ייצוגיות: אקסלנס נשואה גמל ואלטשולר שחם גמל ופנסיה מעלות את דמי הניהול ללא הודעה מוקדמת

לטענת התובע, לחברות קיימת זכות חריגה ויוצאת דופן להעלאת שיעור דמי הניהול הנגבים מעמיתיהן באופן חד צדדי ללא קבלת הסכמתם, כאשר התנאי היחיד שנקבע הוא משלוח הודעה מקדימה על הכוונה להעלאה כאמור. התובע טוען כי החברות לא עמדו בתנאי המחייב

צילום: אילוסטרציה

בבית המשפט המחוזי מרכז הוגשו שתי בקשות לאישור תביעות ייצוגיות נגד אקסלנס נשואה גמל ואלטשולר שחם גמל ופנסיה, בטענה להעלאת שיעור דמי הניהול ללא הודעה מוקדמת.

בבקשות שהוגשו נטען, כי לאקסלנס ולאלטשולר קיימת זכות חריגה ויוצאת דופן להעלאת שיעור דמי הניהול הנגבים מעמיתיהן באופן חד צדדי, ללא קבלת הסכמתם להעלאה זו, כאשר התנאי היחיד להעלאה חד צדדית נקבע בדין, בתקנות הניהול, והוא משלוח הודעה מקדימה על כוונתן להעלאת שיעורי דמי הניהול.

לדברי המבקש, אקסלנס ולאלטשולר מצויות בניגוד אינטרסים מובנה עם עמיתיהן: הן מעוניינות בכך שהעמיתים לא יידעו ששיעור דמי הניהול יעלה, שמא בעטיה של ההעלאה הצפויה הם יעזבו אותן או יתמקחו עמן על שיעור דמי הניהול, והעמיתים, מנגד, ודאי שמעוניינים לדעת זאת. ניגוד אינטרסים זה עלול לגרום לאקסלנס ולאלטשולר שלא לשלוח לעמיתיהן הודעה כלשהי או לשלוח אליהם הודעה מתחכמת כזו, שרק אם יתווספו לה פעולות בירור נוספות, למשל בירור טלפוני עם מוקדני החברות, יוכל העמית לדעת כי צפויה העלאה בשיעור דמי הניהול.

משום כך וכדי למנוע זאת, נאמר בבקשות, הקפיד מתקין התקנות עם המשיבות וגופים כדוגמתן וקבע בתקנות הניהול, כי צריך שהמסר לפיו צפויה העלאה ייכתב בהודעה עצמה, כך שהעמיתים לא יידרשו לערוך בירורים נוספים כדי להבין שהם ניצבים בפני העלאה.

לדברי המבקש באמצעות עוה”ד עופר לוי ואורי מקובסקי, לא די למשל בכך שייכתב בהודעה ש”צפוי שינוי בשיעור דמי הניהול” מבלי לפרט מהו אותו שינוי (העלאה? הורדה?), או שייאמר בה ש”שיעור דמי הניהול יהיה 2%” מבלי שיובהר כי המדובר בהעלאה של השיעור.

לדברי המבקש, הדגש – כפי שנקבע בדין – הוא על מתן הודעה על העלאה צפויה מבלי שהעמיתים יידרשו לעריכת בירורים.

המבקש מציין, כי הדין אינו מסתפק בהטלת החובה של משלוח התראת העלאה, אלא הדין צועד צעד נוסף וקובע מחיר להפרת החובה: אם הועלה שיעור דמי הניהול מבלי שקדמה לכך הודעה כדין, אזי להעלאה אין תחולה. לדברי המבקש, אקסלנס ואלטשולר אינן חולקת על כך שהעלו את שיעור דמי הניהול להמוני עמיתיהן, אך הן טוענות שקדמה להעלאה הודעה כדין, וזאת במסגרת מכתב שנשלח.

אולם, טוען המבקש בתביעה, אין במכתב של החברות הודעה על ההעלאה.

לסיכום נטען בבקשות, כי אקסלנס ואלטשולר לא עמדו בתנאי המחייב אותן להודיע על העלאה צפויה של שיעור דמי הניהול, ועל כן להעלאה זו אין תוקף ועליהן להשיב לעמיתיהן את שגבו מהן שלא כדין בעקבות ההעלאה האמורה.

ייצוגית דומה בנושא העלאת תעריפי דמי ניהול שלא כדין הוגשה נגד מנורה מבטחים פנסיה וגמל וכלל פנסיה וגמל, בטענה כי החברות מיידעות את העמיתים על עדכון דמי הניהול באיחור . לטענת התובעים, המכתב שאמור היה להודיע להם על העלאת דמי הניהול רטרואקטיבית, נשלח אליהם מאוחר מהמועד הקבוע בחוזר הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון ועל כן מדובר בהעלאה פסולה.

תגובת אלטשולר שחם גמל ופנסיה: “אנו לומדים את התביעה שהתקבלה במשרדנו לפני מספר ימים. לאחר שתלמד, נגיב בהתאם”.

תגובת אקסלנס נשואה גמל לא התקבלה עד כה.

Be the first to comment

Leave a Reply