הרשות לשוק ההון נלחמת בניגוד אינטרסים בקרב דירקטוריונים

דורית סלינגר, הממונה על שוק ההון הביטוח והחיסכון
דורית סלינגר, הממונה על שוק ההון הביטוח והחיסכון

 

“על הדירקטוריון להיות מקצועי, עצמאי ובלתי תלוי, כדי שיוכל לבצע את תפקידיו באופן נאות, ולקיים דיונים אפקטיביים, עמוקים וממצים בנושאים שעל סדר היום”. כך מסבירה רשות שוק ההון את טיוטת החוזר שפורסמה בנוגע לדירקטוריון גוף מוסדי. להשקפת הרשות, על הדירקטורים להיות בעלי רקע מקצועי מגוון התואם את תחומי הפעילות של הגוף המוסדי ואת יעדיו העסקיים, ועל הדירקטורים הבלתי תלויים להיות נטולי זיקה לגורמים הקשורים לגוף המוסדי ובפרט לבעלי השליטה.

על פי הטיוטה, הרשות החליטה לאסור מינוי בעל שליטה לתפקיד יו”ר דירקטוריון. בנוסף, לא יכהן דירקטור אשר הוא או קרוב משפחתו נחשב כנושא משרה בחברה האם. גם דירקטור חיצוני חייב להיות ללא זיקה לבעל השליטה. כל זאת כדי למנוע דירקטורים בעלי ניגוד אינטרסים אשר משפחתם נמנית עם חברת האחזקות ששולטת בחברת הביטוח.

השינויים במבנה ואופי המינויים של דירקטורים נעשים על רקע בדיקת פעילות חברות הביטוח על ידי הממונה על הביטוח שנעשתה בשנים האחרונות. הבדיקה העלתה מספר ממצאים שלא היו לרוחה של הרשות והצביעו להשקפתה על ליקוי במקצועיות, הידע והניטרליות של הדירקטוריון. כמו כן, בענף נטען כי המפקחת מבקשת להפחית את הכוח שיש לחברת האחזקות, אשר אינן נמצאות תחת שליטת הרשות, בדירקטוריון.

באופן כללי יותר, קבעה הרשות כי מספר החברים בדירקטוריון גוף מוסדי לא יעלה על עשרה, אלא אם דירקטוריון הגוף המוסדי קבע כי הדבר נדרש לצורך תפקודו התקין והתקבל לכך אישור הממונה. משך הכהונה של דירקטור יוגבל לתשע שנים.

הרכב הדירקטוריון: לפחות שליש מחברי הדירקטוריון יהיו דירקטורים בלתי תלויים. אם בעל שליטה או קרובו מכהנים כבעל תפקיד מרכזי בגוף המוסדי, לפחות מחצית מחברי הדירקטוריון יהיו דירקטורים בלתי תלויים. בגוף מוסדי בעל היקף פעילות נמוך, מספרם של הדירקטורים הבלתי תלויים לא יפחת מרבע מחברי הדירקטוריון.

מומחיות הדירקטוריון: לפחות שליש מחברי דירקטוריון חברת ביטוח או חברה מנהלת של קרן פנסיה ולפחות מחצית מהדירקטורים הבלתי תלויים בהן, יהיו בעלי ניסיון בביטוח או בפנסיה. לפחות מחצית מהדירקטורים הבלתי תלויים יהיו בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית. בחברת ביטוח, לפחות אחד מהם יהיה בעל ידע וניסיון של שלוש שנים לפחות בעריכה או ניתוח דוחות כספיים של חברת ביטוח. לפחות אחד מהדירקטורים יהיה בעל מומחיות בניהול סיכונים ואחד מומחה סייבר. בנוסף רוב הדירקטורים צריכים להציג זיקה לישראל (מקום מושבם בישראל).

עוד נקבע כי לא יכהנו יותר משליש מהדירקטורים בגוף מוסדי, כדירקטורים בגוף מוסדי אחר הנשלט בידי אותו בעל שליטה. כמו כן, לא יכהנו יותר משני דירקטורים בגוף המוסדי כדירקטורים בגוף פיננסי אחר.

Be the first to comment

Leave a Reply