הענף תופס תאוצה: עלייה בהיקף הגיוסים לקופות גמל להשקעה

שיעור החשיפה למניות מסתכם בממוצע בכ-42% כאשר שיעור החשיפה הישירה הוא כ-29%. סיכום ביניים

ניהול קופה גמל להשקעה
ניהול קופה גמל להשקעה

בחודש דצמבר 2016 החל יישום מהלך של רשות שוק ההון להקמה וניהול קופות גמל להשקעה.

במסגרת תיקון 15 לחוק קופות גמל, שהתקבל ב-30 במאי 2016, ניתן היה לחברות לניהול קופות גמל להתחיל ולנהל קופות גמל להשקעה.

קופת גמל להשקעה מאפשרת לכל אדם, ללא קשר לעיסוקו שכיר או עצמאי, לפתוח חשבון בקופת גמל להשקעה ולהפקיד בחשבונו כספים. אדם בגיר יכול אף לפתוח חשבון בקופת גמל להשקעה על שם קטין ולהפקיד לזכותו כספים.

הגמישות בביצוע ההפקדות גדולה מאוד. ההפקדות בקופה יכולות להיות חד פעמיות, באמצעות הוראת קבע חודשית, ניתן לשנות את סכומי ההפקדה ואת תדירות ביצוע ההפקדות, אך תחת מגבלה אחת. סכום ההפקדה המקסימלי בקופת גמל להשקעה על שם אדם אחד הוא 70 אלף בשנה. הכספים בקופת גמל להשקעה נזילים, משמע ניתנים למשיכה בכל נקודת זמן על פי שיקוליו וצרכיו של החוסך, בכפוף לתשלום מס רווחי הון בשיעור של 25% מן הרווח הריאלי.

הכספים המופקדים בקופות גמל להשקעה מושקעים במגוון אפיקי השקעה ולכל חוסך אפשרות לחסוך במסלול השקעות מבין מספר מסלולים המנוהלים בקופת הגמל, כאשר כל מסלול השקעות משקף רמת סיכון. ניתן להפקיד למסלול השקעות אחד, לשנות את מסלול ההשקעות להפקדה, להעביר כספים בין מסלולי ההשקעה בקופה והכול ללא כל עלות.

ההפקדות בקופת גמל להשקעה לא מזכות את המפקיד בהטבות מס, אבל אם החוסך יותיר את הכספים עד גיל הפרישה ואז ימשוך אותם בדרך של קצבה יקבל פטור מתשלום מס רווחי הון והקצבה החודשית שיקבל תהיה פטורה ממס.

בתום המחצית הראשונה של 2018 נצברו בקופות גמל להשקעה כ-5.5 מיליארד שקל, לאחר שב-2017 הייתה בקופות מסוג זה צבירה חיובית (עודף הפקדות על משיכות) בהיקף של כמעט 3 מיליארד שקל ובמחצית השנה הראשונה של 2018 הייתה צבירה חיובית של כ-1.9 מיליארד שקל.

מרבית הכספים בקופות גמל להשקעה מושקעים בנכסים סחירים (כ-97%), מתוכם בישראל (כ-80%), כאשר שיעור החשיפה למניות מסתכם בממוצע בכ-42%. שיעור החשיפה הישירה למניות כ-29%, שיעור ההשקעה באגרות חוב ממשלתיות כ-40% ובאגרות חוב קונצרניות יותר מ-16%.

 

דירוג קופות הגמל להשקעה:

___

הכותב הוא יו”ר אינטרגמל, יועץ ומרצה בתחום החיסכון הפנסיוני

Be the first to comment

Leave a Reply