנתבעת נחתם הסכם העסקה (“ההסכם”). לאחר כחודשיים מאז שהחל התובע לעבוד אצל הנתבעת, מסרה לו האחרונה מכתב שכותרתו “שעות יציאה מוקדמות” (“המכתב”). במכתב זה התרתה הנתבעת בתובע, כי עליו ליישם את הנהלים שלה ולהשלים את שעות העבודה שהחסיר. ב-9 ביולי 2013 זימנה הנתבעת את התובע לשיחת שימוע לפני הפסקת עבודתו. יומיים לאחר מכן, נערכה לתובע שיחת שימוע עם מנכ”ל הנתבעת ובו ביום ניתן לתובע מכתב פיטורים.

התובע טען, כי לא שולמו לו התנאים כפי שהובטח לו בהסכם, כגון כספים שהופרשו לקרן השתלמות ופיצויי פיטורים. בתוך כך נטען, כי אף על פי שהנתבעת ניכתה סכומים ממשכורתו של התובע לטובת קרן השתלמות, הם לא הועברו ליעדם כדין. זאת ועוד, גם הסכומים שהתחייבה הנתבעת להעביר לקרן השתלמות לטובת התובע לא הועברו. כמו כן נטען, כי בהסכם התחייבה הנתבעת לשלם לתובע פיצויי פיטורים בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים (“החוק”), אולם הנתבעת לא פעלה כאמור. בשל כך, התובע עתר לבין הדין וביקש לקבל את הכספים המגיעים לו לטענתו.

הנתבעת טענה מנגד, כי התובע עבד תקופה קצרה בשורותיה, בה היה מעורב במקרים חמורים של מעילה באמון, לרבות גניבה ממנה. עוד נטען, כי התובע זומן לשיחת שימוע הואיל והוא יצא מהעבודה בשעות מוקדמות, ללא שקיבל אישור לכך ובניגוד מוחלט להסכם. הנתבעת הציגה בפני בית הדין את המכתב ששלחה לתובע כהתראה בגין כך. יתירה מזאת נטען, כי התובע עשה שימוש בכרטיס המיועד למימון ארוחות צהריים במהלך יום העבודה, לצרכיו הפרטיים, כאשר הוא דיווח, כי הוא מצוי בחופשת מחלה. לפיכך, לאחר שנערכה לתובע שיחת שימוע עם מנכ”ל הנתבעת, הוחלט לפטרו. הנתבעת הוסיפה, כי התובע עבד פחות משישה חודשים ולכן אינו זכאי לפיצויי פיטורים. זאת ועוד, על פי ההסכם, לנתבעת יש זכות לשלול מהתובע את פיצויי הפיטורים ואת הכספים מקרן ההשתלמות, בשל הנסיבות החמורות שבגינן הוא פוטר. בכל מקרה נטען, כי ההסכם אינו כולל את סעיף 14 לחוק וחלקו של העובד בקרן ההשתלמות לא הועברו לקרן מחמת טעות.

האם בנסיבות המקרה דנן זכאי התובע לפיצויי פיטורים ולכספים שיועדו לקרן ההשתלמות?

בית הדין דן תחילה במחלוקת שבין התובע לנתבעת לגבי תחולתו של סעיף 14 לחוק. לשם כך, בית הדין עיין בהסכם וקבע, כי הצדדים הסכימו, שבמצב בו התובע היה מפוטר מכל סיבה שהיא לאחר שישה חודשי עבודה, או שהיה מתפטר, הוא היה זכאי לכספים שהופקדו בקופת הפיצויים. בהסכם נקבע בנוסף, כי אם התובע יפר את חובת האמונים שלו כלפי הנתבעת, היא תהא רשאית לשלול ממנו את הכספים הללו. בית הדין ציין, כי על פי החוק ניתן לשלול כספים אלו מעובד רק כאשר הוא עבר עבירת משמעת חמורה, להבדיל מכל עבירה שהיא.

בשלב זה בית הדין בחן האם התובע ביצע עבירת משמעת חמורה. בית הדין התייחס לטענת הנתבעת לפיה, התובע היה יוצא בשעות מוקדמות מהעבודה ולמעשה פעל בניגוד לנהלים שלה. הנתבעת פעלה כדין עת היא שלחה לתובע את המכתב והתרתה בו לחדול מהפרות הנהלים. למרות זאת, הנתבעת לא הוכיחה, כי התובע המשיך לפעול בניגוד לנהלים. לפיכך נקבע, כי התובע חדל ממעשיו לאחר שקיבל את המכתב, ולכן אין מדובר בהפרת משמעת חמורה.

בית הדין התייחס גם לטענת הנתבעת לפיה, התובע עשה שימוש בכרטיס למימון ארוחות הצהריים לצרכיו הפרטיים. בהקשר זה נקבע, כי אכן מדובר במעשה חמור של התובע, שהזמין עם הכרטיס ארוחות לביתו על חשבון הנתבעת. עם זאת, הנתבעת לא הזהירה את התובע ולא אסרה עליו לפעול כאמור. הנתבעת גילתה את מעשיו של התובע והייתה לה הזכות לפטר אותו. בהתאם להלכה בפסיקה צוין, כי: “פיטוריו של התובע היה עונש קשה כשלעצמו לתובע ואין מקום כי בנוסף ישללו ממנו פיצויי פיטורים”. מסקנה זו נכונה גם בכל הנוגע לקרן ההשתלמות. לבסוף צוין, כי הנתבעת לא העבירה את כספי העובד לקרן ההשתלמות ובכך הלינה את הכספים הללו, ללא הצדקה ובניגוד לחוק.

בית הדין קיבל את התביעה במלואה והורה לנתבעת לשלם לתובע פיצוי בגין אי הפרשות כספים לפיצויי פיטורים ופיצוי בגין אי הפרשות כספים לקרן השתלמות.

עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם הוגש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה.

תגובת סופרקום לבקשת פוליסה: “הנושא נמצא בהליך משפטי”.

Be the first to comment

Leave a Reply