הרגולטור בביקורת על המוסדיים: פעלו לכאורה בניגוד להוראות, כאשר מועמדים לנושאי משרה ביצעו פעולות שמתפרשות כניהול

רשות שוק ההון: בעקבות מידע שהגיע לידי הרשות, נראה כי במספר מקרים נהגו גופים מוסדיים שלא בהתאם להוראות חוק אישור מינוי נושאי משרה, כאשר בוצעו על ידי המועמדים לכהונה פעולות שעלולות לעלות לכדי ניהול בפועל טרם קבלת האישור

מטיוטת “עמדת הממונה – פעולות נושא משרה טרם קבלת אישור הממונה” עולה כי במספר מקרים נהגו גופים מוסדיים, לכאורה, שלא בהתאם להוראות חוק אישור מינוי נושאי משרה. על פי הטיוטה שפורסמה אתמול (ב’) במקרים המוזכרים בוצעו המועמדים לכהונה פעולות אשר עלולות לעלות לעמדת הרשות לכדי ניהול בפועל, וזאת טרם המועד הקובע. על רקע ממצאים אלו פורסמה הטיוטה “עמדת ממונה – פעולות נושא משרה טרם קבלת אישור הממונה” של הרשות שאמורה להסיר כל אי בהירות באשר לפעולות בעייתיות של בכירים טריים ולהביא להפסקתן.

על פי החוזר, יימנע מועמד לכהונה כנושא משרה בגוף מוסדי מלבצע כל פעולה אשר נכללת תחת הגדרות התפקיד והסמכויות של המשרה אליה יועד.  המועמד לא יבצע את הפעולות הבאות, במסגרת התפקיד אליו יועד על-ידי החברה, ללא אישור הממונה: מתן הוראות לעובדי הגוף המוסדי. חתימה על מסמכים במסגרת סמכויותיו בתפקיד המיועד, לרבות כמורשה חתימה. קבלת החלטות ניהוליות בגוף המוסדי, ובכלל זה השתתפות בהליכי קבלת החלטות (לרבות בדירקטוריון), השתתפות בפורומים ניהוליים או מקצועיים או ניהול ישיבות הנהלה. בניית תכנית עבודה או תכנית אסטרטגית. גיוס כוח אדם בפועל, לרבות ביצוע שינוי ארגוני או שינויים במצבת כוח האדם. ייצוג החברה כלפי חוץ, ובכלל זה השתתפות מטעם הגוף המוסדי בכנסים, פורומים פומביים או תהליכים רגולטוריים. הצגה כמי שמכהן בתפקיד המיועד. חשיפה לנתונים מסחריים סודיים של הגוף המוסדי, פרט לנתונים הנחוצים לצורך החפיפה עם תפקידו המיועד.

הרשות מסבירה כי המועמד לכהונה כנושא משרה רשאי לבצע פעולות הנדרשות לשם הכנה לתפקידו כנושא משרה בגוף המוסדי. הפעולות המוזכרות הן: ביצוע תפקידו הקודם בגוף המוסדי, ככל שרלוונטי. השתתפות בהליכי איתור למשרה המיועדת, לרבות עריכת שיחות בדבר החזון האסטרטגי לגוף המוסדי ותוכנית עבודה במסגרת תפקידו המיועד, אך למעט קבלת החלטות ניהוליות בפועל. עריכת חפיפה עם האדם אותו הוא מיועד להחליף, ובכלל זה עריכת פגישות, שיחות, התכתבויות וכיוצא באלה שתכליתן לימוד המשרה. עריכת פגישות היכרות עם נושאי משרה אחרים בגוף, אשר לא תכלולנה קבלת החלטות ניהוליות בפועל. קבלת חומרי קריאה או נתונים לצורך העמקת ההיכרות עם התפקיד המיועד ועם הגוף המוסדי.

בהוראות הדין החלות על גופים מוסדיים נקבעו מנגנוני בקרה ופיקוח שנועדו להבטיח את ניהולם התקין של גופים מוסדיים וקיום התחייבויותיהם למבוטחים ולעמיתים. בפרט, חברת ביטוח חשופה לספקטרום רחב של סיכונים, אשר מחייבים, בין היתר, את הצורך להבטיח מומחיות, כשירות ואי תלות של נושאי משרה בחברה. החוזר של הרשות מנסה לקבוע מהי ההתנהלות הראויה של גוף מוסדי ונושא משרה מיועד בו, במקרים בהם טרם התקבל אישור הממונה על שוק ההון או שטרם חלפו 60 יום מהגשת בקשת אישור למינויו על ידי המוסדי.

הממונה מוסמך לאשר את מינויו של מועמד לכהונה כנושא משרה במבטח, לאחר שהביא בחשבון את התאמתו של המועמד לתפקיד המוצע. כמו כן, הוסמך הממונה לקבוע עד שבעה בעלי תפקיד נוספים בגוף המוסדי ששייך לענף הגמל.

Be the first to comment

Leave a Reply