יום הולדת שנה לקופות גמל להשקעה / מאת איציק אסטרייכר

חלפה שנה מאז הושקו לראשונה קופות גמל להשקעה. במסגרת תיקון מספר 15, אשר בוצע בחוק קופות גמל ב-30 במאי 2016. מה מצב השוק שנה אחרי?

איציק אסטרייכר
איציק אסטרייכר

חלפה שנה מאז הושקו לראשונה קופות גמל להשקעה. במסגרת תיקון מספר 15, אשר בוצע בחוק קופות גמל ב-30 במאי 2016, יזם משרד האוצר את הקמתן של קופות גמל להשקעה, מכשיר חיסכון חדש אשר מאפשר לציבור לחזור ולהפקיד בקופת גמל כפי שנהג לעשות לאורך שנים רבות, עד אשר באמצע העשור הקודם, בשורה של תיקוני חקיקה, הרחיק את הציבור מלהמשיך ולהפקיד בקופות גמל.

הקמת קופות גמל להשקעה היא ניסיון של משרד האוצר להחזיר עטרה ליושנה תוך מתן אפשרות לחברות לניהול קופות גמל להציע לציבור הרחב תכנית בעלת תכונות ומאפיינים ייחודיים.

* למי מיועדת קופת גמל להשקעה?

לכל אדם, בין שהוא בגיר, עצמאי או שכיר ואפילו עבור קטין.

איציק אסטרייכר - הוא יו"ר אינטרגמל, יועץ ומרצה בתחום החיסכון הפנסיוני
איציק אסטרייכר – הוא יו”ר אינטרגמל, יועץ ומרצה בתחום החיסכון הפנסיוני

* כיצד ניתן להפקיד בקופת גמל להשקעה? 

בכל עת ניתן להפקיד בקופה. סכומים חד פעמיים. באמצעות הוראת קבע חודשית. בהיקף, בדרך, באופן ובתדירות שמתאימה לכל חוסך, אך לא יותר מ-70 אלף שקל בשנה.

* כיצד מושקעים הכספים בקופות גמל להשקעה?

כל הכספים המופקדים בקופת גמל להשקעה מושקעים בשוק ההון. בקופת גמל להשקעה מגוון מסלולי השקעה, שכל אחד מהם משקף רמת סיכון מסוימת. חוסך בקופת גמל להשקעה יכול לבחור לצבור את הכספים במסלול אחד או לחלק את הכספים שחסך בקופה במספר מסלולים במקביל. בכל עת יכול החוסך להעביר כספים בין המסלולים בקופה, ללא כל עלות, וכך להשפיע על רמת הסיכון בה מנוהלים כספיו.

* כמה עולה לחסוך בקופת גמל להשקעה? 

עבור ניהול כספים בקופת גמל להשקעה מותר לחברה המנהלת את הקופה לגבות דמי ניהול משני סוגים. דמי ניהול מן החיסכון ודמי ניהול מכל הפקדה אשר מבוצעת לקופה. ההסדר החוקי קובע תקרה לכל סוג דמי ניהול. תקרת דמי הניהול השנתיים מן החיסכון 1.05% (אשר נגבים מן החשבון בקופה מדי חודש באופן יחסי) ותקרת דמי הניהול מן ההפקדות 4%.

* האם מקבלים הטבות מס על הפקדות בקופת גמל להשקעה?   

להבדיל מקופת גמל לחיסכון, קרן פנסיה או קרן השתלמות שהחוסך המפקיד בהן זוכה להטבות מס מסוג זיכוי ו/או ניכוי מס, הרי הפקדות לקופת גמל להשקעה לא מעניקות למפקיד כל הטבה במס במועד ההפקדה.

* מתי ניתן למשוך את הכספים מקופת גמל להשקעה?

בכל עת יכול חוסך בקופת גמל להשקעה למשוך את הכספים שצבר בקופה תוך תשלום מס על רווחי הון – 25% מן הרווח הריאלי. אבל, אם החוסך ימשוך את הכספים שצבר בקופת גמל להשקעה לאחר גיל הפרישה, בדרך של קצבה חודשית (ולא בסכום חד פעמי), יהיה פטור מתשלום מס רווחי הון והקצבה החודשית שיקבל תהיה פטורה ממס.

בחלוף שנה מאז הושקו לראשונה קופות גמל להשקעה בשוק, בסוף חודש אוקטובר 2017 נצברו בקופות גמל להשקעה למעלה מ-2.2 מיליארד שקל, אשר מנוהלים על ידי 15 חברות שונות לניהול קופות גמל, חברות בבעלות בתי השקעות וחברות ביטוח.

מדי חודש מופקדים בקופות גמל להשקעה בממוצע כ-170 מיליון שקל.

הכספים אשר מופקדים בקופות גמל להשקעה מושקעים בשוק ההון. בסוף חודש אוקטובר הושקעו בממוצע כ-40% באגרות חוב ממשלתיות, כ-28% במניות וכ-19% מושקעים באגרות חוב קונצרניות.


הכותב הוא יו”ר אינטרגמל, יועץ ומרצה בתחום החיסכון הפנסיוני

Be the first to comment

Leave a Reply